Kristovi učeníci

25.05.2016 15:23

Tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. (Ján 15,8)

Boh vyhľadáva u Božieho ľudu ovocie, Boží ľud berie na zodpovednosť podľa ovocia. Kristus je tým pravým zdrojom poznania Boha a tým pravým zdrojom pre donášanie pravého, dobrého ovocia, ako aj zdrojom spasenia národov. Len ten, kto donesie pravé a dobré ovocie, patrí do Božieho ľudu a má spasenie. Pravé a dobré ovocie môže doniesť a donesie len ten, kto je a zostane napojený na Krista. Kto nie je napojený na Pána Ježiša, nemôže doniesť a nedonesie ovocie, ktoré by Boh prijal.

Sú učeníkmi aj tí ľudia, ktorí neprinášajú ovocie? Písmo hovorí: „...čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?... Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. (Jakub 2, 14;17) Živá viera bez ovocia trvalo neexistuje. Kto nedonesie pravé a dobré ovocie, skončí pod Božím súdom. Bez Pána Ježiša Krista nemôžeme nič robiť, nemôžeme žiť spravodlivo a konať spravodlivosť, nemôžeme sa posväcovať, nemôžeme Bohu opravdivo slúžiť. Kto nezostane v Kristovi až do konca, skončí na Božom súde.

Náš Pán Ježiš všetko pripravil pre plodný život a právom od nás očakáva ovocie. O tých, ktorí  prinášajú veľa ovocia Kristus hovorí: „Toto sú moji učeníci, takí, akých ich chcem mať – to sú praví učeníci.“  Ozajstní Kristovi učeníci vždy prinášajú ovocie viery. Pravým učeníkom  sa môžeme stať jedine samotnou vierou v to, kto je Pán Ježiš. On je Kristus Spasiteľ, večný nestvorený Boží Syn, ktorý sa stal človekom, vzal ľudské telo, ale bez hriechu, stal sa druhým a posledným Adamom, zástupne za nás dokonale naplnil celý Boží zákon, a tak je jeho spravodlivosť počítaná nám veriacim v Neho, a zástupne za nás vzal na kríži trest smrti za hriech, ktorý požaduje Boží zákon, a tak sme my veriaci v Neho prešli zo smrti do života a už neprídeme na súd.

Pri mnohých kresťanoch, je od začiatku ich kresťanského života až do konca jediný cieľ ich viery: myšlienka osobnej záchrany. Myšlienka služby a ovocia je pre nich vždy druhoradá. Duše, ktoré počuli volanie, aby dali svoj život Jemu tak ako On dal Svoj život pre nich, sa nemôžu uspokojiť iba s vlastným spasením. Ich túžbou je, aby prinášali čo najviac ovocia, tak ako si to praje ich Pán. Prosme Pána, aby nám ukázal, ako Mu odovzdať celý svoj život, aby sme boli bohato rodiacim výhonkom, plným Svätého Ducha.

Nájdime si čas na čítanie, počúvanie Božieho slova a na stíšenie. Oddeľme si čas pre Boha, premýšľajme nad Božím slovom, nad Božími cestami, Božími zasľúbeniami.  Modlime sa v komôrke a aj verejne spoločne s ďalšími veriacimi, napojme sa na miestny zbor, kde môžeme rásť a byť budovaní. Uctievajme a chváľme Boha a praktický slúžme pre kráľovstvo Božie, aby sme mohli prinášať veľa ovocia na Kristovu slávu a slávu Otca.

Svet zomiera, cirkev zlyháva a Kristus smúti nad množstvom kresťanov, ktorí prinášajú plané nedozrelky. Keď nevidíme, čo je potrebné spraviť pre to, aby sme prinášali bohaté ovocie, vyznajme Mu, že sme Jeho ratolesti, že sme pripravení byť Jeho učeníkmi, takými akými nás chce mať. Veľa ovocia je dôkazom, že Kristus ako pravý Vinič je v nás, v pravých ratolestiach.

Pane, daj mi detskú dôveru, že ovocie môjho života Ťa teší.