Buď ako svieca!

07.04.2014 11:14

Pán Ježiš hovorí v kázni na vrchu: „ Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.  Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.  Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“(Mat 5:14-16)

Každý z nás má byť ako svieca, ktorá dáva svetlo druhým. Ale, čo potrebuje svieca aby začala horieť ? Potrebuje niečo, čo ju zapáli. Ježiš je náš zdroj, On je večné svetlo ktoré nikdy nezhasne, On je ten, ktorý zapáli tu našu sviecu. Pán Ježiš povedal o sebe: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“(Jn 8:12) Ak si chceme zachovať večný život, musíme kráčať Jeho cestou. Musíme žiť tak, ako nás On učí žiť, lebo On je Cesta, Pravda i Život.(Jn 14:6)

Pán Ježiš nám priniesol posolstvo čistej pravdy o tom  ako sa môžeme dostať späť do rúk nášho Spasiteľa. Pán Ježiš nás učí kráčať po životnej ceste vedúcej k večnému životu. On nám priniesol  svetlo pravdy, pravdy ktorá oslobodzuje. Pán Ježiš, je svetlo a niet v ňom tmy! Svetlo Jeho prítomnosti žiari tak, ako slnko za bezoblačného dňa. Nič nenarušuje jeho čistotu, ani nezatieňuje Jeho lesk. 

Musíme čerpať silu z Ježiša Krista, musíme sa ako bratia a sestry navzájom udržovať „zapálení“ a pritom svietiť ostaným. Stávať sa majákom, zjavovať Jeho svätosť , Jeho radosť a Jeho spasiteľský plán, čo má s celým svetom. Pán Ježiš nám dáva jasne najavo, že všetci jeho nasledovníci majú šíriť ďalej Jeho svetlo, svetlo čírej nefalšovanej lásky.

Terajší svet je plný urážania, nenásytnosti, podvodov, nenávisti, nečistoty, závisti, závislosti, okultizmu a morálnej zvrhlosti. Takýto svet naliehavo potrebuje  svetlo nádeje. Len človek, ktorý je sám naplnený nádejou dokáže v druhých tú nádej vzbudiť. Všetkým raneným, poníženým, okradnutým, závislým, vyhoreným, všetkým tým je potrebné presvedčivo hovoriť o nádeji a tou jedinou nádejou je Ježiš Kristus! Nech naše svetlo svieti pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach.

Pane Ježišu, Tvoja žiara rozptýlila temnotu hriechu v našich  srdciach . Tebe patrí všetka chvála, za to, že osvetľuješ náš život, keď sa na Teba obraciame! Keď Ťa nasledujeme, osvetľuješ nám cestu a oslobodzuješ nás, aby sme mohli prijať Tvoje volanie. Keď nám prežaruješ srdce, vidíme svoju temnotu. Pane Ježišu, chceme  žiť v Tvojom svetle a odvracať sa od tmy . Pane Ježišu , nech Tvoje svetlo usmerňuje naše nohy a učí nás kráčať. Ty nás  povolávaš, aby sme boli svetlom sveta! Zapáľ v nás plameň Tvojho života a Tvoj jas nech žiari z nás na druhých. Pane Ježišu  uč nás kráčať po životnej ceste vedúcej k večnému životu. Amen!