Plátno, na ktorom ľudia vidia Ježiša

27.08.2015 11:29

 Drahý brat, drahá sestra v Kristu, čítajme Božie slovo čo najčastejšie a pripomínajme si, že Ježiš nás miluje a že za nás zomrel. Neustále si pripomínajme, že Boh je láska. Nič nemožno porovnať s Božou láskou. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil. (Tit2,14) Boh nás miluje, ale chce aby aj tí, ktorí zakúsili Božiu lásku a štedrosť, žili v láske.

Pavel hovorí, že ak nemáme  lásku, naše hlasy cvendžia v ušiach ľudí a naša viera nič neznamená. „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.“ (1Kor13) Apoštol Ján hovorí, že ak máme materiálne statky, vidíme človeka v núdzi a pomôžeme mu, tak je to dôkaz toho, že Boh prebýva v nás. „Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?“ (1Jn3,17) Tak ako je Boh štedrý k nám, chce,  aby sme aj my boli štedrí k ľuďom v núdzi. „V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje;“ (Žalm 112,5)

Vidieť potreby iných znamená uctiť si Krista. „Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás.“ (Ef5,1-2) Citlivosť na utrpenie iných odzrkadľuje to, nakoľko sa ponášame na Krista. Bratia a sestry,  ak sme ochotní robiť malé veci pre ľudí, môžeme robiť veľké veci pre Pána. To je vtedy, keď zabúdame na seba. Vtedy keď robíme to, na čo iní nezabudnú. Verte, v Božích očiach je skutočnou veľkosťou služba iným. Veď Pán Ježiš hovorí: „Kde je tvoj poklad tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt6,21) To sú tie dobre skutky, ktoré sme robili pre Krista a ktoré si zoberieme zo sebou do večnosti. Tí, čo si ukladajú svoje poklady v nebesiach, sú tí najbohatší ľudia na zemi. Takáto každodenná práca robená pre Boha, získava večnú hodnotu.

Ak chceme spoznať lásku otvorme svoje srdce Pánu Ježišovi, ak chceme lásku prejaviť, otvorme srdce iným. Dôkazom skutočnej kresťanskej lásky je pomáhať tým, čo to potrebujú. Láska sa nikdy nebojí, že dá príliš veľa. Boh sa o nás s láskou stará, aj my sa s láskou starajme o iných. Žiadna služba pre Krista neostane nepovšimnutá. Najlepšie svedčia tí, ktorí to robia svojím životom, lebo Bohu sa páčime vtedy keď náš život rezonuje s našimi slovami. Čím viac budeme slúžiť Kristovi, tým menej budeme slúžiť sebe. Nezabúdajme, že Boha uctievame aj tým, že si ctíme iných. Aj trocha lásky dokáže spôsobiť obrovskú zmenu. Skutky, ktoré sú konané z lásky k Ježišovi, svietia v temnom svete najjasnejšie. Ježišovo dielo na kríži nás zmocňuje robiť dobré skutky pre Neho. Prvoradou úlohou každého kresťana je podobať sa na Krista. Tak ako keď maliar maľuje portrét, tak aj život kresťana má byť platnom, na ktorom ľudia môžu vidieť Ježiša. Skúsme si každý pre seba položiť otázku: „Vidia vo mne ľudia Ježiša?“