Povzbudenia a zamyslenia novšie

Neboj sa, len ver!

16.05.2019 10:31

Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“  (Marek 5,36)

 

Aké mám skúsenosti s dôverou v Boha? Vzbudzujem si dôveru vo všetkých svojich ťažkostiach? Povzbudzujem iných k dôvere v Boha?

Ježiš  hovorí Jairovi: „Neboj sa, len ver! “ (Marek 5,35-42) Žena v zástupe verila, že sa stačí len dotknúť Kristovho plášťa a bude zdravá. „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ (Marek 5,28-29)  A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená.  A jej dôvera sa vyplatila. Mala väčšiu vieru ako celý zástup okolo.

Boh chce, aby sme mu dôverovali. Dôvera je dotknúť sa Boha. Dotýkať sa Krista s vierou a láskou, aj keď zlyhajú všetky osvedčené prostriedky. Nepýtaj sa Boha „ako“, nechaj to „ako“ na Neho! Tvoja zodpovednosť je, aby si dôveroval Pánovi a držal sa Jeho Slova. Pre Neho nie je nič príliš ťažké. Keď prechádzaš cez problémy, tak sa nesťažuj! On nezasľúbil, že problémy a výzvy nebudú; vedel, že budú. Napriek tomu nám dal uistenie, že uprostred problémov budeme vždy víťaziaci!

 

Drahý Otec, ďakujem Ti za dôveru, ktorú mám v Tebe, že keď si pýtam čokoľvek v zhode s Tvojou vôľou, tak ma vypočuješ. Ty si spôsobil, aby kvôli Jozuovej modlitbe zastalo slnko a Ty si ten istý včera, dnes, zajtra a naveky. Preto sa moja viera dnes rozpína k tomu, aby prijala odpoveď na to, o čo som Ťa prosil, v mene Ježiš. Amen

Si bláznom pre Krista?

15.05.2019 12:19

Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.“ (1.Korinťanom 1,18)

 

Akú mienku majú o mne tí čo ma poznajú, rodina, rovesníci, priatelia, kolegovia v práci? Je niečo, čo by som mal rýchlo odstrániť vo svojom živote? Mám radosť z toho, že som vo svojom živote našiel cestu k spáse?

O Ježišovi príbuzní hovorili: „Je pomätený“ (Marek 3,21). Bláznovstvom v očiach sveta  bolo vždy oddanie sa nejakej veci bez výhrad. Rovnako bláznovstvom v očiach sveta je prijať Krista úplne, celkom a bez výhrad. Evanjelium je naozaj čosi bláznivé. Láska, ktorá sa v ňom zjavuje, má silu urobiť  "z normálnych  ľudí" bláznov. Apoštol Pavol sa nebojí povedať: „My sme blázni pre Krista..." (1.Korinťanom  4 ,10). Ako to poteší srdce, keď chlapec povie dievčaťu: „Som do teba blázon". Takéto bláznovstvo je ovocím zaľúbenia sa do Krista. „Nech nikto sám sebe neklame. Ak sa niekto domnieva, že je v tomto svete múdry, nech sa stane bláznom, aby sa stal' skutočne múdrym. Múdrosť tohto veku je bláznovstvom pred Bohom." (1.Korinťanom 3,18-19) 

Toto bláznovstvo je geniálny Boží pohľad na veci nášho života. Toto je logika nie z tejto zeme, ale pre túto zem. Svet neprijíma logiku Krista a preto aj tých, čo uverili Kristovi považujú za pomätených. Pre kresťana pokora, trpezlivosť, zriekanie sa a zdržanlivosť niečo znamená, hoci svet hovorí, že sa pomiatli. „Prirodzený človek nemôže prijať veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, pretože sa dajú posúdiť len Duchom" (1.Korinťanom 2,14). Radšej nech nás svet za takých bláznov pokladá, ale my s určitosťou vieme, že Boh nás raz za to odmení.

