Božie deti

12.04.2014 10:10

Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno.(J 1, 12)

Príchod  Spasiteľa  na  zem  rozdelil ľudstvo na tých, ktorí ho prijali, a tých, ktorí ho odmietli. Odsek z tejto kapitoly Písma hovorí o Božom Synovi, ktorý prišiel medzi svojich  vlastných,  a  tí  ho  neprijali. Možno  by  sme  radi  videli  ešte  tretiu,  „neutrálnu”  skupinu.  Takú  však v  Písme  nenájdeme.  Pána  Ježiša Krista sa nedá prijať „len z polovice” ani odmietnuť „len tak trochu”.

Keď  za  ním  prišiel  v  noci  farizej Nikodém, Pán mu povedal zásadnú vec:  Ak  sa  niekto  nenarodí  znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie (J 3, 3). Prijatie Krista teda nie je otázkou súhlasu  mysle  či  pocitu  sympatií. Je to otázka života! Náš prirodzený pozemský život sme začali žiť, keď sme sa narodili. A takisto potrebujeme nové narodenie, aby sme mohli žiť duchovný život. Pán tu ani nehovoril o nebi, ale o kráľovstve. Z Biblie vieme, že Božie kráľovstvo je medzi nami,  a  predsa  ho  nemôže  každý vidieť. Je to Božia vláda v našich životoch, ktorá je prítomná vtedy, ak je na tróne posadený Kráľ. Ako znovuzrodené  Božie  deti  sme  dostali úžasné výsady. Predovšetkým sme však dostali nový, Boží, večný život. Na  svete  existuje  okrem  ľudského života aj život zvierat a rastlín. Avšak v  duchovnej  sfére  existuje  Boží  nestvorený  večný  život,  ktorý  prijímame vierou v radostnú zvesť. Spasenie nie je polepšenie sa. Nie je to ani dosahovanie potrebného štandardu vonkajšieho  správania.  Je  to  organická premena v našom duchu.

 Znovuzrodením  sme  boli  prenesení z kráľovstva temnoty do kráľovstva Syna (Kol 1, 13). Možno, že vieme o kráľovstve málo, ale náš duch o ňom rozhodne vie mnoho. Prešli sme z temnoty do svetla, z nelásky do lásky. Zdravý  cirkevný  život  je  žitím  a vyjadrovaním  tohto  kráľovstva.  Byť Božími deťmi je právo a moc. To vyplýva zo života, ktorý sme dostali a ktorý je skrze nás zjavovaný. Nie  je  to  nič  z  nás,  a  predsa  sme týmto  životom  premieňaní  a  jedine týmto  životom  dokážeme  priniesť Božie kráľovstvo tam, kde sme boli postavení.

Spracoval Peter Varga