Ježišovi učeníci

17.12.2018 09:05

Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš?  Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady. (Izaiáš 58,7-8)

 

Raz sa jeden kresťan takto sťažoval svojmu pastorovi: „Snažím sa svedčiť ľuďom a priviesť ich do kresťanského spoločenstva a tu mi jeden otvorene povedal, že ho nezaujíma náboženstvo.” Bol som prekvapený, že sú ľudia, ktorých nezaujíma Boh a Božie Slovo.

Pastor mu hovorí: „On ti nepovedal, že ho nezaujíma Božie Slovo. On ti povedal, že ho nezaujíma náboženstvo. Náboženstvo je súhrn ľudských správaní, noriem a tradícií. Náboženstvo je mŕtve, lebo je spravované ľudskou vôľou a politikou. Svet je sýty náboženstva. Svet chce vidieť živého Ježiša v nás, zjaveného v láske a v skutku. Pán Ježiš nábožným farizejom povedal: „Beda vám...” takýto výrok nechcem počuť. Chcem vystúpiť a podať chlieb hladnému. Prečítajme si pozorne ešte raz slová napísané v Izaiáša 58 a  čiňme toto slovo. Niekoho sa to dotkne a povie: „Aj ja to chcem  mať! Chcem byť Ježišov učeník.“

 

Pane, všade okolo nás je mnoho tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Otvor nám srdce aj peňaženky, aby sme im dokázali pomôcť, aj sa podeliť. Nech Ťa, Pane,  v našich dobrých skutkoch spoznajú aj títo núdzni, aby aj v ich srdciach zahorela túžba stať sa Ježišovými učeníkmi. Amen