 

Drahý Bože, vyprosujeme si od Teba zmysel pre Božie bláznovstvo, pretože svojou svetskou normalitou, nikoho neuchvátime pre Krista. Nech nám Duch Svätý zjavuje pravdu evanjelia, aby sme sa stali hodnovernými svedkami svojho Pána a Spasiteľa, aby sme sa stali bláznami pre Krista. Amen

Byť Ježišovim bratom

14.05.2019 14:36

Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“ (Marek 3,35)

 

O čom hovoria moje myšlienky, slová a skutky vo vzťahu ku Kristovi? Uvedomujem si, že Ježiš má nazýva bratom a chcem ním byť? Čo Ježiš odo mňa - brata očakáva?

Ježiš učí: „Kto plní vôľu Božiu, je môj brat, moja sestra i matka“ (Marek 3,35). Ježiš je úplne oddaný svojej misii, hlásaniu Božieho kráľovstva. A dielu vykúpenia. Ten, kto počúva jeho slová, kto sa zapája do jeho misie, kto otvára srdce pre dary jeho pravdy a milosti – stáva sa mu takým blízkym, ako matka, brat, sestra. Plnenie vôle Božej nám umožňuje volať sa bratom, sestrou či matkou Ježiša a raz ho vidieť z tváre do tváre. Ježiš vyzýva budovať tento vzťah. Má to byť čo najužší vzťah. Viac ako rodinný, pokrvný či priateľský.

Poslušnosť k vôli Božej spôsobuje, že sa Kristus narodí v nás. Milovať Boha nadovšetko a milovať ho v sebe a v blížnom celým srdcom, mysľou, citmi, slovom i skutkom je znamením, že Ježiš je môj brat.

 

Pane, prichádzam k Tebe a chcem plniť Tvoju vôľu. Viem, že Ty moje snaženie dopĺňaš svojou prítomnosťou a ja Ti dôverujem, lebo viem, že Ty dôveruješ mne a si so mnou. Vďaka Ti za to Ježiš. Amen

Hľadajme to, čo nás spája

08.05.2019 18:02

„Kto plní vôľu Božiu, je môj brat“  (Marek 3,35).

 

Mnoho zanietených kresťanov sa horlivo usiluje „evanjelizovať“ všetkých ľudí okolo seba, aj tých, ktorí patria do iných kresťanských denominácií.  Mnoho raz to vyzerá tak, ako keby iba oni mali kľúč k nebu a ostatných považujú za nič. Raz jeden mladý učiteľ povedal takému zapálenému „evanjelistovi: „Obdivujem vašu horlivosť, nadšenie a zápal, ale odoberte sa radšej za ateistami. Oni Boha nepoznajú, ja áno. Je zbytočné tankovať benzín do plnej nádrže. Tak je to so mnou."

Pán Ježiš hovorí: „Kto plní vôľu Božiu, je môj brat“ (Marek 3,35). Tieto slová sú odpoveďou tým, čo hľadali Ježiša. Nie je tu riešená otázka náboženskej príslušnosti. Ježiša nachádzame vtedy, keď sa naša činnosť zhoduje s vôľou Božou. Nie čo ja chcem, čo mne vyhovuje, čo sa mne páči, ale čo chce Boh. S vedomím toho, že plniť vôľu Božiu stojí námahu, čas a vyžaduje si to veľa trpezlivosti.

Vo svete je plno ateistov, ktorí potrebujú počuť Boží hlas. A kresťania sa hrajú každý na „svojom piesočku“ a hádajú sa, či je ten najlepší. Namiesto toho, aby spojili svoje sily a spoločným úsilím pomohli nájsť strateným cestu záchrany.

 

Pane, prosíme Ťa o dobré vzťahy medzi kresťanmi rôzneho vierovyznania, nech ich vidíme ako svojich bratov. Prosíme za naše rodiny, manželstvá, deti a mládež, za všetkých tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú a ani Ťa nehľadajú. Pane, zmiluj sa nad nimi, dotkni sa ich sŕdc, uzdrav ich zrak, pomôž im nájsť novú cestu, vybrať si novú budúcnosť, lebo len Ty  Kriste si naša pomoc, naša záchrana i naša spása. Amen

Uč sa byť pokorným!

