Láska k nepriateľom

24.07.2014 14:35

Na úvod by som začal otázkou. Čo si myslíte, ktorá z Ježišových požiadaviek robí kresťanstvo špecifickým? Čo hlásal On a nik iný? Odpoveď je - je to Láska k nepriateľom.

Keď Boh niečo od nás žiada, tak sám koná to isté. Boh od človeka nežiada nič také, čo by sám nerobil, alebo to, čo by v jeho vlastných očiach nemalo hodnotu. Boh nepozná nepriateľa. My všetci sme jeho deti. On chce spasiť všetkých ľudí. Ak je niekto zavrhnutý, nie je to dielo Boha, ale je to dôsledok ľudskej voľby, ktorú Boh vo svojej láske rešpektuje.

Pán Ježiš hovorí v reči na hore, aby sme milovali svojich nepriateľov, lebo nie je problém milovať tých, ktorí nás milujú.

„Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.  Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia;“ (Mt 5:43-44)

 „Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5:46-48)

Veľmi ma zaujal jeden  príbeh z Albánska. Z krajiny, ktorá v roku 1967 zavrela všetky cirkevné inštitúcie a vyhlásila „čisto“ ateistický štát. Táto „marxistická“ krajina veľmi tvrdo prenasledovala a trestala kresťanov. Aj v tejto krajine došlo k prevratu. Teraz je aj tam možné šíriť evanjelium o Ježišovi Kristovi. Medzi tými , ktorí to tak robia, je aj horlivá mladá žena. Meno tejto ženy nebolo uvedené, ale to nie je podstatné. Píše sa o nej, že je skutočným zázrakom Božej milosti a lásky. Jej otec patril v starom režime k najhorším prenasledovateľom kresťanov. Keď však zomieral, povedal svojej dcére toto: „ Môj život sa končí. Chcel by som ti povedať ešte jedno. Kresťania  majú pravdu. Hoci som ich prenasledoval, sú na strane pravdy. Prosím ťa vyhľadaj ich a ver Biblii.“

Bezpochyby sa mnohí z prenasledovaných modlili za svojich utláčateľov, ako to kládol na srdce  Pán Ježiš svojim učeníkom. Táto žena je živím svedectvom, že tieto modlitby boli vypočuté. Dcéra tohto muža uverila v Krista a stala sa Jeho radostnou učeníčkou.  S plným nasadením pomáha šíriť evanjelium vo svojej vlasti.

Drahý brat, drahá sestra chcem ťa vyzvať, aby si porozmýšľal, či aj v tvojom okolí nie sú ľudia, ktorých by si mohol viac milovať. Možno to nie sú tvoji nepriatelia, len  ich nepovažuješ za dosť dôležitých, alebo nimi dokonca opovrhuješ, alebo nepovažuješ za potrebné, aby si si ich všímal, možno k ním máš určitý odpor. Možno ti ublížili, alebo ti ubližujú a ty máš problém im odpustiť a milovať ich. Pros Boha o odpustenie a popros Ho, aby dal do tvojho srdca viac lásky, aby si dokázal odpustiť a milovať ich. Otvor svoje srdce, aby si mohol prijať milosť byť veľkorysejším. Využi každú príležitosť milovať, veľkú i malú a dokonalosť Otca i Syna začne z teba vyžarovať.

 

Otče, Ty si pôvodca všetkého dobrého. Ďakujeme Ti , že si nás  stvoril z lásky a pre lásku. Otče, Ty si svoju veľkú lásku k nám prejavil vo svojom Synovi a našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Otče, tvoja Božia láska nás prijíma so všetkým dobrým i zlým, zmilúva sa nad všetkými. Ty nás vo  svojej láske očisťuješ, zdokonaľuješ a skrášľuješ. Tvojou radosťou je rozlievať prúdy lásky a rozdávať sa. Tvoja láska nepozná hranice. Pane otvor nám naše srdcia pre druhých, nauč aj nás tak milovať, aby sme aj my z láskou dokázali  prijať, modliť sa a žehnať tým , ktorí nám zlé robia. Pane Ježišu , Ty si svoju krv vylial za všetkých a Ty túžiš potom aby Ťa každý spoznal, aby bol každý spasený. Pane, ja sa modlím za všetkých tých, ktorí majú vo svojom srdci nenávisť, zatŕpnutie,  alebo zažili vo svojom živote odmietnutie a sklamanie. Požehnaj ich, naplň ich srdcia láskou. Prosím za nich, aby mohli zacítiť tvoj láskavý dotyk a odpustenie. Ďakujem , že tvoja milosť pre nich ešte stále trvá a modlím sa za ich spasenie. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Amen.