Povzbudenia a zamyslenia novšie

Začnime budovať Božie kráľovstvo!

13.07.2019 17:57

„Napadla ich myšlienka, kto z nich je väčší“  (Lukáš 9, 46).

 

Každodenná súčasť nášho života. Kto je viac? Kto je mocnejší? Rivalita a súperenie. Vidíme to vo svete, ale neraz aj v zboroch a cirkvách.  A pritom jednoduchosť a pokora je znakom vnútornej slobody. Démon ide s človekom všade, do každej oblasti života. Jedine do pokory nie je schopný s nami vstúpiť. V pokore spoznáme pravdu o sebe, o svojom hriechu, a tam sa začína premena a pokánie. Wilhelm Busch v jednej svojej knihe spomína na pohreb istého dobrého kresťana, nad hrobom ktorého ktosi povedal: „Bolo príjemné byť v jeho prítomnosti. On nikdy nechcel stáť nad druhými, ale vždy pod nimi” . Krásne! „Kto seba dobre pozná, vie, aký je nepatrný, a neteší sa ľudskej chvále.

V čom spočíva Božia logika moci? Čím si vyššie, tým si väčším služobníkom. A ten, ktorý sa v službe bratom stáva posledný, v Nebeskom kráľovstve je považovaný za veľkého. Toto je Božia vízia a rámec, v ktorom sme - ako učeníci Krista - pozvaní pohybovať sa. Zriekať sa našej sebeckosti a rozvíjať v sebe evanjeliového ducha služby a nahraditeľnosti. Čo nám pomôže prekonať sebecké myšlienky, ktoré vedú k rozdeleniu?  Strážme svoju myseľ a ústa! Ježiš nás učil, aby sme sa k iným ľuďom správali tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám (Matúš 7, 12). Urobme z tohto zlatého pravidla základného sprievodcu pre naše vzťahy – voči našim nepriateľom i priateľom.

Chváľte ľudí okolo seba – osobitne členov vlastnej rodiny. Dajte si záväzok, že každý deň poviete svojej manželke, deťom,  niečo milé. Zablahoželajte spolupracovníkovi k dobre vykonanej práci alebo povedzte niekomu, že sa vám s ním dobre spolupracuje. Nech už urobíte čokoľvek, vedzte, že Boh vaše úsilie požehná. Usmeje sa vždy, keď nepovieme niečo, čo rozdeľuje. Teší sa, keď vidí, že pristupujeme jeden k druhému s úctou.

Učeníci sa medzi sebou niekedy hádali, ale časom sa naučili konať lepšie a napokon zmenili svet. To je úloha aj pre nás. Máme veľké poslanie. Máme zmeniť svet a Ježiš nás povolal, aby naše svetlo žiarilo. Rozhodnime sa teda zmeniť prostredie v našej rodine, na pracovisku a v najbližšom okolí. Môžeme zmeniť veľmi veľa! Tak sa pusťme do práce a začnime budovať tu na zemi Božie kráľovstvo!

Túžiš po blahobyte, užívaní si sveta a po chvále?

11.07.2019 11:55

„Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: blahoslavení chudobní, hladujúci, plačúci, prenasledovaní, ale hovoril aj, beda vám čo ste teraz nasýtení, čo sa smejete, ak vás všetci ľudia chvália." (Lukáš 6,20) 

 

Ako chápať tieto Ježišove slová ? Bohu sa páčia tí, ktorí sa vedia uspokojiť s malom. Tí, ktorí vedia trpieť núdzu, než by mali byť nepoctiví. Taktiež tí, ktorí vedia plakať nad svojimi hriechmi. Blahoslavení sú i tí, ktorí sa neboja trpieť pre vernosť k Bohu. Beda patrí tím o ktorých platí opak.

Skromnosť, poctivosť, triezvosť, vernosť sú znamením pre tých, ktorí žijú v zhode s vôľou Božou. Vyžaduje si to silných a odvážnych ľudí. Je to znamenie ktoré Boh odmení. Šťastie a nešťastie závisí od vedomého a slobodného rozhodnutia, aký postoj zaujmem k Božím príkazom.

Byť šťastným znamená byť aj šťastným človekom a šťastným s Bohom. Stav vnútra sa nedá dlho ukrývať. Pretvarovať sa nemá ceny. Avšak práca na sebe prináša úžitok.

