Musíš sa znovunarodiť

22.02.2013 21:14

 

 

Pamätajte, prvá vec, až kým sa znovu nenarodíte, nikdy to neporozumiete. Ježiš to dvakrát povedal. „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vojsť do Kráľovstva nebeského." „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Kráľovstvo. "A keď je tam povedané: „Amen, amen" to je zdôraznené. „Amen, amen ti hovorím!" A to slovo na jednom mieste, alebo na mnohých miestach je prekladané: „Bezpodmienečne." „Bezpodmienečne, bezpodmienečne ti hovorím!"

Kto to povedal? Nejaký kardinál, kňaz, pastor, evanjelista, pápež? Sám Boh! To sa nedá prepáčiť. On to nijako neprepáči, v žiadnom prípade, nijakým spôsobom, nezáleží na tom aký je ten človek veľký, ako sa volá, aký je veľký alebo aký je populárny, nemôže ani len porozumieť Kráľovstvo Božie, až kým sa znovu nenarodí. To je dôležité. „Amen, amen ti hovorím!"

Kráľovstvo Božie nemôžete vidieť očami, pretože to je duchovné Kráľovstvo. Inými slovami, nikdy nebudete schopní rozumieť Kráľovstvo Božie, až kým sa znovu nenarodíte. To je všetko zakryté tajomstvo. A keď sa znovu zrodíte, ten plán Kráľovstva, samotné Kráľovstvo sa stane pre vás skutočné.

Ježiš, keď bol tu na zemi, keď sa tu rozprával s Nikodémom, povedal: „Ako Mojžiš vyvýšil hada na púšti, tak musí byť vyvýšený Syn človeka." Tak musí ... Prečo? Tak isto, kvôli tomu istému, za tým istým účelom, aby sa dosiahlo to isté. Veľa krát toto zmätie ľudí, keď vidia hada, ktorý reprezentuje Ježiša. Ten had v tomto prípade reprezentoval Ježiša. Všimli ste si, že ten had bol mŕtvy? Nebol v ňom žiadny život. Ježiš zomrel.

 Kain, keď zabil Ábela, Ábel zomrel na oltári so svojou obeťou. Potom, keď Ábel obetoval svoju obeť a zabil svoju obeť za svoj hriech, potom zomrel na tom istom oltári so svojou obeťou. Aby ste sa mohli znovu narodiť musíte zomrieť na oltári so svojou obeťou, byť proste taký mŕtvy ako bol On - a ste znovu zrodený. Ten had nemal v sebe žiadny život.

 Aby sme pristúpili ku tomuto narodeniu, musíte prejsť cez proces, tak ako všetko čo žije, všetko čo znovu ožíva, musí prv zomrieť. A vy si nemôžete ponechať toho istého ducha, nemôžete si ponechať tie isté zvyky, nemôžete si ponechať tie isté myšlienky. Musíte zomrieť. Musíte zomrieť tak ako On zomrel! Musíte zomrieť na jeho oltári, ako zomrel Ábel so svojím baránkom. Vy musíte zomrieť so svojím Baránkom. Musíte zomrieť. Zomrieť svojmu vlastnému mysleniu, aby ste sa narodili pre Jeho myslenie. Nech tá myseľ, ktorá bola v Kristovi je vo vás.

 Musíte myslieť Jeho myšlienky. Nemôžete myslieť Jeho myšlienky a pri tom zapierať Jeho Slovo, a pri tom tvrdiť, že ste znovuzrodení. Ak ste znovuzrodení, máte Jeho myšlienky. Ak je vo vás myseľ Kristova, potom ste novým stvorením. Biblia to tak učí.

Ak chcete, dobre, nájdite si slovo stvorenie, vyhľadajte si to slovo stvorenie v slovníku a budete vidieť, že slovo stvorenie je tam vyložené alebo preložené „nové stvorenie", pretože ste jedným stvorením, ľudská bytosť, narodená tu na zemi zo sexuálnej žiadosti a teraz ste novým stvorením narodeným z Ducha. Vaše vlastné myšlienky sú mŕtve. Oni sú tak mŕtve, že sú až skryštalizované ako bol ten medený had, alebo ako bol On, keď nebesia a zem a všetko vydalo svedectvo, že je mŕtvy.

