Cesta spasenia

24.02.2013 19:23

 

Sú len dve skupiny ľudí na svete; ktorí sú vinní a ktorí sú bez viny; spasení a zatratení; hriešnici a svätí. Sú len dve cesty. Široká, ktorá vedie k záhube a smrti, a úzka cesta, ktorá vedie do neba a do večného života. A ty ideš po jednej alebo po druhej, širokej alebo úzkej, lebo tretia cesta nejestvuje – nieto cesty medzi nimi; cestuješ alebo do neba, alebo do pekla. Sú len dvaja páni, Boh a satan; a slúžiš buď jednému , alebo druhému, lebo dvom pánom sa slúžiť nedá. Do ktorej skupiny patríš? Kam ideš? Komu slúžiš? Nad jednou skupinou je napísané „vinní“ a nad druhou „nevinní“ Na tom nezáleží či si bol dobrý, alebo veľmi zlý, či sa považuješ za veľkého hriešnika, alebo malého. Si vinní, alebo nevinný. Nejestvuje otázka o hĺbke hriechu – je tu len otázka: aký je tvoj vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi? Patríš Mu ako Spasiteľovi, alebo nie. Tvoj vzťah k Ježišovi Kristovi rozhodne o tvojom večnom živote.
Len čistí srdcom uvidia Boha. /Mat.5,8/ Ani ty nechceš veriť, že môžeš byť spasený iba cez Ježiša Krista? Aj ty si myslíš, že môžeš byť spasený vlastným úsilím? Mnoho je takých, čo majú vlastnú cestu, no je len jedná cesta, a tou je Pán Ježiš Kristus! Mnoho ľudí si myslí že ich spasí náboženstvo, no nie je to tak. Náboženstvo či je to už katolícke, židovské, mohamedánske a ani žiadne iné nemôže spasiť tvoju dušu. Len Kristus to môže. Môžeš sa pripojiť ku ktorejkoľvek cirkvi a predsa môžeš byť stratený. Môžeš byť evanjelik, kalvín, metodista, baptista alebo niečo iné a predsa zahynúť. Niet spasenia skrze cirkev. Spasenie je v Kristu. Náboženstvo nemôže darovať život. Aby si bol spasený musíš obdŕžať nový život. Nikodém bol nábožný, ale nebol spasený. Preto mu Ježiš povedal: musíš sa znovuzrodiť. Si tiež závislý od svojho náboženského života pre svoje spasenie? Si zakotvený vo falošnej nádeji. Nepoznáš dotiaľ Krista. Je len jeden Spasiteľ, nie náboženstvo, ale Kristus.
Väčšina ľudí sa spolieha na svoju mravnosť, že tá ich môže spasiť, ale nie je to tak. Ak ťa morálka môže spasiť, prečo zomrel Kristus? Všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho,/Iz.64,6/ prehlási Boh. Nieto spravodlivého ani jedného /Rim.3,10/ Všetci zhrešili, preto všetci potrebujú Spasiteľa. Aj ty určite vieš že nie si spravodlivý. Mnoho a mnoho ráz si mohol konať čo len trochu lepšie ako si konal, a tak vieš, že to nebolo to najlepšie. Preto potrebuješ Krista. Budeš ospravedlnený Jeho zásluhami, nie svojimi. Mnohí si myslia, že budú spasení svojou dobrou prácou.