 

Pane Ježišu Kriste, Ty si nás povolal a vyučuješ nás svojím slovom v poznaní pravdy Tvojho kráľovstva. Prosíme Ťa, daj nám sily a vytrvalosť, aby sme kráčali za Tebou úzkou cestou a vchádzali tesnou bránou. Aby sme boli tichí a pokorní duchom a poslušní, ako si Ty bol poslušný svojmu a nášmu nebeskému Otcovi. Prosíme Ťa, buď pri nás a posilňuj nás.  Nech sú naše srdcia naplnené chválou a vďakou, ktorá Ti patrí od teraz až na veky vekov. Amen 

Štedrosť je vlastnosť neba

08.07.2019 10:34

„Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice.“ (Marek 12,43)

 

Ako je to so mnou? Dávam Bohu všetko? Čo som si nechal pre seba a tým som zarmútil Boha?

Ježiš učí zástup: „Hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila do pokladnice viac ako všetci ostatní.“ (Marek 12,43)

Pán Ježiš poukazuje na dva postoje, správania ľudí: keď jeden je falošne nábožný a druhý srdcom veriaci. Postoj reprezentovaný zákonníkmi a chudobnou vdovou. Jedni robia veci pre uspokojenie svojich sŕdc a očí a chudobná vdova miluje Boha viac ako všetko iné na svete.

Chudobná vdova prejavila veľkú lásku a dôveru voči Bohu. Lásku, ktorá bola ochotná dať zo seba všetko, celý svoj majetok. Jej nepatrný dar nemal síce veľkú cenu. Veď jedna minca mala vtedy iba halierovú hodnotu. Ale v očiach Božích mal jej dar nesmiernu hodnotu. S takou vnútornou odovzdanosťou máme aj my prinášať svoje dary a obety. Táto chudobná vdova, nepomýšľala na to, že by si mohla jednu mincu ponechať. Veď mala dve. Ale práve naopak, dala všetko. A dala to s veľkou dôverou a láskou v Božiu pomoc. Boha tak veľmi milovala, že bola ochotná zriecť sa všetkého.

Ona našla v Bohu istotu. Istotu pre dnešok, pre zajtrajšok, ako i pre večnosť. A práve preto sa stala bohatšia než všetci tí, čo hádzali do chrámovej pokladnice viac, ale hádzali zo svojho nadbytku. A Pán Ježiš túto ženu vyzdvihuje. Vyzdvihuje ju ako príklad dôvery a lásky. Jej viera v Boha bola väčšia ako viera farizejov. A jej chudobný dar prevýšil všetky dary bohatých. 

Pravá obeta nikdy nehľadí na veľkosť daru a ani na vynaloženú námahu. Je to dar, ktorý sa dáva slobodne a z lásky. Nech aj naša nábožnosť sa prejavuje životnými skutkami, pokorne, čisto, jednoducho, pravdivo a v láske. Láska je tou hybnou silou, ktorá pohýna ku konaniu každého dobrého skutku. Pravá obeta, ktorá je konaná s láskou, je Bohu vždy veľmi milá. Preto Boh na takéto obety zhliada a odmieňa ich.

Nech sú naše dary dávané s radosťou. Najkrajší dar je práve ten, ktorý sa dáva z úprimného a čistého srdca. A takýmito darmi a obetami sa človek stáva slobodnejší, ale aj otvorenejší voči Bohu a zároveň aj voči blížnemu. Aj malé obety konané pre Boha s láskou sa Bohu páčia a prinášajú nám Jeho požehnanie.

Jeden farár hovoril: „Dom plný skutkov milosrdenstva nikdy netrpí chudobou.“ A  preto sa aj my nemusíme báť, že naša obeta ostane kdesi v zabudnutí a Boh na nás zabudne. 

 

Všemohúci Bože, daj, aby sme spoznali, čo je to opravdivá láska, čo je to skutočná vernosť a odovzdanosť. Pane, Ty si nám vo svojom Slove prisľúbil: „ Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.” Daj, nám štedré srdce, ktoré  bude s radosťou prinášať desiatky Tebe a ktoré sa dokáže podeliť s tými, ktorí trpia núdzu. Daj, aby sme pochopili Tvoje slová: „Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu.“ Nauč nás viac Ti veriť a vo všetkom sa na Teba spoliehať. O to Ťa prosíme Otec, v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen

 

Dôveruj celým srdcom Pánovi!