30.04.2019 09:14

A ty žiadaš veľké veci! Nežiadaj ich!“ (Jeremiáš 45,5)

 

Jedna stará veriaca, ktorá verne slúžila svojmu Pánovi, bola pripútaná na lôžko a trápil ju neustály kašeľ. Jednému z návštevníkov pokojne vysvetlila: „Vidíte, keď som bola mladšia, Pán mi hovoril: ‚Betty, urob toto, Betty, urob tamto‘ a ja som to robila, ako som najlepšie vedela. Dnes mi Pán hovorí: ‚Betty, ostaň v posteli s kašľom‘... “

Čo bolo pre túto kresťanku dôležité, nebolo to robiť pozoruhodné veci, ale jednoducho to, čo od nej Pán žiadal. „Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom. (Micheáš 6,8)“

Pokojný postoj a dôverujúca poddanosť Pánovi v situáciách, ktorými On pokladá za dobré nás viesť, majú pre Neho takú cenu ako aktívna služba. „Daj mi, syn môj, svoje srdce a bár by tvoje oči nachádzali v mojich cestách záľubu! (Príslovia 23,26)“ 

To, čo si Pán najskôr praje je, aby Mu patrilo prvé miesto v našom srdci. Bol by rád, keby sme sa naučili poznať Ho ako „Priateľa, ktorý miluje v každom čase“ (Príslovia 17,17), ktorý dokonale súcití so všetkým naším trápením.

Si ochotný slúžiť Pánovi vykonávaním skromných úloh, robením práce, ktorú si väčšina nevšimne, no Pán áno?

 

Pane Ježišu, keď iní majú viac úspechu ako ja, - daj mi milosť prijať to v pokoji. Keď sú iní viac prijímaní ako ja, - daj mi milosť prijať to v pokoji. Keď sú iní uprednostňovaní predo mnou, - daj mi milosť prijať to v pokoji. Keď iní v očiach blížnych viac rastú, ja však v ich očiach klesám, - daj mi milosť prijať to v pokoji. Keď iných chvália, na mňa však zabúdajú,- daj mi milosť prijať to v pokoji. Pane, nebeský Otče, Ty vypočúvaš malých a chudobných a miluješ pokorných, daruj mi milosť, aby som sa stal malým vo svojich vlastných očiach, aby som Ti tak o to lepšie slúžil a o to viac sa Ti páčil. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen

Božia vôľa

29.04.2019 20:11

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rimanom 12,2)

 

Veľa kresťanov ma tendenciu vysvetľovať si príliš rýchlo udalosti nášho života ako Božiu vôľu. Aj keby bolo skôr rozumnejšie sa opýtať: „Pane, čo mi týmto chceš povedať?“ Dokonca aj vtedy, keď nám to nevyhovuje alebo keď to nie celkom podľa našich predstav, aj vtedy má Boh s nami svoj múdry zámer. Boh je režisérom nášho života a to čo robí, robí vždy dobre. Ak chceš poznať Božiu vôľu vo svojom živote musíš najprv poznať Boha.

Poznáš Ho?  Vieš, čo znamená každý deň si oddeliť čas na zoznámenie sa a pestovanie vzťahu s Ním?  Vieš, čo to znamená rozprávať sa s Ním  „len tak“ , bez toho, aby si od Neho niečo žiadal?  Vieš, čo to znamená počúvať, keď k tebe prehovára prostredníctvom svojho slova?  Rozprávaš sa s Ním pravidelne každý deň?

Ak Ho ešte nepoznáš, potom je prvoradé, aby si sa s Ním zoznámil. Iba vtedy, keď s Ním nadviažeš osobný vzťah, môžeš správne porozumieť Jeho vedeniu a budeš mať dokonca schopnosť podriadiť sa. Boh dal každému veriacemu človeku, ktorý Ho o to poprosil svojho Ducha, ktorý „nás naučí všetkému“ (Ján 14,26). Skrze Neho Boh zjavuje tým, ktorí Mu patria, svoje zámery v ich životoch. „Na všetkých svojich cestách myslí na neho a on ti bude rovnať chodníky (Príslovia 3,6)“. Pokiaľ sme zamestnaní svojimi vlastnými plánmi, zámermi, a cieľmi nemôžeme sa stať nástrojmi božského života.

