Blog

Vlož svoje starosti do Božích rúk

23.01.2019 13:37

O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Filipanom 4,6-7)

 

Ustarostené srdce nám často bráni posudzovať veci správne. Namiesto toho, aby sme dôverovali Bohu, bývame často naplnení nepokojom a úzkosťou. Potom urobíme to prvé, čo nás napadne, čo ale zvyčajne nebýva tým najlepším riešením. Oveľa lepšie je zariadiť sa podľa Božej rady  a za všetko sa modliť. Môžeme prosiť o najmenšie aj najväčšie veci. Božia starostlivosť zahŕňa naše telesné, duševné aj duchovné potreby. Myslí na všetko. U Boha nie je nič príliš malé, ani príliš veľké.

Nebuďme ustarostení, ale všetky svoje žiadosti v modlitbe predkladajme Bohu a Boží pokoj, ktorý prevyšuje našu chápavosť uchráni naše srdcia a naše mysle v Ježišovi Kristovi.

 

Drahý Bože, odpusť nám, že v mnohých našich starostiach sa spoliehame príliš na seba a zabúdame na Teba. Naša ustarostenosť nám bráni posudzovať veci správne. Nauč nás viac Ti dôverovať a pochopiť, že na Teba sa môžeme spoliehať v malých aj veľkých veciach, lebo u Teba nie je nič príliš malé alebo veľké. Odpovedz nám, prosíme, na naše modlitby, aby si ochránil naše srdcia a mysle v Ježišovi Kristovi, v ktorom si nám daroval všetko. Daj nám zažiť Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko naše chápanie. Amen

 

Kto miluje, naplnil zákon

20.01.2019 16:10

 Láska nikdy nezanikne. (1.Korinťanom 13,8)

 

Pán Ježiš nás všetkých svojim skutkom, obeťou a víťazstvom všetkých  zadlžil. Jánovo  svedectvo o Ňom hovorí,  „Miloval  svojich, až do konca ich miloval“ (Ján 13,1).

Jeho láska je bezpodmienečná.  Nečaká  odmenu, ani nevytýka.  Ten, kto má  zjavenie tejto lásky je skutočné Božie dieťa. Slovo nehovorí,  „Vy ste dĺžni mňa milovať.“  Je  tu krásny výrok,  „Navzájom  sa  milovať,  lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon“  (Rimanom  13,8).

Toto je dokonalosť, keď milujeme blížneho. Sudca kladie ruku na ústa a nesúdi ťa. Avšak ak súdime, budeme súdení. Zjavenie Božej lásky je to najväčšie zjavenie a nesie v sebe večný život, pretože láska nikdy neprestáva.

 

Pane, ďakujeme Ti, že nás miluješ nepodmienečnou láskou. Zjavenie tejto Tvojej lásky je tým najväčším zjavením, ktoré v sebe nesie život. Ty si nám prikázal milovať Boha a milovať blížneho svojho, lebo kto miluje, naplnil zákon. Nauč nás tak milovať, ako Ty miluješ, aby Tvoja láska bola v nás. Amen

Prameň dokonalej lásky

20.01.2019 15:22

Pán  Ježiš  zvolal:  „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.  Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ (Ján 7, 37-38).

 

Vlastniť  opravdivú  lásku  v srdci nedokáže človek vlastnou snahou, úsilím, disciplínou,  či  vzdelávaním.  Tá pramení z Boha a musí byť od Boha vliata do našich sŕdc.

Chceš  lásku?  Napi sa z prameňa dokonalej  lásky a dovoľ, nech  tečie neprestajne z tvojho srdca. Ak prestane tiecť z teba, prestane aj pribúdať. Ak dovolíš, aby tiekla, bude pribúdať vždy nová a svieža láska Božia z prameňa a tá  tvoj  život a životy iných ľudí na „Rajskú záhradu“.