03.07.2019 15:25

Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!  Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.” (Príslovia 3, 5-6)

 

Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Matúš 18.19-20)

 

 

Ruku na srdce, kto z nás netúži potom, aby sa mu v živote darilo? V Biblii nám Boh na mnohých miestach ukazuje, že bez poslušnosti a dôvery k Nemu bude naše ľudské úsilie trápením a neprinesie nám do života vytúžený pokoj. V knihe Prísloví je napísané: „Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.“ (Príslovia 3,5-6) Kresťan by sa nemal spoliehať len na svoj vlastný úsudok, ale mal by sa dať Ježišovi vo všetkom k dispozícii. „Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca!  Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.“ (Príslovia 3, 3-4)

 

Ježiš Kristus nám dal niekoľko zásad, podľa ktorých by sme sa mali v živote riadiť. Jednou z nich je aj spôsob, ako si máme byť istí tým, že Boh nám vždy pomôže, že nás vždy povedie. Ak budeme konať podľa toho, aby sa to páčilo v prvom rade Bohu a nie svetu, On sám nám bude „urovnávať chodníky“. Nemali by sme sa pripodobňovať tomuto svetu, ale premeniť svoje zmýšľanie nie pre svet, ale tak, aby sme vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Aby sme neverili len v samých seba, lebo tým sa vzďaľuje naše srdce od Neho. 

 

Boh rád vypočuje naše prosby, ak sú v súlade s Jeho vôľou.  „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Matúš 18, 19-20)

Dôvera a poslušnosť Bohu sa stane blaženosťou, ktorá prinesie do života kresťana vytúžený pokoj a požehnanie. „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lukáš 11,28)

 

 

Pane, dôverujeme Ti celým srdcom. Ďakujeme za Ti za každý deň, v ktorom nás sprevádzaš, pomáhaš nám a držíš nad nami svoju ochrannú ruku v každom našom položení. Nedaj sa nám ľakať ťažkosťami života, ale uč nás horliť za dobro a spásu, aby sme hľadali a nachádzali pravdu. Pomôž nám, aby sme žili v pokoji so všetkými ľuďmi a spolu ochotne slúžili Tebe na česť a slávu. Amen

Načúvaj Bohu a ži podľa Jeho prikázaní!

01.07.2019 17:46

„Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.  Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.“ (Jakuba 1,21-22)

„Syn môj, dodržiavaj prikázania svojho otca a neopúšťaj poučenie svojej matky! ...Prikázanie je totiž lampou, poučenie svetlom, výčitky pri výchove sú cestou života.“  (Príslovia 6,20...23)

 

Aký má byť kresťan? Kresťan začína nový život v Kristovi tým, že sa znovuzrodí „slovom pravdy“. „Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. (Rimanom 10,17). Nový život v Kristovi vyžaduje, aby sme sa zbavili mravnej špiny, ktorá uráža Ducha Svätého a aby sme boli stáli v prijímaní Božieho Slova do svojho srdca.

Boh prikazuje veriacemu, aby odložil všetku hriešnu nečistotu, ktorá sa šíri v skazenej a prevrátenej spoločnosti a ktorá sa usiluje mať vplyv na neho a jeho rodinu. Táto nečistota poškvrňuje dušu  a ducha človeka a ničí jeho život.

Ako veriaci kresťania musíme brať svätosť a spravodlivosť vážne. Ak umožnime akejkoľvek mravnej špine vstúpiť do nášho života, či do nášho domu v podobe nečistého spôsobu reči, oplzlosti aj cez internet, či cez televíziu, zarmucujeme Ducha Svätého a porušujeme sväté Božie normy pre jeho ľud.

Ten kto počúva Božie prikázania, ale ich nedodržuje klame sám seba. Božie Slovo nás varuje: „Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov.  Preto nemajte s nimi nič spoločné.“ (Efezanom 5,6-7)

Čistá nábožnosť je ovocím dôkladného poznania Božieho Slova a Božej vôle. Keď plníme Božiu vôľu, naše poznanie Boha rastie.Božie Slovo sa musí stať prirodzenosťou kresťana. Toto vštiepene slovo nás potom vedie ku konečnej spáse.