Obnovená myseľ sa sústreďuje na Boha. S obnovenou mysľou nájdeš cestu, ktorú má Boh pre tvoj život. Boh od nás nikdy nežiada to, čo Mu nie sme schopný dať. Boh je veľmi jemný a ohľaduplný. Ľudia chcú, aby im Boh jednoducho nadiktoval, čo majú urobiť – kde pracovať, kde žiť, koho si vziať, ale Boh k nám vo svojom Slove  hovorí: „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle. Potom budete vedieť rozsudzovať, čo je Božia vôľa, totiž čo je dobré, milé a dokonalé." (Rimanom 12,2)

 

Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, dal si mi Ty. Tebe, Pane, to vraciam, všetko to je Tvoje, nakladaj s tým celkom podľa Tvojej vôle. Daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi stačí. Amen

Učme sa odpúšťať

24.04.2019 12:46

„... Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“ (Lukáš 15,20).

 

Božia láska k nám je nezaslúžená, a predsa nemenná. Aj keď som sa od Neho odvrátil, neotočil sa ku mne chrbtom, neprestal ma hľadať, ochraňovať a čakať na mňa. Jeho láska je nezaslúžená, ale nemenná; často ignorovaná, ale nikdy neodobratá.

 

Všetci nesieme vinu, ale náš nebeský Otec nás víta rovnako ako otec z príbehu, objímajúci svojho márnotratného syna. "... Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil. Bol stratený, a našiel sa..." (Lukáš 15, 23-24). Hospodin sa raduje z tých, ktorí sa k Nemu navrátili, čo je hodné oslavy.

 

Hospodine, ďakujeme Ti, že aj keď sme sa od Teba neraz odvrátili, Ty si od nás nikdy neodvrátil svoju tvár, ale hľadal si nás, ochraňoval a čakal si na náš návrat k Tebe.  S radosťou prijímaš, každého  zblúdeného, ktorý sa k Tebe navrátil. Aj my chceme v Tvojom mene šíriť lásku a odpustenie, ktoré nám dávaš a ktorému nás učíš. Prosíme pretváraj nás na Svoj obraz. Amen

Ježiš je Víťaz!

20.04.2019 14:09

„...Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.“ (Zjavenie 1,18)

 

Poznáš Ho? Je to Ježiš, Boží Syn, ktorý prišiel z neba na zem. Stal sa človekom, aby mohol mať vzťah k svojim stvoreným a svojou smrťou na kríži dal večný život všetkým, ktorí v Neho uveria. Teraz žije, pozná ťa osobne a hovorí k tebe skrze evanjelium. Počuje ťa, keď sa modlíš. Ježiš Kristus je spoľahlivý Priateľ, ktorému môžeš povedať všetko. Tvoja bolesť nie je pre Neho príliš ťažká. S Ním môžeš o nej otvorene hovoriť, koľkokrát budeš chcieť. On ťa poteší a dá ti novú odvahu.

 

Pane Ježišu Kriste, bolí ma srdce pri myšlienke všetkej bolesti a utrpenia, ktoré si kvôli mne podstúpil. Ďakujem Ti za dar lásky, ktorý oslobodzuje.

Prinášaš ovocie?

13.04.2019 22:06

"... prišiel si pre jeho ovocie, ale nenašiel na ňom nič."  (Lukáš 13, 6)

 

Ježiš povedal: „Istý človek mal vo vinici figovník; prišiel si pre jeho ovocie, ale nenašiel na ňom nič. Povedal vinárovi:, Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Prečo má kaziť aj zem? 'On mu odpovedal:, Pane, nechaj ho ešte tento rok, až ho okopem a pohnojím. Snáď nabudúce ponesie ovocie; Ak nie, potom ho vytnem ' “(Lukáš 13, 6-9).

