Ježiš, jediná cesta do neba

29.11.2015 08:21

V Boha na Slovensku verí ešte stále väčšina obyvateľov. Mnohí Ho uznávajú aj ako Stvoriteľa a pôvodcu všetkého. Ježiša Krista však nepovažujú za dôležitého. Pre mnohých je Ježiš Kristus dobrý iba ako učiteľ, ušľachtilý morálne čistý človek, ktorého je hodné napodobňovať, lebo ohlasoval dobré princípy.

Kto však takto zmýšľa a žije, je na omyle. Veriť v existenciu  a určite vlastnosti Boha je viera pohana. Veriť v Starú zmluvu a očakávať Toho, ktorý má prísť je viera židov. Veriť, že Kristus sa obetoval za mňa,  je viera kresťana. Bez Ježiša Krista sa nikto nemôže zmieriť s Bohom, ktorý nám  vo svojom slove úplne jasne povedal, aká cesta k Nemu vedie. Smrť Jeho Syna bola jediná možnosť, ako nám odpustiť hriechy a otvoriť prístup k svojmu srdcu. Pán Ježiš nás svojou obeťou vykúpil, posvätil a ospravedlnil.

Niet inej cesty. Všetko rozprávanie o Bohu je zbytočné, keď neuznávame Ježiša Krista ako Božieho Syna, neprijmeme Jeho obeť na golgotskom kríži a neuveríme, že On musel zomrieť aj za naše hriechy. Vo večnosti, v Božej sláve, bude mať miesto len ten, kto bol Spasiteľovou krvou očistený od všetkých hriechov. Veľakrát vo svojom okolí počúvam o tom, ako sa ľudia spoliehajú na svoje dobré skutky, na to, že chodia často do kostola a myslia si, že Boh ich za to musí odmeniť nebom. V akom veľkom omyle žijú.

Každý človek potrebuje záchranu. „Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.“ (Rim 3,23) Nikto sa však nemôže  zachrániť sám. Náš Spasiteľ - Boh nás „zachránil nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme my urobili, ale podľa svojho milosrdenstva“. Boh našiel cestu na našu záchranu. „Kristus zomrel za naše hriechy“ (1Kor15,3). „On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo“ (1Pet 2,24). „Aby každý, kto verí v neho mal večný život“ (Ján 3,15). Dnes môžeš byť zachránený aj ty. Či to bude možné aj zajtra, nevieš ty, ani ja. „Hľa, teraz je deň spasenia!“ (2Kor 6,2).  

Čo má teda urobiť človek? Prijať Boží úsudok o sebe, robiť pokánie a veriť evanjeliu (Marek 1,15). „Ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený (Rim 10,9). Ktosi s myslí, že on výkupné dielo Ježiša Krista nepotrebuje, tomu raz Boh povie: „Priateľu, ako si sem vošiel, veď nemáš svadobné rúcho?“ A vyhodí ho do vonkajšej tmy.

Ďakujme preto Pánovi za dar viery, že sme mohli spoznať toho, ktorý je Cesta, Pravda i Život. Lebo nikto, kto v Neho verí, nezahynie, ale bude mať večný život. Jeden posmievač sa raz spýtal: „ Kde je to vaše peklo?“ Dostal odpoveď: „ Na konci života, v ktorom človek zavrhol Krista.“ Čo je na konci tvojej životnej cesty?

Nie sme spasení preto, čo robíme my, ale preto, čo urobil Kristus.