 

Paneďakujem Ti, že stojíš pri dverách môjho srdca a klopeš: čakáš, aby som Ti otvoril svoje srdce. Ďakujem Ti, že vojdeš a že budeš so mnou prežívať dôverný vzťah a ja s Tebou. Pane, ja Ťa milujem a chcem zachovávať Tvoje prikázania. Pomôž mi, prosím, v konkrétnych okolnostiach vyslobodiť sa zo zajatia sveta, svetských záujmov, názorov a dávať na prvé miesto, do centra svojho zmýšľania Teba.  Duchu Svätý, pomôž mi, prosím, hľadať Božiu spravodlivú lásku, Boží pokoj a radosť v Tebe. Nech Božie záujmy, Božie slová a Tvoje vnuknutia, sú pre mňa najdôležitejšie. Daj mi silu, prosím, podľa nich žiť. Amen

Buď vzorom v správaní!

01.07.2019 09:07

„...buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.“ (1.Timotejovi 4,12)

 

Je naše správanie v súlade s tým, čo prehlasujeme našimi ústami? Nie sme kresťanmi iba podľa mena? Ak nás ľudia pozorujú, vidia v našom živote Krista?

Príbeh z kresťanského časopisu. – Mladá slečna na letisku čakala na svoje lietadlo. Mala čas, tak si kúpila balíček keksov a časopis, do ktorého sa začítala. O chvíľu si k nej prisadol mladý muž. Balíček keksov bol medzi nimi. Po chvíľke si slečna vzala z balíčka keks a muž si vzal tiež, a pritom sa na ňu milo usmial. – „Tak to je ale neslušné a drzé!“ pomyslela si, ale nechala to tak. Po chvíľke si opäť vzala – a on si vzal tiež. Tlak sa v nej stupňoval. Nakoniec ostal už iba jeden keks. „Určite sa neodváži,“ pomyslela si. Muž vzal ten posledný keks, rozlomil ho napoly a s úsmevom jej polovičku podal. Dievčina to už nevydržala, rýchlo sa zbalila a v hneve odišla. Keď sedela v lietadle, išla si vytiahnuť časopis, no na svoje veľké prekvapenie zistila, že v kabelke má svoj balíček keksov. Veľmi sa zahanbila a oľutovala svoje správanie, ale dotyčnému sa už nebolo možné ospravedlniť.

Nenájdeme v tomto príbehu seba? Nehanbíme sa a neľutujeme svoje správanie, ktorým sme si narobili hanbu?

Apoštol Pavol radí a poučuje mladého Timoteja, aby bol vzorom v slove, v správaní, v láske, vo viere a čistote. Tieto slová platia aj pre nás, ktorí sa nazývame kresťanmi.

 

Bože, nie každý, kto Ti hovorí: „Pane, Pane“, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu Otca, ktorý je na nebesiach. Pomôž nám žiť podľa Tvojej vôle, aby sme boli vzorom v slove, v správaní, v láske, vo viere a čistote. Naša reč tak často prehlušuje krik o pomoc. Usvedčuje nás to, Pane. Chceme Ťa chváliť všetkým, čo robíme. Rozšír naše ruky svojou milosťou. Amen

Nebuď pohoršením, buď požehnaním pre druhých!

15.06.2019 21:34

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. (Marek 9,42)

 

Som pre svoje okolie požehnaním? Netrpí niekto pre moje správanie? Nie je môj život pre druhých utrpením?

Ježiš odo mňa očakáva, aby som: „nepohoršil jedného z ... maličkých“ (Marek 9,42). Právom nás varuje, pretože chce našu radostnú skutočnosť. Božie kráľovstvo je určené len pre ľudí pokorných, láskavých, ochotných prinášať obety, pre tých, ktorí  sa vedia zriekať.

Božie kráľovstvo je hodné najvyššej odmeny. Kto chce sám získať Božie kráľovstvo, dopraje ho každému. Sme tu preto, aby sme boli jeden druhému povzbudením pre Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo vyzýva jednotlivca i spoločenstvo zriecť sa všetkého, čo je prekážkou vstupu.

Byť požehnaním si navzájom je naša povinnosť. Vyprosujme si túto milosť. Ďakujme za obohatenie skrze ľudí, ktorí sú v našej blízkosti. Udržujme  a posilňujme sa byť vždy a všetkým požehnaním.

 

Pane Ježišu, Ty si povedal, že nie je možne aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze ktorého prichádzajú. Pomôž nám zrieknuť sa každého pohoršenia, posilňuj nás, naplň naše srdia láskou a pomôž nám byť požehnaním pre všetkých okolo nás. Amen

Buď pokorným!

