Boh sa stal človekom

08.06.2015 13:20

 

Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. (Jn 16,28)

Ježiš mal vždy na zreteli Otca a Jeho svätú vôľu. Nikdy nekonal ani nehovoril sám od seba. Vždy bol predstaviteľom Otca. Otec Ho poslal. Aj každý kresťan, každý Kristov učeník musí mať takýto vzťah ku Kristovi. On nás posiela plniť Jeho vôľu. Beda tomu, kto na to zabúda, kto začne uskutočňovať svoju vlastnú vôľu. Ak namiesto toho, aby svedčil o Kristovi, bude svedčiť sám o sebe.  Vtedy sa vracia späť do sveta, ktorý pozostáva z ľudí, ktorí svedčia o sebe a plnia svoju vlastnú vôľu. Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov. (1Tim1,15) To je evanjelium: „že, Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem,“ (1Kor 15,3-4)

Čokoľvek  Kristus urobil, bolo kvôli nám. On nepotreboval stať sa človekom, zomrieť na kríži, na tretí deň vstať z mŕtvych a potom vystúpiť na nebesia. On to všetko nepotreboval. On je večný a nesmrteľný Boh. Jeho vnútornú slávu nič nemôže zväčšiť. On je v nebi s Otcom po celú večnosť. I keď sa vtelil neprestal byť s Otcom v nebi na Jeho tróne. Čo si však treba uvážiť je to, že nebol v nebi ako človek. Preto bol počatý tu na zemi z Márie Panny. Ježiš Kristus večný Boží Syn prišiel k nám ľuďom. Boh sa stal človekom. Narodil sa zo ženy. Kristus je dokonalý Boh a dokonalý človek. Musel zomrieť na kríži. Iba Jeho obeť mohla zachrániť ľudí ako ty a ja. Ježiš Kristus splnil svojou smrťou všetky spravodlivé požiadavky svätého Boha a oslávil Ho. Preto nemohol zostať v hrobe. Vstal z mŕtvych a ako človek vystúpil do nebies. Keď už sa raz vtelil, musel sa vrátiť tam, odkiaľ prišiel, k tomu, ktorý Ho poslal. Od vstúpenia nášho Pána a Vykupiteľa do neba tam žije u Boha Otca. „...vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.“ (1Pet 3,22)

Prorok Daniel už v šiestom storočí pred Kristom videl Jeho nanebovstúpenie. Vo svojej vízii najprv vidí Boha na tróne. My sme si už zvykli na meno Ježiš Kristus, ale Daniel nevedel, kto to bol, veď hovorí, že prichádzal „ktosi“ ako syn človeka. To, čo ho šokovalo bolo to, že videl človeka vchádzať do samého neba a sadnúť si na Boží trón.

Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: začal súd a otvorili sa knihy. Pozeral som sa pri zvuku veľkých rečí, ktoré hovoril roh; pozeral som sa kým bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené do blčiaceho ohňa. Aj ostatným zvieratám už bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na istý čas. Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie.“ (Daniel 7,9-14)

V Kristovi ľudstvo vystupuje do neba. Každý kto Ho prijal ako svojho Spasiteľa, je s ním nerozlučne spojený a čoskoro bude tam, kde je náš Pán už teraz. Toto je naša blahoslavená nádej.