Spasení milosťou skrze vieru

22.02.2013 21:08

 

   

 „Milosťou ste spasení skrze vieru “ ( Ef 2,8 ). Dôvodom spásy nie je nič čo je v nás,  dôvodom je bezmedzná Božia láska, dobrota, priazeň, milosrdenstvo a milosť. Pretože Boh je milostivý, prijímajú hriešni ľudia odpustenie, obracajú sa a sú očisťovaní a zachránení.                                                    

Prameňom spasenia je  čistý prúd živej vody, ktorý vyviera pri tróne Božieho Baránka! Aká nesmierna je Božia milosť? Ako všetky ostatné Božie vlastnosti – je nekonečná! Boh je plný lásky, lebo „Boh je láska “ ( 1 Ján 4,16 ). Neobmedzená láska a dobrota patria k Jeho podstate. Pretože „Naveky trvá Jeho milosť “ ( 1Kron 16, 34.41 ). Pretože Jeho milosrdenstvo nemá konca (2 Kron 5,13 ), sú k nemú privádzaní hriešnici a dosahujú odpustenia.                                                                                        

Jednostranná viera nie je prostriedkom spásy. Milosť je zdrojom a pôvodom viery. Viera je dielom Božej milosti v nás. „Nikto nemôže povedať: Pán Ježiš!, iba ak v Duchu Svätom “ ( 1 Kor 12,3 ). „Nikto nemôže prísť ku mne, hovorí Pán Ježiš, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal “ (Ján 6,44 ). Viera a príchod ku Kristovi je výsledkom Božieho úsilia. Milosť je jediným základom spásy a viera, hoci je dôležitá, je časťou diela milosti. Spasení sme „skrze vieru “, ale spasenie sa deje „milosťou “. Toto je nádherné posolstvo pre nás všetkých - nehodných!

Milosť je  zdroj a prúd. Viera je potrubie , ktorým tečie prúd milosrdenstva. Potrubie sa musí udržiavať v poriadku, ak ma plniť svoj účel. Práve taká musí byť viera, ktorá nás spája priamo s Bohom, opravdivá a zdravá, ak má slúžiť našim dušiam ako potrubie milosrdenstva. Nesmieme ju klásť nad zdroj všetkého požehnania, ktorý spočíva v Božej milosti. Nepovažujme nikdy vieru za samostatný zdroj svojho spasenia.

Náš život musí byť zakotvený v „ pohľade na Pána Ježiša “ ( Žid 12,2 ). Skrze vieru je všetko možné ( Mar 9,23 ). Ale sila nespočíva  vo viere,  ale v Bohu o ktorého sa naša viera opiera. Záchrana skrze Pána Ježiša Krista nám môže byť udelená, aj keď máme vieru ako horčičné zrno. Sila spočíva v Božej milosti a nie v našej viere. Pokoj duše nedosiahneme pohľadom na vlastnú vieru. Prichádza k nám od toho, ktorý je náš Pokoj ( Ef 2,14 ), ktorého sa dotýka naša viera, takže je duša naplnená mocou   ( Mk 5, 25-34 )

Mysli na Toho, ku komu vzhliadaš! Nemysli na seba, ale hľaď iba na Ježiša a Božiu milosť, ktorá sa zjavila skrze neho.