Praktizujú sebazapierania, dávajú almužny a modlia sa. Navštevujú chorých a väzňov, robia množstvo dlhých púti a trápia svoje telá a tak očakávajú, že dosiahnu nebo. Ich práca „pre“ spasenie nemá cenu. Najprv musíš byť spasený, musíš prijať Krista do svojho srdca ako svojho osobného Spasiteľa a až potom môžeš pre Neho pracovať. Čo robil zomierajúci lotor aby bol spasený? Nemohol pracovať, Jeho ruky boli pribité o kríž. Nemohol nič, ale Pán Ježiš ho spasil. Pán Ježiš pre nás urobil všetko. Spasenie je dar. Darom Božím je večný život /Rim.6,23/ Dôveruj Mu a budeš spasený! Niektorí ľudia si myslia, že sú spasení preto, že plnia prikázania. Ale Pán Ježiš povedal: „ nikto nezachováva zákon“. A ja by som radšej veril Jemu ako tebe. Nemôžeš naplniť zákon, a ty to dobre vieš. Napísané je: „Kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým.“ /Jakob 2,10/ Zhrešil si a si vinný, preto sa musíš zodpovedať za každý hriech a to znamená až dotiaľ, kým nedovolíš Pánovi Ježišovi vziať zodpovednosť. On odpykal za všetky prikázania ktoré si nesplnil. Odpykal za každý hriech, ktorý si spáchal. On vzal tvoj hriech, trpel na vlastnom tele na kríži a teraz ti ponúka život – večný život. Dať ti ten večný život môže iba živý vzkriesený Ježiš Kristus. Pán Ježiš povedal: „Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa.“ /Ján 14,6/ „Ja Ježiš Kristus. Niet iného. Nie náboženstvo, nie morálka, nie dobré skutky. On je „cesta“ nie ukazovateľ cesty, ale „cesta.“
K Pánu Bohu nemožno prísť skrze Mojžiša, Budhu, Mohameda, nie skrze kňaza, kazateľa alebo pápeža, len skrze Krista. „A niet v nikom inom spasenia, lebo ani niet iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť „spasení.“ /Sk. 4,12/ On jediný môže spasiť. „Ale spasí ma? Opýtate sa.“ A toho kto príde ku mne, nevyženiem von; sú Jeho vlastné slová. Ale pamätaj, je rozdiel medzi rozumovou vierou a prijatím do srdca. Veríš, že výťah ťa môže zviesť dolu? Ale nemôžeš dolu, dokiaľ nevkročíš do výťahu. Veríš, že ťa vlak zavezie na miesto určenia? Ale nedosiahneš miesto určenia dokiaľ nenastúpiš na vlak. Veríš, že Ježiš Kristus môže spasiť? Ale nie si spasený, dokiaľ sa nerozhodneš vo svojej viere a nebudeš Mu dôverovať. Možno že aj vieš, že musíš byť spasený, ale nechávaš si to na iný čas. „Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz je deň spasenia.“/ 2.Kor.6,2/ Teraz je čas rozhodnúť sa. Zajtra môže byť neskoro.

„Nechváľ sa zajtrajším dňom, lebo nevieš čo ešte splodí deň.“ /Prísl.27,1/ Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. V tomto momente večný život môže byť tvoj. Poď a prijmi ho teraz!
„Hľadajte Hospodina, dokiaľ Ho možno nájsť! Volajte na Neho, dokiaľ je blízko.“ /Iz. 55,6/ Ide čas, keď Ho nebude možno nájsť. Tak niet nádeje pre tých, ktorí sú mimo Krista. Všetci, ktorých mená nie sú v knihe života, budú zatratení a stratení navždy. Vieš veľmi dobre, že si nehodný postaviť sa tvárou v tvár pred svätého Boha. Ak si neprijal Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa máš najväčší hriech, a to preto, že si opovrhol láskou a Božou milosťou. Odmietol si Jeho odpustenie. Prichádza deň, keď každý človek mimo Krista sa stretne s Bohom. Dnes prezentuje Záchrancu, ale keď Ho človek nebude mať za Spasiteľa, stretne sa s Ním ako so Sudcom. „Strašné je padnúť do rúk živého Boha.“ /Žid.10,31/ Ideš pred Boha nepripravený? Chceš Ho mať ako sudcu? Dovoľ, aby som ti objasnil, že nemôžeš byť spasený vlastnou spravodlivosťou. Človek nikdy nemôže byť svojim vlastným spasiteľom. Večný život nemožno získať cez dobré skutky, ani zaslúžiť púťami, ani modlitbami alebo prácou a ani si ho nemožno kúpiť. Preto čo sa týka spasenia, niet nijakého rozdielu v ktorej cirkvi si členom, pretože cirkev ťa nemôže zachrániť. Božie spasenie je dar. Je to dar, ktorý si nemožno zaslúžiť. Všetko čo môžeš urobiť, je prijať a ďakovať zaň. Cena zaň už bola zaplatená a bola obrovská. Boh dal svojho vlastného Syna. Pán Ježiš vylial svoju krv na kríži na Golgote a priniesol cenu aj za tvoj hriech. Tá cena bola smrť. Dal svoj život a tak kompletne a dokonale vykúpil. Pán Ježiš zaplatil všetko. „Darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi v našom Pánovi.“ /Rim.6,23/ Preto ak prijmeš Božie spasenie ako dar, Prijatím Pána Ježiša Krista budeš spasený. Biblia hovorí: „Hospodin uvalil na Neho neprávosti všetkých nás.“ /Iz. 53,6/ Kristus priniesol náhradu. Preto jediná cesta, ktorou môžeš prijať Ježiša Krista, je viera. Boh ponúka spasenie skrze vieru v Neho. Nie rozumovou vierou, ale vierou svojho srdca. Musíš dôverovať Pánovi Ježišovi, ako dôveruješ výťahu, ako dôveruješ vlaku. Musíš sa úplne spoľahnúť na Neho pre časnosť a večnosť. Musíš Ho prijať do svojho srdca, ako svojho osobného spasiteľa. „Všetkým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími.“ /Ján1,12/ Ak ťa Kristus nezachránil, nie si vôbec zachránený; nikto druhý to nemôže urobiť. Pán Ježiš musí prísť do tvojho srdca, do tvojho života. Keď sa to stane, si znovuzrodený z ducha, zrodený z Boha. Prešiel si zo smrti do života.