12.06.2019 13:11

„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ (Marek 9,35)

 

Ako znášam, keď iných uprednostňujú? Viem ustúpiť do úzadia a iným ponechať prvenstvo? Viem sa tešiť, keď iní vynikajú, sú lepší, úspešnejší?

Pán Ježiš pripomína: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a sluha všetkých“ (Marek 9,35) .

Čím viac je niekto potrebný, tým cennejšia je jeho pozícia. Nie tituly a postavenie rozhodujú o prvenstve. Najpotrebnejší sú tí, ktorí vedia v tichu plniť službu pre iných.

Ježiš oceňuje služobný postoj. Ježišov postoj služby má ovplyvniť aj nás. Prišiel slúžiť a nie dať si vysluhovať. Keď dám prednosť iným pred sebou vedome a dobrovoľne a to z lásky, budem ešte viac darom iným.

Svet potrebuje nielen produktívnych, ale aj tých, ktorí v tichu, v úzadí plnia Božiu vôľu. Pocty, čestné miesta, slávu, čo si všíma dnešný svet a po čom človek tejto zeme túži nechajme iným, sebe vyprosujme byť služobníkmi.

 

Bože,  daj, aby sme žili ako dobré Božie deti. Daj, aby sme v pokore videli iných väčších od seba a otvor naše oči, aby sme videli potreby našich blížnych. O to Ťa prosíme  Otec, v mene Ježiša. Amen

Vezmi svoj kríž a následuj Ho!

07.06.2019 08:27

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Marek 8,34-35)

 

Ježiš apoštolom i zástupom jasne hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje“ (Marek 8,34) . Ježiš učí, že nestačí Ho len počúvať, zhromažďovať sa okolo Neho, nestačí Mu len niečo povedať. Je potrebné počúvať Ho, zhromažďovať sa k Nemu, hovoriť s Ním, ale nie len navonok. Je potrebné nasledovať Krista a byť Mu vo všetkom čo najviac podobným.

Zveriť sa Kristovi, znamená žiť Kristovu trpezlivosť, vytrvalosť, podriadiť sa Božej vôli, žiť sebazapieraní, v čom chce Ježiš aby sme Ho nasledovali. Znamená to zaštepiť do seba Jeho pokoru, miernosť, pochopenie, zdržanlivosť i poslušnosť

 

Pane Ježišu, Ty si povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje“. Pane, chceme sa rozhodnúť nasledovať Ťa a niesť svoj kríž. No vieme, že nás to bude stáť veľa síl. Prosíme Ťa, Pane, uč nás trpezlivo niesť tento kríž, lebo vždy, keď dávame seba a svoj čas, nachádzame Teba a Tvoju lásku. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre Teba, Pane Ježišu, zachráni si ho. Amen

Ako vidíš ľudí okolo seba?

04.06.2019 11:51

On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“  Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili.“ Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne.“ (Marek 6,23-25)

 

Nakoľko si všímam ľudí z okolia? Cítim s nimi? V čom sú mi obohatením a čím ich  obohacujem ja?

Ježiš chytil slepého za ruku a opýtal sa: „Vidíš niečo“ (Marek 8,23) ? Ježiš mi pripomína všímať si ľudí. Nevidieť len niečo povrchné, ale všímať si hĺbku ich života. Rozumieť ľuďom. Prečo sa tak správajú a zmýšľajú? Slepými nemusia byť oni, ale ja.

Nebráni mi môj egoizmus správne ľudí prijímať, hodnotiť, zaujať k ním postoj? Ako kresťan som povolaný  vidieť ľudí v láske, pravde a spravodlivosti. Musím nielen s ľuďmi žiť, ale byť im obohatením, všímať si ich, aj ich vypočuť.

Boh mi dal oči a srdce. Ako ich využijem pre ľudí o okolia?

 

Bože, stvor vo mne srdce čisté, aby som na ľudí hľadel Tvojimi očami, aby som bol schopný vidieť Ťa v mojom živote, vidieť Ťa v druhých. Ježišu, prichádzam k Tebe, lebo verím, že dôverné spoločenstvo s Tebou ma uschopňuje vidieť tak, ako vidíš Ty. Učí ma Tvojmu pohľadu, darúva mi svetlo, ktorým si Ty sám. Prosím o dar Tvojej lásky, bez ktorej nemožno vidieť správne ani Teba, ani druhých. Amen

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>