Kristova vôňa

09.11.2015 17:29

Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby.  Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života pre život. (2Kor 2,15-16)

Určite budete so mnou súhlasiť, že sa lepšie cítime na mieste kde to pekne rozvoniava, ako na mieste kde sa šíri odporný smrad. Taká rozkvitnutá záhrada, čerstvo uvarený čaj alebo čerstvo napečené koláčiky s peknou vôňou v nás navodzujú veľmi dobrý pocit. Podobný pocit mali aj ľudia, ktorí sa dostali do Ježišovej blízkosti. Mohli zacítiť príjemnú Kristovu vôňu, ktorá ich priam priťahovala.

Vôňa Kristova! Najpríjemnejšia vôňa, radostne prijímaná, pre všetkých ľudí. Kristus – zápalná sebažertva, obeť najpríjemnejšej vône, radostne prijímaná nebeským Otcom. Touto vôňou má byť skrz - naskrz preniknutý každý, kto patrí Kristovi. Túto vôňu Kristovej služby a obete má každý Jeho nasledovník šíriť všade, kam príde. Aj doma medzi najbližšími!

Ak zostaneme verní Kristovi, Jeho Duch pôsobiaci v nás bude druhých priťahovať.  U niekoho pôsobí kázanie evanjelia to, že sa definitívne zatvrdí a odmietne cestu viery, lebo žiaľ, ako Pavol píše vo štvrtej kapitole v druhom liste Korinťanom: „ Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.“ O to viac máme voňať „vôňou Ježiša Krista“, aby im Boh otvoril oči, myseľ a srdce, aby mohli poznať pravdu, ktorá je v Kristovi a tak mohli byť zachránení.

Dávajme pocítiť niečo z Ježišovej lásky, milosrdenstva, svetla, krotkosti, pokoja, pokory, pomoci, čistoty, dobrotivosti, múdrosti, obetavosti! Badateľne, no nevtieravo! Sami seba postavme do svetla Božieho slova, skúmajme sa, či stojíme vo viere a pravde, dovoľme Duchu Svätému, nech nám povie skrze Písmo, modlitbu, či skrze bratov a sestry, akou vôňou to vlastne sme a či sa z nášho života, skutkov, rečí či postoja šíri hnilobný zápach, ktorý ostatných od kresťanstva a Krista odrádza, alebo naopak, sme Jeho „ľúbeznou vôňou“.

Len kresťania, ktorí dokážu spolu vychádzať, šíria okolo seba príjemnú Ježišovu vôňu.