Bol Ježiš Kristus skutočne vzkriesený?

06.10.2013 17:26

 

     Mnoho neveriacich, alebo pochybujúcich ľudí tvrdí , že niet dostatok dôkazov, že Pán Ježiš bol skutočne vzkriesený. Pozrime sa na to trochu detailnejšie, čo o tom píše Biblia. Čo tomu predchádzalo.

     Po Ježišovej smrti prišli k Pilátovi dvaja muži, aby prosili o telo. Jeden bol Nikodém a druhým bol Jozef z Arimatie  Pilát sa chcel presvedčiť , či Ježiš je už mŕtvy. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi . Potom bol Pán Ježiš pochovaný do hrobu bohatého človeka Ženy, ktoré prišli spolu s Pánom Ježišom z Galiley do Jeruzalema, videli, do ktorého hrobu Ho položili

     Židovskí vodcovia sa rozpamätali na proroctvo Pána Ježiša, že vstane na tretí deň. Báli sa , že niekto ukradne telo a bude vyhlasovať, že bol vzkriesený. Chceli tomu zabrániť a prosili Piláta o rímsku stráž. Pilát im dal stráž, ba ešte dal aj zapečatiť hrob.

     Ženy kúpili oleje a masti a išli k hrobu. Bola sobota neskoro večer, alebo nedeľa skoro ráno. Zrazu sa udialo niekoľko vecí. Najprv veľké zemetrasenie. Aj okamih Ježišovej smrti bol sprevádzaný zemetrasením. Presne to isté sa stalo v okamihu Jeho vzkriesenia. Potom prišiel anjel z neba, odvalil kameň, a tým zlomil rímsku pečať. Rímska stráž bola naplnená strachom, zostali ako mŕtvi.

     Rímska stráž dostala úlohu a zlyhala pri jej plnení, mohla byť za to popravená. Vzchopila sa a išla do mesta. Vojaci sa zdráhali ísť k Pilátovi, aby mu hlásali čo sa stalo. Vedeli že by im neuveril , keby by povedali: „Prišiel anjel a odvalil kameň. Čo sme mali robiť?“ Nešli k Pilátovi, ale k veľkňazovi, ktorý si stráž vyžiadal. Pre židovských vodcov vznikol problém. Znovu sa zhromaždili a radili sa , čo majú robiť. To, na čom sa uzhodli, je až podnes najstaršia teória  pre prázdny hrob, ukradnuté telo. Dali vojakom peniaze a tí mali potom povedať, že v noci prišli učeníci a pokým oni spali, ukradli telo. Každého mysliaceho človeka hneď napadne, že tu niečo nehrá. Keby skutočne spali, odkiaľ vedia kto telo ukradol?

      Viaceré ženy išli k Ježišovmu hrobu, aby zakončili proces pochovávania. Prišli oddelene, najprv jedna sama. Ján20:1 píše o Márii Magdaléne. Podišla k hrobu a videla že kameň je odvalený. Nevidela anjela a myslela si že niekto vzal telo a o zmiznutí potom povedala apoštolom. Keď odišla, prišla skupina žien, ktoré uvideli to isté. Kameň bol odvalený a hrob prázdny. Ale potom zazreli niečo , čo Mária nevidela, videli anjela a anjel im povedal: „Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal.“Mali zvestovať učeníkom vzkriesenie a títo mali odísť do Galiley. Tam uvidia Pána. Na Paschu im Pán Ježiš povedal, že musí zomrieť a vstať z mŕtvych a tak isto, že učeníci majú ísť do Galiley. Vtedy nerozumeli Jeho plánu: smrť, vzkriesenie, ani slovám o druhom príchode Mesiáša. Boli prekvapení udalosťami a mesto ešte neopustili.

     Ženy zvestovali správu učeníkom, ale zdalo sa im to ako táranie a ešte stále neverili. Peter a Ján bežali k hrobu. Ján pribehol prvý a pozrel sa dnu. Videl ako pruhy látky zostali zavinuté, a uveril. Peter prišiel po Jánovi a vošiel do hrobu. Videl to isté čo Ján, ale prišiel k inému záveru: „...odišiel, a divil sa tomu, čo sa stalo.“ Ján odišiel a veril vo vzkriesenie. Peter si bol neistý, aký postoj zaujať k veciam , ktoré videl.