Získal si Ježiša Krista ako osobného Spasiteľa a keď Mu dôveruješ, si spasený časne aj večne. Musíš vylúčiť všetko iné, všetky ostatné mená a všetky človekom vytvorené náboženstvá. Zakladatelia a vodcovia všetkých takých náboženstiev sú mŕtvi. Ako potom môžu spasiť? Ale náš Spasiteľ Pán Ježiš Kristus je živý a živý na veky. „Vždycky žijúci. „ /Žid.7,25/ Pán Ježiš povedal: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ /Ján14,6 Nieto inej cesty. Ak Ho neprijmeš, nebudeš stratený preto, že máš hriech, ale preto, že si neprijal ponúknuté odpustenie skrze Božieho Syna. Pohrdol si jedinou nádejou spasenia. On ťa nebude nútiť a sú len dve možnosti. Buď prijmeš Pána Ježiša alebo Ho zamietneš. Dokiaľ si nepočul o Ježišovi Kristovi, môžeš ostať ľahostajný. Ale keď ti bolo ponúknuté učenie Ježiša Krista, musíš sa rozhodnúť a už nikdy nemôžeš byť ľahostajný. Záleží len na tebe ako sa rozhodneš. Pána Ježiša Krista môžeš prijať aj pár minút pred smrťou. Ale môžeš si byť istý že budeš mať na to čas? Otázka súdneho dňa nebude otázkou hriechu, ale otázkou Syna Božieho. Bude sa týkať nášho vzťahu k Ježišovi Kristovi. „Čo si urobil s mojim Synom? Opýta sa Boh. Nebude sa pýtať aký bol tvoj náboženský život, ani či si bol dobrý alebo zlý, ale či si Ho prijal, alebo odmietol. Ak ty budeš mlčať a nebudeš mať nijakú odpoveď, lebo si nič neurobil. Ty si Ho len zanedbal. Teda budeš zatratený nie preto, čo si zanedbal urobiť; Nebudeš zatratený pre vraždu; lebo Boh môže odpustiť aj vrahovi. Nebudeš zavrhnutý preto, že si opilec alebo zlodej; Boh môže odpustiť aj opilcovi alebo zlodejovi.

Aleje tu jeden hriech, ktorý Boh nemôže odpustiť a to je konečné odmietnutie Jeho Syna. Ak si zamietol prijať Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa, nemáš nádeje. Boh nemá inú cestu ako zachrániť človeka. Poznáme tri stupne viery. Prvé dva nespasia, ale tretí áno. Ale nemôžeš stúpiť na tretí, dokiaľ nevystúpiš na prvé dva. Prvý stupeň je „počutie“. Isto aj ty si počul o Božom spasení. Druhý stupeň je „viera“. Čo znamená slovo viera ? To znamená „dať rozumový súhlas pravde.“ Keďže si dal súhlas pravde – veríš. Nastúpil si na druhú priečku, ale ešte nie si spasený. Môžeš veriť všetko čo aj ja verím o Biblii a predsa večne zahynúť. To je však viera démonov lebo aj oni veria a predsa sa trasú. Boli medzi prvými, ktorí volali na slávu Pánovi Ježišovi ako Božiemu Synovi, ale sa Mu nepodrobili. To, že veria, nezmení ich život. To je čisto rozumové. Druhý stupeň nespasí nikoho.

