Nadovšetko láska

10.12.2018 22:50

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.  Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.  Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.  Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.  A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta.  Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.  Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.  My milujeme, pretože on prvý miloval nás. (1.Jánov 4,7-19)

 

Láska k Bohu a k ľuďom, ktorá pochádza z nefalšovanej viery, je všetko vo všetkom, naplnenie zákona a koniec každého Božieho príkazu. Bez nej je každá naša námaha zbytočná. Z toho však nevyplýva, že láska je všetko a viera a dobré skutky sú zbytočné. Láska je naplnením zákona, neoslobodzuje nás však od jeho plnenia, ale nás núti poslúchať ho. To, čo konáme alebo znášame v láske, určite nezostane bez odmeny, aj keby to bola potupa pre Krista alebo len podanie pohára vody v Jeho mene.

Mali by sme si plne uvedomiť, že nebo je nebo lásky. Nie je nič vyššie vo viere. Keď hľadáš niečo iné ako lásku, pozeráš sa mimo cieľa a kráľovskú cestu opúšťaš. Boh ťa vykúpil z tvojich hriechov a ty sa nemáš usilovať o nič iné ako o lásku. Lebo ako je napísané v liste Korinťanom, vyšší cieľ nemožno dosiahnuť. „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1.Korinťanom 13,13)

 

Pane, ďakujeme Ti, že s vierou sme mohli spoznať lásku, ktorá je dokonalá,  bezpodmienečná a niet v nej strachu. Ty si svoju lásku k nám prejavil v tom, že si poslal svojho jednorodeného Syna Ježiša na tento svet, aby nás vykúpil. Pomôž nám zostať v tejto dokonalej láske. Amen