     Potom čo dvaja učeníci opustili hrob, vrátila sa Mária Magdaléna späť k nemu. Stále sa domnievala , že niekto vzal telo. Videla anjelov, ale nevedela že sú to anjeli, pokladala ich za mužov. Anjeli sa jej pýtali, prečo plače, a jej odpoveď prezrádza, čo si myslela: „vzali mi Pána a neviem , kde ho položili.“ Potom sa jej zjavil Pán Ježiš, pýtal sa jej tiež prečo plače, ale ona Ho nespoznala. Myslela si , že je to záhradník a pýtala sa ho či on premiestnil telo. Potom Pán Ježiš použil jej meno tak, ako ju zvykol oslovovať. Keď počula, ako povedal  „Mária“ , hneď  Ho spoznala a oslovila „Rabbúni“ , čo znamená  „môj Majster“.

     Aj ostatné ženy sa medzitým vrátili k hrobu. Doteraz len počuli o vzkriesení, ale teraz sa im zjavil sám Pán Ježiš. Dal im príkaz ísť za učeníkmi a povedať im, že majú ísť do Galiley. Chcel sa s nimi stretnúť, keď tam prídu.

     Dvaja učeníci, ktorí nepatrili do skupiny dvanástich, išli do mestečka Emauzy. Ježiš mal úzku skupinku dvanástich, ktorí boli vždy s Ním. Nadto mal skupinu 70 učeníkov, ktorých volal, keď ich potreboval. Dvaja učeníci teda opustili Jeruzalem, aby sa vrátili do mesta, kde bývali. Cestou sa rozprávali o tom, čo sa práve udialo. Zrazu sa k ním pripojila tretia osoba. Ale tak isto  ako Mária, hneď Ho nespoznali. V zjave Vzkrieseného sa mnoho zmenilo, preto Ho hneď nepoznali. Ale niečo nebolo zmenené, po čom Ho mohli poznať. A tak Ho aj spoznali ako Toho, ktorý bol a je. Keď Ho pozvali na večeru a keď požehnával chlieb, poznali Ho a On zmizol spred ich očí. Hneď išli do Jeruzalema , aby to zvestovali učeníkom. Učeníci ani tejto tretej správe neuverili a zostali v Jeruzaleme a nevydali sa na cestu do Galiley.

     Potom sa Pán Ježiš zjavil Šimonovi Petrovi. Dal mu odvahy viery , aby ho pripravil na úlohu, ktorú bude mať a o ktorej sa dozvedáme v skutkoch apoštolských. Stal sa vodcom apoštolov.

      Jedenásti apoštoli ešte stále neopustili Jeruzalem. Predchádzajúcim znameniam neuverili. Tak sa Pán Ježiš rozhodol s nimi stretnúť v Jeruzaleme. Dvere boli zamknuté a On sa zrazu ukázal medzi nimi v miestnosti. Karhal ich za ich neveru. Svoju neveru dokázali trojako. Nešli do Galiley, hoci ich trikrát pobádal. Neverili svedkom, že Ho videli, a teraz neverili, že vidia Vzkrieseného, ale sa báli mysliac že je duch. Aby Ježiš dokázal , že nie je duch, urobil dve veci.. Pobádal ich , aby sa Ho dotkli a pocítili, že ma telo a kosti, čo duchovia nemajú. Keď ešte vždy pochybovali, požiadal ich o jedlo. Keď jedol rybu, opäť im ukázal, že nie je duch, lebo duchovia nejedia.

     Desiati z jedenástich videli Vzkrieseného. Mysleli by sme si , že teraz opustia Jeruzalem a pôjdu do Galiley. Ešte jedna osoba s nimi nebola  - Tomáš. A čítame, že neuveril, kým neuvidel. Zjavil sa im ešte raz v Jeruzaleme a vyzval Tomáša, aby sa Ho dotkol. Teraz už uveril a povedal: „Pán Môj a Boh môj!“

     Učeníci prišli konečne do Galiley. Už nebolo pochybnosti. Siedmi z dvanástich apoštolov boli rybári. Až doposiaľ nevedeli nič o svojom novom poslaní. Hoci sa im Pán Ježiš zjavil, znovu ich opustil, preto boli tej mienky, že sa majú vrátiť k svojmu starému povolaniu. Išli loviť ryby. Prehovoril k nim Pán Ježiš: „Dietky, máte niečo zjesť?“ Odpovedali Mu: „Nemáme.“ Potom povedal niečo, čo by normálne nemalo zmyslu, lebo nebolo rozdielu, či sieť hodia na tú alebo onú stranu lode. Ale teraz to bolo dôležité, hodili sieť napravo a chytili veľké množstvo rýb.