Tretí stupeň môžeme označiť “dôvera.“ Keď sa filipský žalárnik opýtal : „ Čo mám robiť, aby som bol spasený ? Odpoveď v novom vydaní Biblie znie : „Dôveruj v Ježia Krista a budeš spasený.“ /Sk.16,30-31/ To nemá nič spoločné s rozumom, ale s vôľou a vyžaduje to rozhodnutie. Odlož svoje vlastné úsilie a prestaň zápasiť. Nesnaž sa pomôcť si prácou alebo náboženstvom. Dôveruj a vylúč námahu. Ak používaš úsilie, nedôveruješ, lebo dôvera obsahuje záväznosť. Odovzdaj sa svojmu Záchrancovi a pozvi Ho do svojho srdca a vlož v Neho dôveru. Nestačí len veriť, ale musíš dôverovať. Prirodzenosť ľudského srdca si myslí, že musí niečo robiť aby bol človek spasený. Mnohí sa plazia, alebo putujú mnohé kilometre na púte. Robiť, robiť, robiť. Akú hroznú záťaž a otroctvo človek urobil z náboženstva. A Boh nám zjavil jasne a dôrazne vyhlásil, že život je dar a preto nikdy nemôže byť dosiahnutý prácou. Človek nemôže nič urobiť pre svoje spasenie. V svetových náboženstvách človek krváca pre Boha. To je zásluha. Ale v kresťanstve Božia krv vytiekla pre človeka. A to je milosť. Krv všetkých, čo krvácali na bojových poliach v histórii ľudstva, nebude schopná očistiť ani jediný hriech, ale krv Pána Ježiša vyliata na Golgote na kríži pred dvetisíc rokmi, raz navždy stačí očistiť všetky hriechy ľudí všetkých vekov. Človek nemusí robiť nič aby dosiahol večný život. Dávno Pán Ježiš plakal: „Dokonané je.“ /Ján 19,30/ Čo človek môže pridať k dokončenej práci ? Keď sa opýtaš človeka dneška na jeho spasenie, bude odpovedať tisíc krát : chodím do kostola, dávam desiatky, bol som pokrstený, birmovaný, som aktívnym pracovníkom cirkvi a.t.ď. Len „ Ja ! Ja ! Ja !“ Len Kristus tam nie je. Postavme sa ako hriešnici a chváľme sa tým čo Kristus vykonal a platil za nás. Niet práce, morálky, náboženstvá, sebazapieranie a trýznenie ťa nespasia. Ani človek, kňaz, farár, kazateľ to nemôže. Najlepší život, akým človek môže žiť, tak isto najaktívnejšia práca v cirkvi ťa nepriblíži k Bohu ani o jeden krok. Preto ak si závislý od toho čo si a čo robíš, si stratený. Boh ponúka dar; je to večný život a človek to má prijať. On chce, aby si prišiel, prijal a dôveroval. Nepožaduje že si to musíš zaslúžiť, ale máš to vziať. Dar treba vziať a povedať : „ Ďakujem.“ Príjmy tento dar a ďakuj Mu. Je to veľmi jednoduché. Vezmi svoju vieru a Duch Boží spočinie na tebe. Smrť Pána Ježiša Krista je základom spasenia a viera je spojovacím článkom medzi hriešnikom a Pánom Ježišom. Je mnoho vecí, ktoré ľudia robia aby dosiahli nebo. Je to falošný základ po každej stránke. Prvý falošný základ je náboženstvo. Takzvané „kresťanské náboženstvo bez Krista, nemá viac moci spasiť ako budhizmus alebo mohamedanizmus. Nie je možné byť spasený bez znovuzrodenia.