 

Pane Ježišu, smädní sme po Tebe. Žena, samaritánka, Ťa prosila o vodu, a Ty si povedal, že kto sa napije z vody, ktorú Ty dávaš, nebude žízniť naveky. Daj sa aj nám napiť z prameňa vody prúdiacej do večného života, aby sme viac neboli smädní. Amen

 

Sloboda je možnosť zrieknuť sa

18.01.2019 09:02

Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. (Ján 8,36)

Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. (2.Korinťanom 3,17)

 

Jedna rozprávka z Blízkeho Východu hovorí o tom, že jedného dňa chudobný sedliak dobehol ku svätému človekovi, ktorý si oddychoval v tôni veľkého stromu. „Kameň, kameň, daj mi kameň!” kričal. „Aký kameň?” spýtal sa svätý človek. „V noci sa mi prisnilo, že stretnem človeka, ktorý mi dá drahý kameň. Ten kameň ma urobí bohatým. A to navždy.” Odpovedal. Svätý človek siahol za taškou. Začal sa v nej prehŕňať a po krátkom čase vybral z tašky drahý kameň. „Mal si na mysli tento kameň?“ opýtal sa a podal mu. „Našiel som ho na ceste pred určitým časom. Pravdaže ti ho dám.” Sedliak s údivom obdivoval drahý kameň. Bol to diamant. Najkrajší aký doteraz videl. Hádam najkrajší na celom svete! Zobral si ho a odišiel. V tú noc sedliak prebdel na svojej posteli, nedokázal predsa zaspať. Nemohol spať ani nasledovné noci. Nakoniec, znovu prišiel za svätým človekom a povedal: „Tu máš svoj drahý kameň, a daj mi to, čo ti umožnilo, aby si sa takého kameňa tak ľahko zriekol!”

„SLOBODA JE MOŽNOSŤ ZRIEKNUŤ SA” - povedal svätý človek.

 

Drahý Pane, tam kde je Tvoj Duch, tam je sloboda. Prosíme Ťa, osloboď nás od všetkých závislosti, ktoré nám spôsobujú trápenia. Osloboď nás od hriešnych túžob, závislosti na majetku, od túžob po márnostiach, od lásky k peniazom a materiálnym veciam. Pane Ježišu, daj spoznať skutočnú slobodu a daj nám silu zrieknuť sa všetkého, čo nás ťaží a čo nám bráni prísť k Tebe, aby sme mohli zažiť, čo znamená byť v Tebe naozaj slobodní. Amen

Stojíš pri Kristovi?

12.01.2019 10:18

Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava.  Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.  Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“  Aj vojaci sa mu posmievali.(Lukáš 23, 33-36)

 

Vojaci kričali:  „Ty si Kráľ Židov, zachráň sám seba.“ Nábožní vodcovia vraveli: „Zachránil iných, nech zachráni seba.“ Ľudia, ktorí sa prišli pozrieť na ďalšie utrpenie na kríži  hovorili:  „Ak si Syn Boží, zostúp z kríža.” 

Ťažké  slová. Cynické. Slová plné nenávisti. Či nestačilo, že bol pribitý na kríž? Či nestačilo, že bol bičovaný  a že mu tŕnie  rozodieralo  hlavu?  Či nestačilo, že bol považovaný za zlodeja?  Niektorým to nestačilo a museli Ho raniť ešte aj slovami.

Vojaci  hádžu kocky, hrajú o Ježišovo rúcho, zaujímajú sa len o svoj zisk. Krv tečie, žiada sa Mu uhasiť smäd, trpí bolesť... Všetci boli blízko pri kríži a predsa boli tak ďaleko od Krista.” Ale či sme my iní? Všetci stojíme pri kríži, len otázka znie, stojíme pri Kristovi?

Hra, ktorú vojaci hrali a hra, ktorú hráme my, je veľmi podobná. Tá podobnosť vzbudzuje  hrôzu. Čo si Ježiš myslel?  Čo si myslí dnes?  Ešte dodnes sa kocka hádže. Stojíš pri Kristovi alebo pri kríži a hráš o Jeho rúcho?

