Pokánie

02.10.2015 15:50

Ján Krstiteľ kázal o Božom hneve, súde a nutnosti pokánia na odpustenie hriechov. Už viackrát som sa stretol s názorom, že v cirkvách a zboroch veľmi chýbajú kázne o týchto životne dôležitých doktrínach. Nezabúdajme však, že existuje niečo ako budúci hnev pre nekajúcnych a že je možné, aby bol človek stratený ako aj spasený. Aj farizeji sa pýšili svojou náboženskou horlivosťou a predsa hoci  boli nábožní, boli stratení. Ján Krstiteľ hovoril židom, ktorí sa k nemu prišli pokrstiť, aby sa vo veci svojho spasenia nespoliehali na svoj židovský pôvod. „Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: Naším otcom je Abrahám!“ (Luk 3,8)

Pokánie pochádza z gréckeho slova metanoya - znamená zmena zmýšľania. Máme začať uvažovať inak. Skutočné pokánie bude mať za následok zmenu správania . To je dôvod, prečo Ján Krstiteľ volal ľudí aby „niesli ovocie hodné pokánia“ (Matúš 3,8).  Je nemožné skutočne a plne zmeniť názor bez toho, aby sa to odzrkadlilo na skutkoch. Pokánie znamená odovzdanie sa Bohu. On chce od teba to, čo každý deň prežívaš. Naučme sa dávať Bohu každú jednu vec. Chce nás zbaviť pocitu viny. Boh nás volá k tomu, aby sme všetko odovzdali Jemu, aby sme všetko, čo nás ťaží, nechali na brehu.

Naše pokánie musí byť viditeľné v seba zapierajúcom, poctivom a spokojnom spôsobe života. Ak tvrdíš, že si činil pokánie zo svojho hriechu a naďalej žiješ hriešnym, sebeckým spôsobom života, musíš pochybovať o pravosti svojho pokánia. Kresťanské reči a vyznania sú úplne bezcenné bez kresťanského konania. Iba dobrý strom môže prinášať dobré ovocie a viera bez skutkov je mŕtva. (Mt 7,17; Jk 2,17) Pokánie a viera sú dve strany tej istej mince. Výsledok celej spásy, vrátane pokánia a viery, je to, že nás Boh tiahne k sebe, otvára nám oči a mení naše srdcia.

Ľudské srdce je ťažkopádne a zatvrdlivé. Človek potrebuje aby mu Boh dal nové srdce. (Ez 36,26-27) Obrátenie je predovšetkým dielom Božej milosti: tá nám dáva, aby sme sa vo svojich srdciach k nemu vrátili. Boh nám dáva silu začať znovu. Tým, že naše srdce objaví veľkosť Božej lásky sa zachveje hrôzou z ťarchy hriechov a začína sa báť uraziť Boha a odlúčiť sa od Neho. Ľudské srdce sa obráti, ak sa zahľadí na toho, ktorý bol prebodnutý našimi hriechmi. Upierajme pohľad na Kristovu krv a uvažujme, ako bola drahá pre Boha, jeho Otca: veď tým, že bola vyliata za našu spásu, ponúkol Boh celému svetu milosť obrátenia.

Niekedy sa pýtame, prečo sa v našom živote nedeje to oslobodenie od hriechov a naplnenie Duchom Svätým? Môže to byť preto, že sme naše životy v skutočnosti neodovzdali Bohu, že sme Pánovi nedali všetko. Lenže ak naozaj odovzdáme všetko Pánovi, celý život, potom bude náš život iný, budeme premenení. Budeme oslobodení z pocitu viny, budeme si istí, že Ježiš nám odpustil hriechy. Preto sa vrhni do náruče Ježiša Krista a zmeň svoje zmýšľanie!

Učinil si skutočné pokánie zo svojich hriechov? Ukazuje sa to v tvojom živote v ovocí hodnom pokánia?