A pamätaj : „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.“ /Ján 3,3/ Ďalší falošný základ je cirkevná príslušnosť. Ty vieš, že sa nemôžeš pripojiť k cirkvi ? Boh založil cirkev ako veľkú rodinu Božiu a nikto sa k nej nemôže pripojiť, ale sa v nej musí narodiť. Narodil si sa v Božej rodine ? Narodil si sa znova ? Alebo si zapísaný v niektorej miestnej cirkvi ? Nieto cirkvi na tejto zemi ktorá má moc spasiť. Len Kristus to môže. Pamätaj, v nebi nebudú presbyteriáni ani metodisti, baptisti alebo anglikáni, evanjelici, rímskokatolíci, alebo gréckokatolíci, ale len obmytí krvou Pána Ježiša Krista budú vlastniť večný život a budú prijatí. Otázka neznie : „som členom cirkvi.“? Ale : „ Patrím Ježišovi Kristovi ? Je moje meno zapísané v knihe života ? Som hriešnik zachránený milosťou ?“Biblia jasne a dôrazne vyhlasuje, že Kristus zomrel za naše hriechy a priniesol plné a dokonalé spasenie. Naša vlastná práca nás nemôže zachrániť. Pavel apoštol píše : „Prečo si potom ešte ako keby ste žili vo svete, dáte predpisovať zákony; vraj nechyť sa, ani neokús ani sa nedotkni, /podľa príkazov a učení ľudí ? /Kol. 2,20-23 / Veríš že ťa spasí to, že si bol pokrstený ? zabudol si čo povedal Pavel ? „Kristus ma neposlal krstiť, ale kázať evanjelium.“ /1.Kor.1,17/ A myslíš, že Pavel by odišiel a zanechal polovičnú prácu, ak krst bol nevyhnutný pre spasenie ? Pamätaj, že ani lotor na kríži nebol pokrstený a išiel do neba. Krst bez viery neznamená nič. Viera je absolútnym základom spasenia. Teda ktokoľvek by čo robil, či už zachovával zákon, bol pokrstený a konfirmovaný, zúčastňoval sa večere Pánovej, alebo čokoľvek iné, to všetko sú skutky. Ó to robiť, robiť, robiť. Človeče, Kristus robil na Golgote ! Prestaň robiť a začni veriť. Ďalší falošný základ je sprostredkovanie. Je mnoho ľudí, ktorí sa odvolávajú na niečí vplyv na Boha. To môžeš použiť tu na zemi, ale nie u Pána Boha. „Lebo je jeden prostredník Boha a ľudí, človek Ježiš Kristus .“/1.Tim.2,5/ Či môžeme získať spasenie po smrti ? Mnoho kresťanov takto dnes verí. Ale ako môže človek očakávať spasenie po smrti ? Ľudia hovoria : „cirkev sa bude modliť za naše duše.“ Takýto základ spasenia je proti všetkému právu, že hriešnik si zaživa môže dovoliť čokoľvek, veriac, že po smrti cirkev bude za neho prosiť. Teraz keď ešte žiješ, musíš sa rozhodnúť či Spasiteľa potrebuješ alebo nie. Ale ty Ho potrebuješ, lebo niet spravodlivého ani jedného, všetci sme hriešnici. Preto zvoľ si Krista. „Zlož svoju nádej v Ježiša Krista a budeš spasený.“ Nikto nemôže dosiahnuť nebo bez večného života.

To bol účel ,pre ktorý Pán Ježiš Kristus prišiel na svet. „Ja som prišiel na to, aby mali život,“ vyhlásil sám. /Ján10,10/ Kto verí v Syna, má večný život ; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. /Ján 3,36/ Odmietnuť dar života znamená zahynúť. Musíš s rozhodnúť o svojom vlastnom osude. Bez znovuzrodenia nemôže existovať život. „Musíš sa znovuzrodiť.“ Kristus musí vstúpiť do tvojho srdca a keď vstúpi, večný život je tvoj. Keď sa zrodíš znova, vtedy nastane radikálna zmena : „Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; predošlé pominulo, hľa, všetko je nové.“ /2.Kor. 5, 17/ Bez tejto zmeny nieto života. Vstúpiš do kráľovstva Božieho dokiaľ si ešte na zemi, po smrti vstúpiš do iného oddelenia toho istého kráľovstvá. Pouvažuj o tom; zober si žaluď a diamant. Členovia Kristovej cirkvi, podobne ako žalude, sú nudné a nepôvabné, kým ľudia zo sveta, nespasení a chváliaci sa svojou morálkou, že sú lepší než ktoríkoľvek člen cirkvi, reprezentujú diamant. Ale zasaďme ich do zeme a vráťme sa o 75 rokov naspäť. Čo nájdeme ? Na mieste zasadeného žaluďa stojí vzpriamený dub, schopný odolať nárazom búrok. Teraz kop na mieste zahrabaného diamantu a uvidíš tam len diamant. Čo spôsobilo ten rozdiel ? Jeden mal život a druhý nie. Duchovný človek má Boží život a bude s Bohom žiť vo večnosti; mravný človek, aj keď z vonku atraktívny, je predsa mŕtvy. Chýba mu život. Zober dve kytice kvetov; na vzdialenosť sú rovnaké a nádherné, ale keď prídeš bližšie, je medzi nimi rozdiel. Z jednej vychádza ohromná vôňa , ale z druhej nič. Je umelá. Jedná je živá, druhá mŕtva. „Ten kto má Syna, má život, kto nemá Syna Božieho, nemá života.“ /1.Jána5,12/ Len Boh môže zachrániť tvoju dušu, preto : keby ste počuli Jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc. /Žid 4,7/ Ale ak ty stále ignoruješ pôsobenie Božieho Ducha a odmietaš Boha, možno túžbu stratíš. Vždy, keď raz povieš nie, potom je oveľa ťažšie povedať áno. Prijmi Pána Ježiša, dokiaľ je čas. Pozor ! čas stále postupuje. Nie nadarmo povedal Boh : „Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa teraz je deň spasenia.“ /2.Kor.6,2/ Ak už na sebe nepociťuješ pôsobenie Ducha Božieho, vtedy tvoja žatva už prešla. Pamätáš na Slovo Božie ? „Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky.“ Lebo je priestranná brána a široká cesta,“ ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú.“ Málo neznamená veľa. Málo znamená málo. Je mnoho na širokej ceste a málo na úzkej. /Mat.7,13/ Ak zomrieš nespasený, zostaneš nespaseným.