Ako dlho slúžiš Pánovi? Aké hmatateľné "ovocie" tvoja služba prináša? Každý z nás máme iný potenciál. Ježiš učil, že niektorí majú tridsaťnásobnú, iní šesťdesiatnásobnú a ďalší stonásobnú úroveň produktivity, čo je ovplyvnené vierou a obdarovaním. Boh napríklad neočakáva šesťdesiatnásobný zber od toho, kto je schopný priniesť tridsaťnásobný. On nie je pochabým zadávateľom úloh. Ak si však máme z tohto podobenstva vziať nejaké ponaučenie, potom je to, že Boh nechce, aby si len tak sedel s rukami v lone a nič nerobil. Slová "Vytni ho" tí to majú dôrazne pripomínať.

Boh je trpezlivý. Bude na tebe pracovať rok za rokom v snahe doviesť ťa do takej duchovnej zrelosti, aby si bol schopný naplniť zámer, pre ktorý ťa priviedol do svojho kráľovstva. Pokiaľ ale po všetkom jeho úsilí odmietneš niesť ovocie, nájde si niekoho iného. Hlavné je, aby sa Božie zámery nakoniec naplnili!

 

Pane Ježišu, Ty si povedal, že kto ostáva v Tebe a Ty v ňom, prináša veľa ovocia.  Pomôž nám  v našom úsilí byť stromom, ktorý bude načas prinášať dobré ovocie. Bez Tvojej pomoci by sme to nedokázali. Amen

Nedaj sa diablom oklamať!

08.04.2019 10:53

Ja som cesta, pravda a život.“  (Ján 14,6)

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Matúš 11,30)

 

Rakúsky psychiater  židovského pôvodu Viktor Frankl napísal  prácu «Tanec okolo zlatého prasaťa». Rozpráva v nej o náraste psychických chorôb v USA.  Ľudia nepociťujú hlad a netrpia nedostatkom materiálnych dobier, ale vlastne preto, že majú všetkého nadostač, nedokážu nájsť vlastný zmysel života. Aby zaplnili miesto v srdci, živote, z ktorého vyhnali Boha, dávajú miesto diablovi a tancujú okolo zlatého prasaťa, čiže vidia zmysel svojho života len v peniazoch, sláve, moci, kariére, svojom tele, sexe, drogách, alkohole, neviazanosti. Objavujú sa choroby, ktorých korene vychádzajú práve z takéhoto života. A keď sa hlási aspoň z času na čas svedomie, dajú sa nachytať klamstvu satana. Pretože konzumný a len konzumný život človeka neuspokojí, nenaplní šťastím, nemôže sa stať pravdou. Frankl poukazuje, že človek musí nájsť vyšší duchovný zmysel, obsah a cieľa života. Ak nie, tak ďalší deň chorobu urobí vážnejšou a nebezpečnejšou, až sa to môže skončiť samovraždou, násilným a nezmyselným ukončením života na zemi.

Kto miluje Boha, miluje i svoj život, hoci život kríža. Ježiš nás povzbudzuje, že každé bremeno života nesené s Ním je príjemné a ľahké. Urobme si inventúru svojho vnútra a pozrime sa, kam smeruje náš život. V evanjeliu jasne nachádzame svoju cestu, jej zmysel i cieľ. Nemusíme sa báť, že niekomu sme na posmech, že niekto sa díva na vieru a Boha ako na niečo, čo bolo kedysi dávno. V radosti i v starostiach verme a vyznávajme, že Kristus je naša cesta, pravda i život.

Nedaj sa oklamať! Diabol je otcom lži. Ponúka čo nemá, nevlastní a nemôže dať či splniť.

 

Pane Ježišu, ak ma prijímaš ako svojho služobníka, nebudem sa viac pridržiavať svojich predstáv. Svoje starosti chcem dať do Tvojich rúk, lebo Ty si mi zasľúbil, že každé bremeno Tebou nesené  je príjemné a ľahké. Ukáž mi, čo odo mňa chceš. Postav ma tam, kde je to podľa Teba správne. Chcem byť v Tvojom dome, byť Tvojím služobníkom a kráčať po ceste, ktorú si mi pripravil. Nechcem už viac patriť sebe, vo všetkom sa Ti poddávam. Amen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>