Kto je smädný, nech príde

08.06.2015 13:23

 

Tešíte  sa  na nebo,  na slávu?  Rozmýšľali ste  nad tým aké bude nebo? Nebo  to je  šťastný  domov  neopísateľnej  radosti!  Nebo  nie  je  márnou  nádejou!  Nebo je miestom večného odpočinku od hriechu a utrpenia, ale nie je to miesto  nečinnosti! Ľudia  v nebi  budú  slúžiť  Pánovi  Ježišovi  a aká radostná, uspokojujúca služba to bude! Nebo je miestom života a svetla –  Noci  tam  už  nebude . V nebi  uvidíme  Pána  Ježiša  v celej  Jeho jedinečnej nádhere. – Budú vidieť Jeho  tvár... A budú kraľovať na veky vekov.

Boh  povedal  Jánovi: „Píš,  pretože  tieto  slová  sú  verné  a pravdivé.“

Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov.  (Zj 22,1-6)

Sme  smädní  po  poznaní  Boha?  Aj my  Ho môžeme  spoznať  a radovať  sa  v Ňom! On  sľubuje,  „Ja  dám  tomu,  kto žízni,  z prameňa  vody  života  zadarmo.“  Ak  chceme  poznať  pokoj s Bohom a vlastniť večný život tak poďme k Pánovi a pime! Táto nádherná vyhliadka neba sa môže zdať príliš dobrá na to, aby bola pravdivá, no nie je to žiadna ilúzia! Tieto slová sú verné a pravdivé (Zj 21,5). Ak to odmietneme, nebude nijaká druhá šanca byť očistení od hriechu potom, ako zomrieme. „Kto škodí, nech škodí ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.“ (Zj 22,11-15) Nespravodliví a pošpinení ľudia zostanú takí naveky!

Ján potom, ako zahliadol kúsok  slávy a všetkého  toho, čo čaká na Božie  deti sa modlí  „Áno,  príď,  Pane  Ježišu!“  Sme smädní po Bohu?  Ja verím , že áno. Toto sú slová  povzbudenia pre každého, kto  túži poznať Ježiša ako  svojho Pána a Spasiteľa.

„Príď!“ Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. (Zj 22,17)