     Bolo to podobná scéna ako vtedy, keď ich prvý raz povolal. Aj vtedy lovili celú noc a nič nechytili. Aj vtedy im povedal niečo, čo tiež nevyzeralo, že má zvláštny zmysel, ale keď poslúchli, chytili množstvo rýb. Vtedy Pán Ježiš povedal: „Nasledujte ma a urobím vás rybármi ľudí.“ Teraz v podobnej situácii Ho Ján spoznal a povedal Petrovi, že muž na brehu je Pán. Peter skočil do vody a ponáhľal sa na breh. Spoločníci priviedli k brehu loďku s rybami a oni uvideli, že rybu ani nepotrebovali. Kristus mal rozloženú pahrebu, na nej položenú rybu a mal pripravený aj chlieb.

     Učili sa lekcii, že sa nemajú vrátiť k povolaniu rybárov. Majú hlásať evanjelium a Pán Ježiš sa bude starať o ich potreby, keď budú napĺňať svoje poslanie. Potom prebiehal rozhovor medzi Pánom Ježišom a Petrom. Pre Petrovo trojnásobné zapretie sa ho Pán trikrát spytoval, či Ho miluje.

     V Biblii je opísane aj zjavenie Pána  v Galiley na vrchu, kde rozkázal učeníkom prísť.  Pán Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.Len poznaním Božieho slova a porozumením, ako  ho žiť, sa stane niekto učeníkom a On nám dáva uistenie , že bude vždy s nami.

     Evanjelista Lukáš nás informuje, aké témy preberal Pán Ježiš počas posledných 40 dní. Boli to dva okruhy duchovných právd. Prvé sú Mesiášske predpovede a druhý okruh duchovných právd je o Božom kráľovstve. Židia  rozdeľujú  Starú zmluvu na tri časti: zákon, proroci a spisy. Mnohokrát je tretia časť pomenovaná podľa svojej prvej knihy Žalmy.

Pán Ježiš ukázal, že všetky tri časti Starej zmluvy hovoria o Jeho prvom príchode. Pán naplnil všetky proroctvá, ktoré hovoria o prvom príchode Mesiáša.

         Pri poslednej  Pasche zasľúbil Pán Ježiš, že keď odíde, pošle iného Tešiteľa. Keď príde Duch Svätý, naplní sa toto zasľúbenie. V skutkoch 1,5 čítame o nevej službe Svätého Ducha,  o krste Duchom. Svätý Duch uskutočnil až do toho času mnohé služby, ale nie krst Duchom. V 1 Korinťanom čítame, čo znamená krst Duchom. Veriaceho vkladá do tela Kristovho. Osoba ktorá verí, je pokrstená Duchom do tela Kristovho, a telo Kristovo je zbor ( cirkev).

     Podľa Skutkov 1,7-8 dostanú učeníci silu od Boha, aby mohli splniť svoje poslanie. Potom čo prijmu Ducha, začnú hlásať evanjelium. Budú to robiť v určitom poradí:  Začnú v Jeruzaleme, potom v Judei a Samárii, a potom až do posledných končín zeme. Pojem „až do posledných končín zeme“ je v židovstve používaný ako výraz pre pohanský svet. Presne takým spôsobom sa evanjelium šírilo z Jeruzalema cez Judeu a Samáriu až do pohanského sveta.

     Lukáš v kapitole 24,50 píše, že Vstúpenie na nebo sa uskutočnilo v Betánii. V Skutkoch 1,9 je napísané, že bol vzatý do nebies a oblak im Ho vzal spred očí. Ježiš sa posadil po pravici Božej. Učeníci hľadeli za Ním a dúfali , že sa vráti. Ale anjeli, ktorí sa zjavili, im povedali, že majú prestať hľadieť do neba. Raz Pán Ježiš príde znovu takým istým spôsobom. Opustil zem v nebeskom oblaku a jedného dňa príde v oblaku späť.