Nauč sa milovať tak, ako miluje Boh

11.12.2015 19:22

 

Teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. (1 Kor 13,13)

Kto opíše puto Božej lásky? Kto je schopný vyjadriť jej vznešenú krásu? Neopísateľná je výška, do ktorej nás ona povznáša. Láska nás spája s Bohom, láska zakrýva množstvo hriechov, láska všetko znáša, všetko pretrpí. V láske nie je nič úzkoprsého, nič vystatovačného. Láska nepozná rozkol, láska sa neprotiví, láska robí všetko v súlade. V láske dosahujú vyvolení Boží dokonalosť. Bez lásky sa Bohu nič neľúbi. V láske sa nás Pán ujal. Na základe lásky, ktorú mal k nám, vylial náš Pán Ježiš Kristus za nás podľa Božej vôle svoju krv, vydal svoje telo za naše telá a svoju dušu za naše duše. Hľa, milovaní, aká veľká a obdivuhodná je láska! Jej plnosť je neopísateľná. Kto sa môže v nej nachádzať okrem tých, ktorých Boh pokladá za hodných? Vyprosme a vyžiadajme si teda od jeho zhovievavosti, aby sme aj my žili v láske bez všetkej ľudskej straníckosti, aby sa nám nemuselo nič vyčítať.

Všetky pokolenia od Adama až po dnešný deň pošli, už nie sú tu. Tí však, ktorí sa z Božej milosti stali dokonalými. Sú na mieste pripravenom pre nábožných, a zjavia sa v sláve, keď sa zjaví Kristus v sláve svojho kráľovstva. Veď či nespočíva Nebo a blažený život Boha práve v Láske? A neznamená  potom  prijatie  Božieho  života,  a prijatie  Neba  ako svojho domova a prijatie seba za Božieho syna práve toto  rozhodnutie stať sa láskou tak, ako je láskou Boh? Ale áno…Spása mi  už  patrí  –  ale  ja  sa  ju  ešte musím  naučiť  žiť! Boh  nám  spásu  daroval  a je isto a neodvolateľne naša. Niet na  svete človeka, ktorému by Boh spásu uprel. Lenže pravdou je aj to, že Peklo je plné ľudí, ktorým  síce Nebo  právom  Božej  Lásky  neodvolateľne  patrí, ale nikdy  tomu neuverili a nikdy  sa nenaučili žiť Boží model Života  v Nebi.  A tak,  proti  Božej  vôli,  v Nebi  nežijú.  Sú stratení. Zatratení…

Blažení sme, najmilší, keď v milujúcom súlade plníme Božie príkazy, aby sa nám skrze lásku odpustili hriechy. Lebo je napísané: Blažení, ktorým sa odpustili neprávosti a hriechy sa im zakryli; blažený muž, ktorému Pán hriech nezapočíta, v ktorého ústach niet lži. Ak  veríme,  že  Boh  nám  dal moc  stať  sa Božími deťmi; ak veríme, že Boh nám daroval Nebo a urobil nás  svojimi  dedičmi;  ak  veríme,  že  tento  svet  je  len  tieňom skutočnej  Vlasti  v Nebi  a tento  život  je  len  akýmsi tieňom  skutočného  a plného  Života,  ku ktorému  smerujeme;  a ak  veríme,  že  naša  schopnosť  žiť v Nebi, ktoré nám už patrí a žiť v ňom onen Boží Život, ktorý nám  Boh  už  daroval  a ku  ktorému  nás  pozval,  že  naša schopnosť  toto všetko žiť  je  limitovaná  jedine našou ochotou stať sa láskou a osvojiť si Boží život lásky, čo potom z tohto vyplynie?

Čo urobíme? Začneme si zachraňovať pozemský život, keď vieme, že až po ňom začína ten skutočný Život, ten Boží? Začneme  sa  trápiť  kvôli  uznaniu  a oceneniu  a kvôli  kritike a hane a just aj ublíženiu v tomto svete, o ktorom vieme, že je  vlastne  akoby  ničím  v porovnaní  so  Svetom,  ku  ktorému  smerujeme?  Začneme proste žiť a konať tak, akoby jediný život bol ten, čo práve  žijeme  a jediný  domov  ten murovaný,  v ktorom  práve bývame  a jediným poslaním  a zmyslom  života vydobyť  si  čo najväčšie uznanie sveta a nahrabať čo najviac majetku, a užiť si  čo  najviac mizernej  a nudnej  svetskej  zábavy,  lebo  okrem toho už ničoho iného niet? Keby hej, tak by sme boli najväčší hlupáci na tomto svete! Naopak,  na  základe  svojej  VIERY  a NÁDEJE  nám vyplynie len jediný možný záver: 

