Pozor: Posledné časy!

11.07.2014 14:07

 

Čo sa stalo že: morálka je bez zábran, móda bez hanby, klamstva bez hraníc, zločiny bez miery, národy bez pokoja, viny nespočetné, vlády bezradné, politika bez charakteru, konferencie bez konca, vyhliadky bez nádeje, cirkvi bezmocné a kresťania bez modlitby?

Toto všetko je dôsledkom toho, že ľudia žijú bez Boha. Že sa prekrúca Božie Slovo.

Žijeme v čase, ktorý sa čoraz viac podobá na Sodomu a Gomoru.

Najprv sme dovolili rúhanie sa Bohu. Potom pornografiu, potraty. Teraz nasleduje homosexualita. A čoskoro aj polygamia a eutanázie. Keď dosiahneme posledný stupeň, bude sa ľudstvo nachádzať v rovnakom stave, ako Noachovi súčasníci pred potopou a mestá Sodoma a Gomora pred svojim zánikom. Potom bude nasledovať ešte jeden krok dolu: celosvetové uctievanie satana a jeho služobníka antikrista, umožnené vďaka celosvetovému prepojeniu, vďaka náboženstvu, ktoré dovoľuje všetko a vďaka stále zjavnejšiemu boju proti Ježišovi Kristovi ako jedinej Ceste k Bohu ako Otcovi.

Môžeme sa my, kresťania, proti tomu nejako brániť?

Áno, obranou je radostná zvesť o Ježišovi Kristovi, Vykupiteľovi, ktorý vylial svoju krv na kríži na Golgote pre záchranu každého človeka od hriechu, smrti a satana. On je odpoveďou, ktorá umožňuje život v „láske, radosti, pokoji, zhovievavosti, nežnosti, dobrotivosti, vernosti, krotkosti a zdržanlivosti“ (Galantským 5:22,23)

Ježiš Kristus povedal: „Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach, kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 10:32,33). Nezapierajme Pána Ježiša Krista. Nebojme sa ľudí a ich názorov a prenasledovania. Stojíme na strane Víťaza, Ježiša Krista, a nikto nás nemôže vytrhnúť z Jeho ruky. Volá nás: „Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť“ (Matúš 10:28). „Ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. Vytrvalosťou zachováte si životy“ (Lukáš 21:19,19)

Ako dlho ešte Boh nechá  takto zneucťovať svoj majestát a svätosť? „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!“ (Galantským 6:7)  Každý kto počuje nech sa obráti. „Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša“ (Skutky 3:19)

Ježiš Kristus povedal, že v posledných časoch (ešte pred Jeho návratom) príde stále sa zrýchľujúci vývoj. Popri tom budú stále pribúdať bezzákonnosť, zvody, falošné znamenia a zázraky, ako aj zápas o Izrael. Bezzákonnosť, odmietnutie dobrých Božích zákonov, vidíme dnes v mnohých oblastiach. Na čele je určite „požehnávanie“ homosexuálnych partnerstiev, ktoré Božie Slovo označuje  ako hriech a ohavnosť (3.Moj. 18:22,29, Rím 1:26,27, 1.Kor. 6:9) V tom, že cirkevné snemy tu preberajú vedúcu úlohu, sa naplňuje proroctva: „Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho“ (1.Petra 4:17).

Národ, ktorý schvaľuje takéto konanie a toleruje hriech vo všetkých možných oblastiach, nechce vedieť nič o pokání a modlitbe. Z rozširovaním bezzákonnosti v štáte a cirkvi očividne do „zbožných“ kruhov prichádza nástup okultných mocností. Míľovými krokmi sa blížime k Ježišovmu návratu. Už teraz cítime čosi zo súdov, ktoré predchádzajú Pánov príchod. V tejto situácii platí pre všetkých veriacich zasľúbenie: „Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie“ (Lukáš 21:28).

To čo nám dáva silu do zápasov , ktoré sú pred nami je istota, že víťazstvo patrí Ježišovi Kristovi. Toto víťazstvo vybojoval na kríži na Golgote. Odvtedy vedú diabol a jeho mocnosti protiútoky. Tlačí ich čas, pretože ich konečné odstránenie sa blíži. Hoci antikrist ešte zriadi na  zemi svoju vládu, vie, že bude len dočasná: po „42 mesiacoch“ budú on a jeho falošný prorok uvrhnutí do „ohnivého jazera“ a po krátkom čase, na konci tisícročného Kristovho kráľovstva, ich bude nasledovať aj satan.

Potom ako bude zlo zbavené moci, uvedie Boh všetkých, ktorí zostali Jemu a Jeho Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi, do nebeského Jeruzalema, kde nebude ani smrť, ani smútok, ani plač, ani bolesť, ale iba život a pokoj a požehnanie od veky vekov na veky. A spoločne s nebeskými zástupmi aj Cirkev vykúpených oslavuje Boha, chváli Ho a hovorí: „Hoden je Baránok zabitý vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie...Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť a sláva i vláda na veky vekov. Amen!“ (Zjavenie 5:15-14)

Pozvanie Pána Ježiša platí ešte aj dnes pre každého človeka: „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou“ (Zjavenie 3:20).

 

 

 

Spracované podľa  knihy Dr.theol. Lothara Gassmanna – Pozor: Posledné časy!