Neprirovnávaj sa k druhým a neodsudzuj ich!

10.03.2013 19:51

     9 Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: 10 „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. 11 Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. 12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ 13 Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ 14 Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lukáš 18,9-14)

Základom celého Evanjelia je láska. Láska k ľuďom  a láska k Bohu. Toto je hlavné Božie prikázanie! Aby sme sa milovali Boha a milovali blížneho svojho, aby sme sa milovali navzájom a aby sme si navzájom odpúšťali. Láskou sa nemyslí, aby sme odsudzovali, ale aby sme svojho blížneho milovali takého aký je, hoci by  nás tento človek nenávidel a robil nám zlé. Ak nebudeme tento najvyšší zákon rešpektovať, ako sa môžeme nazývať kresťanmi. Veď náš Pán Ježiš , ktorý za nás hriešnikov položil život nám bol príkladom, veď on neodsudzoval hriešnikov, ale im odpúšťal hriechy. Pán Ježiš zomrel za môj aj tvoj hriech na golgotskom kríži a nemal nenávisť voči tým čo ho popravili.

Zvestujme preto na každom kroku, v rodine na pracovisku svojim známym toto evanjelium – evanjelium lásky. Hovorme všetkým o tom čo Pán Ježiš urobil, ako sa za nás obetoval, aby sme my mali život večný. Prestaňme sa zatvárať do seba ! Otvorme svoje srdce iným, dávajme im svoju lásku. Nezatvárajme sa do našich zborov a našich cirkvi o tom to určite nie je . Ak k nám ľudia neprichádzajú, problém zrejme nebude v nich, ale v nás. Nikto nie je zvedavý na naše prejavy a  dokazovanie si  viery. Musíme, žiť tak , aby druhy videli že naše životy sú o niečom inom, ako to poznajú zo sveta.

Žime tak, aby aj druhý chceli poznať , čo je zdrojom našej nekonečnej lásky, aby aj oni zatúžili po prameni po studni odkiaľ je ta láska, odkiaľ je ten život. Zvestujme im radostnú zvesť o spáse . Hovorme im a nádeji, viere láske. Nevyvyšujme sa, ale buďme pokorní, lebo pokora je znakom lásky. Pokora je uvedomenie si vlastnej nedokonalosti.

Pravým opakom lásky je pýcha. Čo je to vlastne pýcha?

 Pýcha je túžba vyvyšovať svoje vlastnosti nad vlastnosťami iných ľudí. Ak hovoríme o duchovných veciach, tak túto pýchu môžeme nazvať duchovnou pýchou. Ako príklad takejto pýchy môžem uviesť naše posudzovanie viery u druhých bratov a sestier, odsudzovanie druhých za zlé, alebo slabé prejavy pri chválení a uctievaní Boha. Kto nám dal právo súdu, ktoré neprináleží nám? Právo súdu, ktoré patrí len a len Bohu. Nezabúdajme však, že sebapreceňovanie a podceňovanie iných vyzerá tiež ako pýcha.

  1 Nesúďte, aby ste neboli súdení. 2 Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. 3 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka“ - a ty máš v oku brvno?! 5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. (Matúš 7,1-5)