ZMYSLOM NÁŠHO ŽIVOTA NA TEJTO ZEMI JE LEN JEDNO – NAUČIŤ SA ŽIŤ NOVÝ ŽIVOT BOŽÍCH SYNOV A DCÉR, ŽIVOT, KTORÝ JE LÁSKOU. NAŠIM JEDINÝM POSLANÍM A POVINNOSŤOU JE NAUČIŤ SA MILOVAŤ TAK, AKO MILUJE BOH.

Ježiš  hovorí:  „Nové  prikázanie  vám  dávam,  aby  ste  sa milovali  navzájom.  Aby  ste  sa  aj  vy  vzájomne  milovali,  ako som  ja miloval  vás.“  (Jn  13,34). A inde  zase  hovorí:  „Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za Najvyššieho,  lebo  on  je  dobrý  aj  k  nevďačným  a zlým.“  (Lk 6,35).  Jediným zmyslom nášho života na  tejto zemi  je naučiť  sa takto  milovať.  A VIERA  s NÁDEJOU  nás  k tejto  Láske nielen  neomylne  vedú,  ale  zároveň  aj  uschopňujú!  Vďaka viere  a vďaka  nádeji  sme  znova  slobodní,  sme  znova uzdravení,  ba  viac,  sme  naplnení  Božím  Duchom  a Božou Láskou  (Rim  5,5).  A v sile  tejto  Božej  Lásky,  ktorej  sme uverili a na ktorej sme postavili svoju životnú perspektívu, svoju  nádej,  v sile  tejto Lásky  sme  konečne  aj my  nielen ochotní, ale aj schopní milovať, presne podľa slov Písma: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 Jn 4,19). 

Naša schopnosť milovať rozhoduje o tom, či v Nebi – ktoré nám Boh už daroval – budeme žiť Božím životom, alebo či si ho naopak  vôbec  neužijeme  a skončíme  v Pekle  sebeckého života, ktorý sme si osvojili v minulosti od tohto sveta…  Preto  je  Láska  PODMIENKOU  ujatia  sa  svojho Nebeského  dedičstva.  Potvrdzuje  to  Božie  slovo,  ktoré hovorí: „ Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A  keby  som  mal  dar  proroctva  a  poznal  všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som  vrchy  prenášal,  a  lásky  by  som  nemal,  ničím  by  som nebol. A  keby  som  rozdal  celý  svoj majetok ako almužnu a keby  som obetoval  svoje  telo, aby  som bol  slávny, a  lásky by som  nemal,  nič  by  mi  to  neosožilo.“ (1  Kor  13,1-3).  To preto,  lebo  čo  z toho,  že  nám  patrí Nebo  a právo  na Boží život  v Nebi,  ak  sa  tohto  dedičstva  nikdy  neujmeme a nikdy sa ho nenaučíme žiť? A ono spočíva práve v láske… Preto  je  láska poznávacím  znakom  kresťana,  presne  podľa slov Ježiša: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,35)

Kresťan  je  človek, ktorý verí,  že ho Boh bezvýhradne miluje. Verí, že ho Boh adoptoval za svojho syna a dediča. Kresťan  je  človek,  ktorý  verí,  že  Boh mu  už  daroval Novú  vlasť  v Nebi  a pozval  ho  k novému  Životu  v Nebi a v spoločenstve  Trojice.  K tomuto  cieľu  smeruje  a tam  už teraz spočíva jeho srdce. Kresťan  je nakoniec človek, ktorý si  jasne uvedomuje, že tento pozemský život je iba škola a príprava na plný Život v Nebi. A táto príprava spočíva v tom, že sa učí milovať ako Boh a konať ako Boh a byť tak vo všetkom dokonalý ako je dokonalý Boh, vo svojej láske a dobrote. Maturitou  kresťana  je  potom  ochota  položiť  z lásky svoj  život. Presne  tak,  ako  to urobil  Ježiš. Veď nie nadarmo Božie slovo hovorí: „Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.“ (1 Jn 3,16).  A tak  tieto  tri veci, VIERA, NÁDEJ a LÁSKA  sú  tým čo robí život človeka kresťanským!

 

 

 

 

 

Voľné spracované podľa kázne Svätého Klementa Rímskeho a podľa témy Piliere kresťanstva na www.inky.sk