Božia cesta

13.05.2015 12:38

Náš  život by sme mohli prirovnať k ceste.  Každá cesta niekde začína a každá cesta niekde končí. Taký je i náš život. Má svoj počiatok aj svoj koniec. Keď sa niekam vyberieme po ceste, musíme si najprv určiť cieľ do ktorého chceme ísť. Aby sme do tohto cieľa došli musíme rešpektovať dopravné predpisy, obmedzenia a sledovať smerové tabule, aby sme nezablúdili.  Pre nás kresťanov je cieľom Božie kráľovstvo. Dopravné predpisy sú pre nás Božie prikázania a smerovou tabuľou je Božie slovo. Samotnou cestou pre nás  je Ježiš Kristus, lebo On je  „Cesta, Pravda i Život“. (Jn 14,6)

Čo sa stane ak sa nezaradíme na veľkej križovatke s navádzacou tabuľou do správneho pruhu? Ak nebudeme rešpektovať šípky, ktoré zdôrazňujú smer jazdy? Kto sa správne nezaradí ten bude pokračovať zlým smerom. Ak sa nenecháme viesť Božím slovom náš život  bude pokračovať iným smerom. Pôjdeme po ceste, ktorá nevedie k cieľu, ktorý sme si určili. „Prosím, zaraďte sa!“  hovorí Božie slovo každému človeku, ktorý ešte neprijal Ježiša Krista do svojho života. Ježiš Kristus je jedinou Cestou, ktorá vedie k cieľu – k Bohu do slávy do Božieho kráľovstva. Všetky ostatné cesty smerujú stále ďalej a ďalej od Boha. Kto dnes vyzná svoje hriechy Bohu, obráti sa k Nemu a uverí v Pána Ježiša ako svojho Vykupiteľa, zaradil sa ešte včas a nachádza sa na správnej ceste.

Chceš odbočiť? Ak budeš príliš dlho váhať, tak premeškáš tu správu chvíľu a potom už nebudeš mať možnosť správne sa zaradiť. Stratíš možnosť zmeniť svoj smer. Každý odklad je nebezpečný. Neodkladaj svoje rozhodnutie. Teraz sa jedná o tvoj večný život. „Uver v Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom“  (Sk 16,31)

Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. (Pr 16,25)

Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. (Žalm 18,31)

Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.  (Žalm 1,6)

Postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu. (Jer 6,16)

Bude tam hradská a cesta; tá sa bude volať svätou cestou. Nečistý po nej neprejde - len ľud jeho pôjde po nej - na nej ani blázni nezablúdia. (Iz 35,8)

Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú;   ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. (Mt 7,13-14)

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po Jeho cestách. (Žalm 128,1)