Biblia nedáva ani trochu nádeje tomu, kto odmietne Pána Ježiša Krista v tomto živote. Niet nádeje v hrobe, niet druhej možnosti, lebo nieto spasenia po smrti. Kedy príde Pán Ježiš neviem, ale viem že príde, bude to znamenať súd pre nespasených. Keď ešte bol na zemi povedal : „Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu v ktorú sa nenazdáte, príde Syn človeka.“ Nikto nevie kedy príde a pamätaj, bude to náhle ako mihnutie oka a nebude čas na prípravu. Jestvuje neodpustiteľný hriech ktorý Boh nikdy nemôže odpustiť. Ten hriech je odmietnutie Pána Ježiša Krista. Preto ak takú túžbu máš a cítiš vanutie Ducha Svätého, neodkladaj, ale urob to hneď. „Teraz“. Vyzývam ťa preto, poď k Nemu ! Nemusíš sa báť, nezáleží čo si urobil. Boh ti ponúka spasenie tak ako komukoľvek. Opilci, smilníci /e/, vrahovia, klamári... „všetci môžu prísť.“ Boh povedal :„ Každý.“ Neboj sa o svoju vieru. Niet rozdielu či jej máš málo alebo, alebo akého je druhu. To stačí, keď je ako horčičné zrnko. Vlož svoju vieru na osobu Pána Ježiša Krista a budeš spasený. Boh ťa chce zachrániť od smrti a ponúka ti Život ! A ja prichádzam dnes ako Jeho vyslanec s Jeho posolstvom života – večného života. Je na tebe aby si sa rozhodol. To je Božia láska. Nie je to nádherné ? Aké nádherné zjavenie. Ako by si to mohol odmietnuť ? Ako sa môžeš otočiť chrbtom ? On môže odpustiť všetko. Ale odmietnuť Jeho lásku, Jeho ponuku milosrdenstva, Jeho jednorodeného Syna, to je niečo čo nebude nikdy odpustené. Je len na tebe, otvoriť srdce a prijať Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa. ,, Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život.“ /Ján3,16/

Pane, chcel by som byť obyčajným jazierkom,
Aby sa vo mne zrkadlilo Tvoje nebo.
Urob zo mňa dúhu, ktorá pohltí všetky farby,
a v ktorej sa lomí Tvoje svetlo.

V o svetskom náboženstve je miesto pre všetko; ono nič neodsudzuje, okrem srdca ktoré je nerozdelené – celé pre Krista.

Hriech veľa sľubuje, malo dáva a všetko berie.
Hriech je vždy podvod, lož a smrť.

Začínaš žiť keď sa začínaš modliť.
Modlitba je rozhovor s Bohom.
Modlitba je stretnutie s Bohom.
Modlitba je spoznanie Boha.

Ak ťa modlitba nezmení, zmeň modlitbu !.