Kroky našej premeny

17.03.2013 22:25

Dnes často počúvame výzvy na obrátenie sa od zabehnutých hodnôt a zmenu života. Je Však v našich silách zmeniť sa?

V rozhodnutí zmeniť sa či obrátiť, žiaľ, často prevláda prehnaný optimizmus. Dobre to poznáte. Plní nadšenia si dávame rôzne predsavzatia – hlavne na začiatku roka sme vždy plní túžby po zmene, sľubov a odhodlaní. Prečo? Lebo nie sme so sebou spokojní, nepáči sa nám spôsob nášho života alebo  jeho okolnosti. Chceme to zmeniť. Chceme žiť celkom inak. Chceme zmeniť seba. Darí sa nám to? Veru musíme si priznať, že veľmi nie. Každé naše predsavzatie sa po čase zosype a všetko sa vráti do starých koľají...

Výraz „zmena“ znamená premenu , obrat, zlom, zvrat...Ide o nadobudnutie iných vlastností, o nahradenie niečoho, vystriedanie, obrátenie, o zásadnú protikladnú zmenu podmienok, doterajšieho stavu, vlastnosti či charakteru. To čo existuje, môže byť v podstate dobré, no je to zdeformované a „zaprášené“. Premena potom spočíva v očistení od všetkých nánosov a v nasledovnom raste toho, čo je dôležité a správne.

Zmena – premena je kľúčovým pojmom aj v kresťanskom živote. Nedokáže síce hneď odstrániť naše chyby a slabosti, či vymazať všetky naše hriechy, ale spolieha sa na to, že všetko v nás môže mať nejaký zmysel. Že zmysel môže mať dokonca aj náš hriech, hoci je zlý. A že Boh, keď my chceme a dovolíme  mu, chce a môže všetko zlé v nás postupne premeniť. Potom bude náš život naplnený a plný krásy Božej slávy. Každý hriech môže byť rubom nejakého Božieho obdarovania v človeku. Naše hriechy a chyby často ukazujú na poklad ukrytý v našich srdciach. Ukazujú na obdarovanie, ktoré do nás vložil Boh a ktoré využívame nesprávnym spôsobom. Často totiž platí, že čím sme od Boha obdarovaní, tým sme nášmu okoliu najviac prospešní, ale súčasne sa v tejto oblasti môžeme dopúšťať najviac chýb a hriechov.

V kresťanstve nejde o to, aby sme my sami boli silní, aby sme sa vlastným snažením napravili a oslobodili od našich chýb a hriechov, ale o to, aby sme sa obrátili k Bohu a postavili sme sa pred neho takí, akí sme, bez príkras a pretvárky. Boh nás dobre pozná, vidí do nášho srdca, vie o všetkých jeho pohnútkach. A napriek tomu má o nás záujem, túži po našej spoločnosti, chce byť s nami v každej chvíli, chce nám pomáhať a viesť nás. Chce byť v našich radostiach, ale aj v starostiach a utrpení, v našich ranách, úzkostiach, v našej samote i prázdnote. Nepotláča našu prirodzenosť, ani akejkoľvek túžby, ktoré do nás sám vložil. Boh nám pomáha našu prirodzenosť kultivovať, rozvíjať a používať v prospech nás aj druhých, túžby krotiť a posunúť správnym smerom. V spojení s ním môžeme byť premieňaní  práve našou povahou, našou prirodzenosťou a v našej súčasnej situácii.

V našich životoch môžeme zažiť momenty, ktoré budú znamenať obrat. Ktoré budú krokmi našej premeny. Je možné, že ste tým svojim „momentom“ zatiaľ neprešli a Boh vás na to postupne pripravuje mnohými dôležitými životnými skúsenosťami. Možno ste svoju tú chvíľu len nedávno zažili a vašim životom napĺňate povolanie, ku ktorému ste boli povolaní.

Vnútorná prázdnota a roztrieštenosť v našich životoch sa môže začať premieňať

  • Keď sa vzdáme násilného boja proti svojim chybám,
  • Keď Boha voláme na pomoc a túto pomoc prijmeme,
  • Keď sa Bohu odovzdáme takí, akí sme,
  • Keď Bohu odhalíme a vyznáme svoje túžby, očakávania, zranenia, slabosti, chyby aj hriechy,
  • Keď hľadáme Božiu vôľu a dovolíme mu, aby nás viedol životom podľa nej.

Sme povolaní k tomu, aby sme mali vzťah s Bohom, a týka sa to aj nášho zamestnania, do ktorého sme mnohokrát povolaní práve v takomto jedinečnom okamihu. Samozrejme, momentov, v ktorých sme odznova definovaní, môže byť niekoľko, a každý jeden z nich nás krok za krokom posúva po ceste, ktorú nám Boh pred pripravil už pri stvorení sveta. Tajomstvo nádherného života leží práve v schopnosti každého človeka rozpoznať, kedy pred ním leží takáto chvíľa; pochopiť ju a naučiť sa kráčať smerom, v ktorom leží jeho konečný cieľ.

Po takomto okamihu už nikdy nebudete ako predtým. Modlite sa, aby vaše oči videli a vaše uši počuli Pána, keď do vášho života prinesie moment, v ktorom sa všetko zmení. Lebo ak sa nenecháme premieňať Bohom, môžeme ostať prázdni...