Neboj sa! Ja som s tebou!

13.10.2014 20:46

Určite mi dáte za pravdu, že každý z nás zažíva v našom živote rôzne ťažkosti a biedy cez ktoré musíme prechádzať. Možno je to choroba  alebo sú to problémy v rodine, v zamestnaní, v zbore a my z nich neraz nevidíme žiadne východisko. Alebo nám Pán vezme milovaného človeka, ktorý stál po našom boku. My zrazu nevieme čo s tým, ako to pôjde ďalej, čo máme robiť? Nevieme nájsť riešenie. Človek je slabý a kým žije, stále má a bude mať ťažkosti a problémy. Často do nich upadá aj svojim previnením. Práve v takýchto ťažkých životných chvíľach nesmieme strácať vieru, aby na nás neplatili slová Jakubovho listu: „... Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ (Jak 1,6-8)

Niekedy sa nám zdá, že Pán nás opustil alebo na nás úplne zabudol. Cestu po ktorej nás vedie Pán  často ani nevidíme. Možno práve vtedy si uvedomíme o čom píše žalmista: „Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky, ale tvoje stopy nikde nebadať. (Žalm 77,19) Náš Pán nás nikdy nezanechá a neopustí. Aj keď Ho nevidíme je stále s nami. Náš Boh je verný. Vždy nám pripraví východisko z každej životnej situácie, aj keď sa nám môže neraz zdať, že je to neriešiteľný rébus. Ak mu dôverujeme, pripraví pre nás riešenie. Mnohokrát celkom iné ako by sme vôbec dokázali vymyslieť. Cez Božie Slovo nás Pán uisťuje , že je za každých okolností s nami. U proroka Izaiáša je viacero takých zasľúbení:

Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. „Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli.“ (Iz 43,1-2)

Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. (Iz 41,10)

..., niet nikoho, kto by čokoľvek vytrhol z mojej ruky. Kto zvráti to, čo urobím? (Iz 43,13)

Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán...( Iz 54,10)

Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vyslobodím. (Iz 46,4)

Toto sú prísľuby nášho Boha, ktoré prinášajú pokoj do našich sŕdc. Pán, nielenže pozná cestu, ale k nám  hovorí: „Neboj sa! Ja som s tebou! “  Pán kráča s nami cestou, ktorú nám sám ukazuje. Nie je to úžasné? On prichádza do našich problémov, aby bol pri nás so svojou pomocou a podporou. On je Boh, ktorý koná zázraky a národom dal poznať svoju moc. Jeho cesta vedie cez more a cez veľké vody, ale Jeho stopy nikde nebadať. Výsledkom toho všetkého je, že nás rieky nezaplavia a ani plameň nás nespáli. Pán nikdy nedovolí, aby sme boli skúšaní nad našu možnosť. Je s nami a preto nezahynieme vo vodách súženia, lebo Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení. (Ž 46, 2)

Nech  neustálym povzbudením pre nás sú Pánove slová: „Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš." (Jozue 1,9)