Kresťanská jednota

27.08.2015 11:49

„Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno“ (Jn17,21)

Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!“ (1Pet3,8)

Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som - či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený - počul o vás, že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia.“ (Fil1,27)

Boh tvorí spoločenstvo Otca, Syna a Ducha Svätého. Je to spoločenstvo Pravdy, Lásky, Krásy, Spravodlivosti a Pokoja. Pán Ježiš nás všetkých pozýva, aby všetci kresťania boli podľa vzoru Najsvätejšej Trojice  zjednotení v láske. Aby sme si navzájom niesli svoje bremená, lebo sme jedno telo a keď je jeden úd chorý, trpia s ním aj ostatné údy. Ak šliapeme po šťastí blížneho, šliapeme po vlastnom šťastí. Tak zvláštne sme stvorení. Preto je v kresťanstve jednota taká veľmi dôležitá. Ak sa odmietame zmieriť jeden s druhým, nemôžeme dosiahnuť to, čo Boh pre nás pripravil. Vo svojej najvrúcnejšej modlitbe v noci pred ukrižovaním Pán Ježiš prosí, aby zjednotil Jeho nasledovníkov. „Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno“ (Jn17,21). Nemodlí sa za „kozmetické ekumenické zhromaždenie“.  Modlí sa za jednotu srdca, úmyslov, zmýšľania a vôľu tých, ktorí sú úplne oddaní Kristovi, Božiemu Slovu a svätosti. Táto kresťanská jednota nemá byť jednota organizačná, ale jednota  duchovná založená na láske ku Kristovi, na oddelení sa od sveta, na posvätení sa v pravde, na prijímaní pravdy Božieho slova a viere v neho, na poslušnosti Božiemu slovu a na túžbe prinášať spásu hynúcim.

„A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa“. (Jn17,22-23) 

Jednota je viditeľným znamením existujúcej Lásky. Láska sa dá najlepšie rozpoznať podľa jednoty. Láska nenachádza dôvod pre rozdelenie. Jednota je ovocím Kristovej prítomnosti v nás. My všetci sme vyzvaní, aby sme Krista prijali ako svojho Pána, aby sme jeho urobili stredom svojho životného záujmu a potom zistíme, že všetci, ktorí urobili to isté, ťahajú k tomuto zázračnému stredu, že všetci máme jeden stred a tým je Kristus. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“ (1Jn 1,7)

Poznanie Pravdy o Bohu spôsobuje, že začíname Boha milovať. Každé poznanie Boha vedie k Láske. Cesta k nášmu posväteniu vedie cez Božie slovo. Najprv sa musíme očistiť, aby sme sa stali dôstojným príbytkom Ducha Svätého. Duch Svätý túži mať v nás svoj chrám. Duch Svätý plodí jednotu. Jednota je vonkajším a viditeľným znakom toho, že v nás prebýva Duch Svätý. Vtedy, keď niet lásky, vtedy niet jednoty v Cirkvi. Potom prevláda veľká hádka, uniká modlitba a preto je dôležité, aby sme spoznali, že Otec miloval Syna, a preto miluje i nás. Teda že Boh je láska. Aby sme pochopili, že zmŕtvychvstanie nie je len nejaký moment slávy Božej v tom slova zmysle, že Ježiš Kristus premohol smrť ako Boží Syn a vstal z mŕtvych. Zmŕtvychvstanie pre nás má byť ako prebudenie zo zimného spánku a malo by nás prebudiť do novej reality. Do tej novej skutočnosti, že Boh je láska.

Nič tak neubíja duše našich hľadajúcich bratov, ako to pohoršenie, že my kresťania sme vnútorne rozdelení. Veľmi často práve naše neobrátené srdcia a tvrdé postoje vyháňajú ľudí z cirkvi. Ako teda môžeme prispieť k jednote cirkvi my tu a teraz? Tak, že budeme pracovať na svojom posvätení, že sa viacej otvoríme Bohu, aby v nás všetci ľudia narážali na Lásku Božiu. Žijeme v modernej dobe v ktorej  ľudia nechcú čítať. A tak neraz, jediné evanjelium s ktorým sa ľudia v živote stretnú, je život kresťana. A presne v ňom je a musí byť Ježiš oslávený!