 

Pane Ježišu, často krát o sebe prehlasujeme, že sme kresťania, ale svojimi hriechmi Ťa znova a znova pribíjame na kríž. Hráme o Tvoje rúcho, privlastňujeme si Tvoje zásluhy, túžime po Tvojej sláve a moci, namiesto toho, aby sme v pokore pokľakli pod kríž a vyznávali, že Ty si skutočne Boží Syn, ktorý zomrel za naše hriechy. Odpusť nám to a daj nám silu odolávať pokušeniu diabla. Pomôž nám vzdať sa pýchy a nauč nás žiť v poslušnosti a pokore. Amen

 

 

Služba Bohu

10.01.2019 12:46

"... Ja som medzi vami Ten, čo obsluhuje" (Lukáš 22,27).

 

"Ja som medzi vami Ten, čo obsluhuje." Výrok Pána Ježiša hovorí, že On prišiel na svet nie na to, aby bol obsluhovaný, ale aby slúžil tým, ktorých prišiel hľadať a spasiť. „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lukáš 19,10). Jakub hovorí že: „Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.“ (Jakub 1,27)

Ak bol Pán Ježiš ochotný robiť pre svojich nasledovníkov aj špinavú prácu - ako umývanie nôh, ktoré mali bez pochyby ušpinené (Ján 13,1-17) – môžem aj ja bez šomrania pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Môže to byť jedinečná príležitosť odzrkadľovať Ježišovo srdce služobníka a Jeho lásku. Ak majú ľudia na nás požiadavky, sú to možnosti, ako sa stať viac podobnými Tomu, ktorý slúžil svojim nasledovníkom a položil za nás aj svoj život. Ak pomôžem sirotám, vdovám v ich tiesni alebo navštívim chorých, tak je to v Božích očiach čistá a nepoškvrnená nábožnosť.

 

Pane, často je ťažké napĺňať potreby druhých. Pomôž nám stať sa viac podobnými Tebe, aby sme boli ochotní prejaviť Tvoju lásku v službe tým, ktorí to potrebujú. Pomôž nám nájsť si čas pre službu sirotám, vdovám a navštevovať chorých. Nauč nás milovať bezpodmienečne, kde nečakáme nič späť. Amen

Oltár vďačnosti

31.12.2018 09:09

Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného; vyslyší ho zo svojho svätého neba, zachráni ho mocou spásonosnej pravice. (Žalm 20,6)

 

Keď izraelský národ zvíťazil nad Amalekom, postavil Mojžiš oltár Bohu, aby tým vyjadril svoju vďačnosť. Vyznal tak pred celým národom, že Hospodin je jeho víťazstvom, a za záchranu pred nepriateľom vďačí iba Jemu.

Znova stojíme na konci roka a pozeráme sa späť. Znova máme dosť dôvodov ďakovať Bohu za všetko, čo pre nás tento rok urobil. Vo svojej veľkej milosti nám nesčítateľne krát pomohol a my sme si neraz neuvedomovali Jeho pomoc. A ako často sme Mu zabudli poďakovať.

Nikdy však nie je neskoro vybudovať „oltár vďačnosti“. Ukončíme starý rok vďačným uctievaním a začnime nový s neobmedzenou dôverou nášmu Pánovi.

 

Drahý Pane, ďakujeme Ti za Tvoju pomoc a ochranu, ktorú sme mohli po celý rok zažívať. Vo svojej veľkej milosti si nám nesčítateľne krát pomohol. Chceme aj do ďalšieho roka  vykročiť s neobmedzenou dôverou k Tebe, nášmu Pánovi a Záchrancovi. Nech je sláva Tebe, Pane Bože náš, teraz i na veky vekov. Amen

 

Čo môžeš dať Bohu Ty?

