Premieňa nás

13.03.2015 18:04

Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení,   ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil;   čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je,   aby sa nikto nechválil pred Bohom.    Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením,   aby (platilo), čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. (1Kor 1:26-31)

...Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; (1Tim 1:15)

Mnohí ľudia žijú v tom a myslia si, že Boh si povoláva do služby iba dokonalých ľudí. Opak je však pravdou. Pozrime si  Ježišov rodokmeň. Koho v ňom nájdeme? Prostitútku, vrahov, klamárov, smilníkov, mnoho nedokonalých a hriešnych ľudí. Božie slovo má moc premeniť naše myslenie a následne aj naše životy. Boh pretvára nedokonalé na dokonalé. Pán Ježiš hovorí: „ ...lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9:13)

V jednej svojej kázni Charles Sprungeon, kazateľ prvého baptistického zboru povedal: „Ak sa odvážiš, kráčaj nočnými ulicami a uvidíš hriešnikov. Uvidíš ich, keď je noc tmavá, vietor fúka a kľúč škrípe v zámke. Choď do väzenia, kráčaj medzi celami a uvidíš mužov, ktorých by si nechcel stretnúť v noci. Choď do polepšovní a uvidíš tých, ktorí už v mladosti prejavili svoju mravnú porušenosť. Plav sa cez more na miesto, kde človek obhrýza kosť iného človeka. Choď kdekoľvek. Nemusíš cestovať ďaleko, aby si našiel hriešnikov. Je ich dosť. Sú na uliciach každého mesta, mestečka i dediny. Za takýchto umrel Ježiš. Veď On prišiel spasiť hriešnikov. Ak mi ukážeš toho najhoršieho z ľudí, stále budem mať pre neho nádej, pretože Ježiš Kristus prišiel, aby hľadal a zachránil čo sa stratilo. Neurodzené a opovrhnuté spravil najlepším. Kamienky z potoka premieňa na drahokamy pre kráľovskú korunu. Trosku premieňa na zlato. Vykupujúca láska posvätila to najhoršie, aby bolo Pánovou odmenou. Jeho milosť povolala najskazenejších k stolu milosti. Nikto si nemusí zúfať.
Kvôli láske, ktorú vidíš v Ježišových očiach zaliatych slzami, kvôli láske prúdiacej z Jeho krvácajúcich rán, kvôli tejto vernej, silnej, čistej, nesebeckej a večnej láske, pre zmilovanie Božie, neodvracaj sa od nej ako keby bola ničím. Ver v Neho a budeš spasený.“

V Božom kráľovstve nie je miesto pre ľudskú chválu. Tam sa môžeme chváliť len tým, čo pre nás Pán Ježiš vykonal. Tak ako Pavel hovorí v 2K 12, 9: „Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.“ Buďme vďační Pánu Bohu všetci, nech máme akékoľvek vzdelanie či postavenie, že si nás vyvolil, aby na nás vyjavil svoju slávu.

Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina! Haleluja!