Čo je nepriateťom modlitby?

08.03.2013 11:04

Únava

Ach, tá ochromujúca vyčerpanosť, ktorá ťa robí neschopným modliť sa! Ale práve v modlitbe môžeš prekonať túto neprirodzenú únavu, pretože Biblia hovorí: „On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci... ale tí, ktorí očakávajú na Pána, nadobúdajú novej sily; (Izaiáš 40, 29 a 31). Vnor sa pravidelne do prúdu modlitieb a nájdeš pravé a skutočné odpočinutie.

Roztržitosť

Nedokážeš sa sústrediť? Rozptyľujú ťa iné myšlienky? Počas modlitby s hrôzou zistíš, že tvoje myšlienky sú už celkom inde? Modli sa nahlas! Dávid v Žalme 55, 17-18 hovorí: „Ale ja volám na Boha, a Pán ma zachráni. Večer i ráno i na poludnie sa budem úpenlivo modliť a pokorne a nástojne volať, a vyslyší môj hlas.Modli sa nahlas, dieťa Božie, potom rozptyľovanie stratí nad tebou vplyv.

Vnútorný nepokoj

Ovláda ťa nevysvetliteľný nepokoj. Práve toho sa však môžeš zbaviť v modlitbe. Nech  je jeho príčinou čokoľvek – hriech, nervozita, či nevera – Božie slovo hovorí: Uvrhni na Hospodina svoje bremä, a on ťa bude opatrovať. Nedopustí na veky, aby sa pohnul spravedlivý.(Žalm 55 - 23). A ďalej: Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha. (Žalm 42 – 11). Poslúchni , len na modlitbe ti môže byť aj v tomto udelená pomoc.

Unáhlenosť

U mnohých je najúčinnejšiu zbraňou, ktorú satan používa proti modlitbe, práve unáhlenosť. Čo hovorí Písmo v knihe Kazateľ 8, 3? „Neponáhľaj sa odísť spred Jeho tváre“. Aká je príčina tvojho zhonu? Množstvo práce? Nevidíš jej koniec? Ale práve modlitba je najlepšou prípravou na rýchle a účinné vykonanie práce. Čím dlhšie sa budeš modliť, o to účinnejšie budeš pracovať. Je to v rozpore s našim logickým uvažovaním, ale je to pravda potvrdená mnohými skúsenosťami. Aj Biblia hovorí v knihe proroka Izaiáša 55, 2: „Prečo dávate peniaz za to čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša!“ Skrze vytrvalú modlitbu bude množstvo práce, ktorú máš vykonať v tento deň, preniknuté Božími prameňmi sily. S údivom budeš zisťovať, že čas, ktorý si prežil na vrúcnej modlitbe, bol tým najlepšie prežitým časom a diablova mocná zbraň otupená.

Malomyseľnosť

Malomyseľnosť je zbraň, ktorá ochromuje mnohých modlitebníkov. Malomyseľnosť znamená: nehľadieť vo viere dosť ďaleko vpred. Božie slovo hovorí: „Hľaďme na Ježiša“ (Židom 12, 2). Pohľad na Ježiša znamená: odvrátiť pohľad od viditeľných vecí a upriamiť  ho na Pána Ježiša – hľadieť na modlitbe! Si zúfalý kvôli svojej slabosti, kvôli porážkam, kvôli tvrdohlavosti a ľahostajnosti ľudí, kvôli smutným okolnostiam? Apoštol Pavol v 2. Korintským 4, 8 volá: „Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale nezúfame.“ Prečo to napísal? Bol modlitebníkom. Prorok Izaiáš hovorí: „Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás“ (Izaiáš 35, 3 – 4). Je len jedna možnosť, ako sa zbaviť malomyseľnosti a tou je úprimná modlitba. Všetci, ktorí ste malomyseľní srdcom – modlite sa! Ešte dnes začnite odznova! Povedzte nahlas: „Chcem sa podriadiť Božej vôli a v mene Pána Ježiša sa vzoprieť každému pôsobeniu diabla.“ Božou vôľou je , aby si sa modlil; diabol chce, aby si sa nemodlil.

Malátnosť

Malátnosť je zákerná zbraň, ktorú satan používa proti tým, ktorí sa chcú stať ľuďmi modlitby. Je to zbraň tela, neschopnosť. Kľakneš si na kolená, chceš prosiť, ale nedostaneš zo seba ani slovo. Je to také ťažké! Telo ti nedovolí modliť sa. Ako môžeš ujsť pred malátnosťou a nemohúcnosťou? Tu je odpoveď: modli sa s Bibliou v ruke! Čítaj si znova a znova zasľúbenia, ktoré hovoria o modlitbe. Pán Ježiš povedal: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené“ (Matúš 7, 7). Jednoducho povedz Pánovi v modlitbe: „Pane nedokážem prosiť, ale Ty hovoríš vo svojom Slove, že to mám robiť vytrvalo.“ Predlož mu všetko svoje trápenie. Nemlč! Keď budeš s Ním hovoriť a čítať Jeho slovo, čoskoro zbadáš, ako sa v tebe vznieti plameň modlitby a tvoja malátnosť zmizne. Potom zacítiš pri sebe prenikanie Božej milosti spred Jeho trónu.

Pane, pomôž víťaziť, keď sa všetko stráca,

keď vidím iba vlastnú nehodnosť;   

keď nie som schopný modliť sa,   

keď som ako plachý srnec. 

Ach, Pane, Ty chceš, aby som sa v hĺbke duše   

so všetkými starosťami odovzdal Tebe.