27.12.2018 10:43

"Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z Jeho dobrodení!" (Ž 103,2).


Vianoce majú v sebe čaro. Je to čas v ktorom dostávame aj odovzdávame dary. Od Boha dostal každý človek na svete vzácny dar nevyčísliteľnej hodnoty. Nebeský Otec nám daroval svojho syna Ježiša, nášho Spasiteľa a s Ním odpustenie, obnovenie a zasľúbenie duchovného života, ktorý začína teraz a trvá navždy.

 

Okrem toho najvzácnejšieho daru sme v balíčku dostali od Boha aj ďalšie dary. Dary Ducha Svätého ktoré nám dal, aby sme Mu nimi mohli prinášať radosť. Tieto dary nás majú naučiť viac milovať, viac sa radovať, mať viac pokoja, trpezlivosti, láskavosti a dobrotivosti, vernosti, jemnosti a sebakontroly. (Gal 5,22-23)

 

Ak by sme my mali obdarovať Boha, čo by sme Mu dali? Aký dar by sme Mu ponúkli? Je iba jeden dar, ktorý môžeme dať Bohu a tým je naše srdce.

 

Drahý Bože, ďakujeme Ti za ten najvzácnejší dar, ktorý si nám dal, za Tvojho Syna Ježiša. V Ňom si nám daroval všetko. Mudrci priniesli Ježišovi dary, čo Mu môžeme dať my? Môžeme Mu dať iba svoje srdce a chvály, ktoré budú vychádzať z našich úst na Božiu slávu.  Ukazuj nám, prosím, čo chceš od nás najviac. Amen

 

Božie načasovanie je vždy správne

26.12.2018 21:23

 

"Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna..." (Galanťanom 4,4).


Boh nikdy nemešká. Môžeš si myslieť, že mešká, ale nie je to pravda. V Písme čítame o ľuďoch, ktorí nedokázali trpezlivo čakať na Božie načasovanie. Izraeliti čakali na zasľúbeného Mesiáša. Niektorí sa vzdali nádeje, že príde. Nie však Simeon a Anna. Denne zotrvávali v chráme v modlitbách a očakávaní. „V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom... Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.“ (Lk 2,25;37). Ich viera bola odmenená. Uvideli bábätko Ježiša, keď Ho Mária s Jozefom priniesli do chrámu.

Ak sme nešťastní, že nám Boh neodpovedal vtedy, keď sme na to čakali, Vianoce nám pripomínajú, že „... keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna..., aby sme dostali synovstvo" (Gal 4,4-5). Božie načasovanie je vždy dokonalé a stojí za to čakať.

 

Nebeský Otče, vyznávam, že som bol neraz netrpezlivý a znechutený a chcel som, aby si odpovedal na moje modlitby vtedy, keď som si to naplánoval. Pomôž mi vo všetkom trpezlivo čakať na Tvoj čas. Amen

 

Svetlo do tmy

24.12.2018 13:58

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. (Izaiáš 9,1)

 

Teraz, na Vianoce prijímame dobrú správu, že Boh prišiel k nám v Kristovi a postavil most medzi nami a Ním. Most, po ktorom môžeme prejsť na druhú stranu na miesto večnej radosti, lásky a pokoja.

Ježiš Kristus vstupuje do tmy nášho života so svojím svetlom a berie od nás bremeno smútku, viny a samoty, ktoré nás tlačí k zemi. Bez ohľadu na to, kde ťa dnešok nájde, nech Ježiš presvecuje  tvoj život svojou radosťou a svetlom! Aby zo svetla, ktoré obklopilo pastierov, zasvietil jeden žiarivý lúč aj do tvojho srdca. Aby ľud, ktorý kráča vo tmách mohol uvidieť veľké svetlo života.

 

Pane Ježišu, v poznaní, že Tvoje svetlo svieti v tme a temnota ho nepremohla, nachádzame nádej a silu. Amen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>