Usiluj sa o milosrdenstvo

23.11.2015 13:46

 

Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť! (1Tim 6,11)

Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetiach má Boh záľubu. (Heb13,16)

Victor Frankl – Žid, ktorý prežil koncentračný tábor, napísal o tom neuveriteľne ťažkom období knihu a v nej píše: „My, čo sme prežili koncentračné tábory, si vždy budeme pamätať ľudí, ktorí nám život v barakoch spríjemňovali, utešovali ostatných, delili sa s nami o posledný kúsok chleba. Možno ich nebolo veľa, ale sú dostatočným dôkazom toho, že človeku možno zobrať všetko okrem jedinej veci: to posledné z jeho práv – vybrať si a zaujať za akýchkoľvek okolností svoj vlastný postoj, vybrať si svoju vlastnú cestu – to právo mu zostáva.“

„Milosrdenstvo chcem a nie obeť,“ hovorí Pán Ježiš. Nepotrebujem vašu formálnu vieru, ale chcem vidieť, ako vás viera mení. A pretvára na ľudí s mäsitými srdcami, schopnými spolucítiť s trpiacimi a ochotnými podať im pomocnú ruku. Pre toto milosrdenstvo sa má človek rozhodnúť. Pán Ježiš sa stretával a milosrdenstvo preukazoval aj tým najväčším hriešnikom. Nikoho neposudzoval ani neodsudzoval. Jeho milosrdenstvo ,súcit a vľúdnosť, nezostali bez účinku. Dotýkali sa ľudského srdca a od základov menili život človeka. Keď karhal, nikoho neurážal.

Vľúdnosti je príbuzná krotkosť. Ani to prvé, ale ani to druhé, nie je z nás. Podľa Písma krotkosť (a ešte aj iné) je ovocím Ducha (Gal 5,23). Je to niečo, čo pochádza zhora a pre nás, ktorí žijeme tu dolu a je to také prepotrebné. Apoštol Pavel oslovuje kresťanov vo Filipis:  “V pokore iných pokladajte za hodnejších než seba” (Fil 2,3). Nie je to možné inak, než len v pokore. Je veľkou škodou, že práve dnes toho ovocia Ducha je tak málo - ako šafranu.

Dnes “letí” niečo celkom iné - to, čo nie je zhora, ale najskôr to, čo je zdola. Dnes nie je v móde byť pokorným, vľúdnym ani súcitným. Ak je však kresťan pravým kresťanom, musí sa správať k iným vľúdne. Vľúdne v našich odpovediach aj vo svojom správaní. Nie je to možné len na základe našej šikovnosti, síl i schopností. Je to možné len a len skrze Ducha Svätého.

Kresťan, ktorý si nevšíma hlas Svätého Ducha je lampa, ktorá nie je v zásuvke.