Božia vôľa v mojom živote

10.06.2014 21:48

 

Ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno. (Heb 13:15)

To je Božia vôľa vaše posvätenie. (1 Sol 4,3)

Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 7,21).“

„Boží zámer je, aby sme ho chválili a zvelebovali za všetko, čo urobil pre nás, ktorí sme už skôr založili svoju nádej v Krista.“ (Ef 1:12)

Položili ste si už niekedy otázku: Čo je podstatou všetkého? Čo je najdôležitejšie v našom živote, alebo čo je zmyslom života?

Uctievať, chváliť a velebiť Boha – toto má byť zmyslom nášho života. „Ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno. Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu.“ (Heb 13:15,16) K tomu sme boli stvorení a určení. Toto je Božím zámerom pre náš život a toto máme v našom živote naplniť.

Život nie je o materiálnom  zisku.  Ak  by  si  mal  byť  jediným  vlastníkom  všetkého,  čo  je  na  svete,  stále  by  to  nič neznamenalo  v porovnaní  s hodnotou  tvojej  duše.  Ježiš  povedal:  „Život  človeka  nezávisí  od  hojnosti  jeho majetku“ (Lukáš 12:15). Hlavným dôvodom našej existencie nie je zhromažďovať bohatstvo, ani stať sa slávnym.

Možno práve teraz sa chceš opýtať: „Prečo potom žijem?“

Boh ťa povolal do života, aby si žil na Jeho slávu. Boh chce aby si mu bol poslušný ako aj Ježiš Mu bol vo všetkom poslušný. Boh chce, aby sa nie tvoja, ale Jeho vôľa plnila v tvojom živote. Boh chce, aby si sa úplne s totožnil s Ježišom Kristom, aby si už nežil ty , ale aby Ježiš žil v tebe. Chce, aby si žil tak ako  On žil, aby si sa v situáciách do ktorých si bol postavený  zachoval tak,  ako by sa On zachoval. Boh chce, aby si sa učil Jeho Slovo a porozumel, ako funguje  Božie Kráľovstvo a aby si prinášal svedectvo o Kráľovstve, svedectvo o Jeho spasení.

Boh chce, aby si Ho oslavoval svoju rečou, slovami a skutkami. Na tom mieste kde si, kde ťa Boh poslal má pre teba úlohu. Načúvaj Boží hlas!   Modli sa, aby ti Boh zjavil, čo je Božia vôľa v tvojom živote. Boh  dá každému veriacemu človeku, ktorý Ho o to poprosil, svojho Ducha, ktorý "nás naučí všetkému" (Jn 14,26). Skrze Neho Boh zjavuje tým, ktorí Mu patria, svoje zámery v ich životoch. Pán  ťa povolal a urobil z teba schopného služobníka.

Plnenie Božej vôle je  najistejšou cestou do neba: ... kto činí Božiu vôľu, zostáva naveky. (1 Jn 2,17) Plnením Božej vôle konáme dobro na Jeho slávu, nie našu. Pán Ježiš povedal:  „ Kto plní vôľu Božiu, ten mi je bratom aj sestrou aj matkou .“ (Mk 3,35)

To je Božia vôľa vaše posvätenie. (1 Sol 4,3) Môj Otec je tým oslávený, keď prinášate bohaté ovocie... (Jn 15,8) Ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, a vaše ovocie aby bolo trvalé. (Jn 15,16).

Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky.

Tvoja je, Hospodin, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi.

Zvelebený si, Pane, Bože a chválitebný a tvoje meno je slávne naveky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.

Uzdrav ma, Hospodin, a budem uzdravený, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála, ty  si moja sila a ty si sa  stal  mojim záchrancom.

Pane, chceme ti byť vo všetkom poslušní, urob z nás schopných služobníkov.

Chceme  v  každej chvíli počuť tvoj hlas a prosíme Ťa , aby tvoja rada vždy zvíťazila v našich srdciach.

Nauč nás všetkému a ukáž nám čo je tvoja vôľa v našom živote.

Otec, my Ťa chceme oslavovať prinášaním dobrého ovocia, ktoré nám bude posvätením.

Pane Ježišu, chceme ťa prijať do svojho života, chceme aby si Ty žil v nás.

Pomôž nám slúžiť ľuďom dobrými skutkami a oslavovať tým Otca , ktorý je na nebesiach.

Ďakuje Ti, že si nám pripravil cestu po ktorej môžeme kráčať k  nebeskému príbytku, aby sme sa tam mohli radovať  a  naveky oslavovať  Boha.

 Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.