Čo Boh chce, aby si vedel

03.03.2013 18:21

Potrebuješ spásu

Všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Rímskym 3,23

Srdce je klamné nado všetko a zradné je – kto sa v ňom vyzná?  Jeremiáš 17,9

Všetci sme jako nečistý a všetky naše spravodlivosti sú jako ohyzdné rúcho. Izaiáš 64,5

Nieto na zemi spravodlivého človeka, čo by len dobre robil a nehrešil. Kazateľ 7,20

Odmena za hriech je smrť. Rímskym 6,23

Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Ján 3,3

Sám sa nemôžeš spasiť

Človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša. Galantským 2,16

Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rímskym 5,8

Ježiš povedal: Ja som cesta , pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ján 4,16

Nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Skutky apoštolov 4,12

Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efezským 2,8-9

Boh ti poskytuje spásu

Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo  neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Ján 3,16-17

My všetci sme zblúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť nás všetkých. Izaiáš 53,6

V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 1. Jánov 4,10

Keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva. Titovi 3,4-5

Kristus umrel raz za naše hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. 1. Petrov 3,18

Pán Ježiš ťa môže spasiť teraz a navždy

Môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. Židom 7,25

Môže vás zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu. Júdov 24

Tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným. Židom 2,18

Ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. 2. Korintským 5,17

Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, Pánovi našom. Rímskym 6,23

Odvráť sa od hriechu! Ak sa nebudete kajať, všetci...zahyniete. Lukáš 13,3

Ver! Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Skutky apoštolov 16,31

Vyznaj svoje hriechy! Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. 1. Timotejovi 2,5

Dôveruj Kristovi! Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rímskym 10,9