Musíš byť tak vinný a cítiť sa taký vinný, že až ... To ťa zabije. Je to tak. To ťa zabije. Tvoj svetský život hneď tam zomrie. Musíš sa pokladať za takého vinného v prítomnosti Božej, že až tvoj svetský život namieste zomrie. Otázka hriechu pre teba skončila, keď stojíš v prítomnosti Božej. Keď sa takto dívaš, môžeš byť istý že budeš žiť, pretože si zomrel. A jediný spôsob ako môžeš znovu žiť je, že najprv musíš zomrieť aby si mohol znovu žiť.

To je smrť a narodenie, premenená prirodzenosť, zmenená povaha. Staré veci sú mŕtve, nové veci sú nové. Svet je mŕtvy a Boh je nový. Boh je váš život a svet je pre vás mŕtvy. Ak ste narodení z Boha, umytí ste vodou Slova, oddelení od vecí tohto sveta a veríte Bohu. Ste mŕtvi. Ste mŕtvi svojím vlastným mysliam, mŕtvy svojim vlastný predstavám, mŕtvi všetkému okrem Božieho Slova. Ono žije vo vás, účinkuje vo vás. Dokazuje, že to je Božie Slovo.

Ale ak ste znovuzrodení, ste živí s Kristom a vaša túžba sa nesie po veciach, ktoré sú hore a nie po veciach tohto sveta. Ale keď ste znovuzrodení z Ducha Božieho stávate sa časťou Boha a ste veční spolu s Ním. Smrť sa vás potom nemôže dotknúť, keď ste znovuzrodení. Ste veční. Premenili ste sa z bytosti času na bytosť večnosti. Prešli ste zo smrti do života. Hovorím o večnosti - z večnej smrti do večného života. Ak ste zo sveta, zomriete tu spolu s ním

„Amen, amen vám hovorím ak sa človek nenarodí znovu, nemôže porozumieť Kráľovstvu Božiemu." Nesnažte sa tomu rozumieť. Nikdy to nedokážete. Ježiš povedal, že nie. Len to prijmite. Prijmite to na základe Jeho Slova. Keď si znovuzrodený z Ducha Božieho, skutočne každého miluješ.

Boh má pripravenú cestu a plne dostatočnú obeť a to je jediná cesta, ktorou môžeme prísť, nie skrze nejakú cirkev, nie skrze nejaké vyznanie, nejakú denomináciu, nejakú senzáciu, ale Kristovou cestou. Tak ako zomrel ten prvý spravodlivý človek, on zomrel na oltári so svojím baránkom. A až do tejto hodiny, každý ďalší spravodlivý musí zomrieť na medenom Božom oltári, so svojím Baránkom, Ježišom Kristom. Potom sme mŕtvy s Ním a znovu sme povstali v novom živote.

Ježiš toto hovorí každému človeku vo svojej prvej náuke: „Ak sa človek nenarodí z vody (to je Slovo, umývaní vodou Slova) a z Ducha (a to je Duch Svätý, Duch Svätý potvrdzuje Slovo) nemôže vidieť Kráľovstvo nebeské." Duch prichádza so Slovom aby potvrdzoval Slovo, robí, že Boh žije vo mne. My nemôžeme rozumieť Kráľovstvo nebeské, kým sa toto nestane. Potom, keď sa toto začne diať, vidíme Slovo v nás, narodení sme zo Slova a z Ducha... Duch ma vedie do Slova a Slovo žije vo mne.

 

Manifestuj Boha vo svojom živote ... inak nikdy nebudeš rozumieť Kráľovstvo Božie a nijakým spôsobom nebudeš môcť vojsť do neho.