Kto verí v Syna, má večný život

07.04.2014 23:02

„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec.  Ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ Ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.

Ak uveríš Božiemu slovu, budeš naozaj Ježišovým učeníkom, spoznáš pravdu a pravda ťa vyslobodí.  Staneš sa slobodným. Nebudeš už viac otrokom hriechu. Nebudeš chodiť v tme, nebudeš blúdiť, ale ty sám budeš mať svetlo života. Svetlo, ktoré si získal priamo od zdroja. Ježiš Kristus je to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Skrze Ježiša Krista prišla na svet milosť a pravda. Ak si z Boha budeš počúvať Božie slovo. Budeš milovať Syna a budeš milovať aj Otca , ktorý ho poslal. A ak budeš zachovávať Jeho slovo , neuvidíš a neokúsiš smrť naveky. Ak uveríš v Ježiša, budeš žiť večne.

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko.  Kto verí v Syna, má večný život. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života . Tí čo  počúvajú hlas Božieho Syna, budú žiť. Praví ctitelia sa budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde.

 Ak však budeš žiť vo svojej slepote a neuveríš, zomrieš vo svojich hriechoch. Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Ak neuveríš a nebudeš vyznávať, že Ježiš  Kristus je Boží Syn a zomrel za teba, aby si ty mohol byť spasený, zomrieš vo svojich hriechoch.  Nebudeš spasený, lebo si neuveril. Kto neuverí bude odsúdený!

Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. Boh je k tebe milosrdný, ale ak umrieš bez toho aby si uveril, tak ho spoznáš ako najprísnejšieho sudcu. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.  Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.