Najväčšie bohatstvo

08.04.2014 23:33

Viete, ktorá je však najvzácnejšia vec na tomto svete? Je to krv Pána Ježiša Krista preliata za nás, za Teba aj za mňa na golgotskom kríži. Apoštol Peter píše vo svojom liste (1Pt 1, 18 – 19): „Veď viete, že zo svojho márneho obcovania, po otcoch zdedeného, vykúpení ste boli nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista.“ Za cenu tejto krvi môžeme získať odpustenie hriechov. Má hodnotu večného života. To je to najväčšie bohatstvo, ktoré môžeme získať na tomto svete a ktoré si môžeme so sebou odniesť aj za hrob.

Už si získal toto bohatstvo? Ak nie, môžeš ho získať hneď teraz, ešte dnes, ak vyznáš Pánovi Ježišovi svoje hriechy a prijmeš vierou, že On za ne zaplatil na kríži svojím životom. Mnohí ľudia o tomto bohatstve nevedia, alebo o ňom počuli len málo. Preto po ňom ani netúžia a miesto pravého bohatstva pýtajú len žobrácke almužny, ako chromý pri chrámových dverách. My sme boháči, ktorí máme čo dávať. Peter, z ktorého listu sme citovali, vedel, aké vzácne bohatstvo vlastní. Preto mohol chromému žobrákovi povedať (Sk 3, 6): „Striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď.“Nedal tomu chromému striebro ani zlato, ale dal mu, čo mu nikto nemohol dať, uzdravenie v mene Pána Ježiša a prostredníctvom toho aj vieru v Neho.

V čom sme teda bohatí? Možno nikto, možno máloktorí spomedzi nás sú bohatí na zlato, striebro, peniaze alebo iné hmotné veci. Ale aj tak sme všetci, ktorí sme uverili v Pána Ježiša, boháči a môžeme rozdávať veci, ktoré sa nedajú kúpiť za peniaze. Môžeme sprostredkovať aj tú najcennejšiu vec – vieru v oslobodzujúcu moc krvi Pána Ježiša Krista, dobrú správu o možnosti záchrany a spásy.

Nebuďme lakomými boháčmi ani v tých hmotných a ani v duchovných veciach, nechcime svoje bohatstvo ukryť pred inými do stodôl, aby ostalo len nám. Nebuďme bláznami. Rozdávajme to, čo nám Boh z lásky a zadarmo daroval. Možno to nie je práve dar uzdravovania ako v prípade apoštola Petra, ale každému z nás kristovcov dal Boh určite nejaký dar, ktorým môžeme slúžiť iným a obohacovať Božím bohatstvom ich aj seba.

Ján Szőllős