Tolerancia

12.10.2015 20:14

V našej dobe „tolerancie“ a „pluralizmu“ je relativizmus zobrazovaný ako najlepšia vlastnosť. Každá filozofia, myšlienka a systém viery má rovnakú váhu, tvrdí relativista, a preto si zaslúžia rovnaký rešpekt. Tí, ktorí sú naklonení k jednej viere nad druhou – alebo ešte horšie – tvrdia, že poznajú absolútnu pravdu sú posudzovaní ako tí, čo sú malicherní, neosvietení alebo dokonca fanatickí.  Ako kresťania si však položme otázku – voči čomu a ako máme byť tolerantní?

Ježiš povedal, „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Ján 14,6). Kresťan neprijal Pravdu ako ideu, ale ako Osobu. Toto uznanie Pravdy oddeľuje kresťanov od dnešnej takzvanej „otvorenej“ doby. Kresťan verejne uznal, že Ježiš vstal z mŕtvych (Rímskym 10,9-10). Ak skutočne verí vo vzkriesenie, tak ako by mohol byť „otvorený“ tvrdeniu neveriaceho človeka, že Ježiš nikdy nevstal z mŕtvych. Pre kresťana by odmietnutie jasného učenia Božieho Slova bolo v podstate zradením Boha. 

Kresťan má mať toleranciu k slabosti ľudskej osoby, ale nikdy nie toleranciu voči nepravde. Jednou vecou je s niečím nesúhlasiť; no je celkom inou vecou znevážiť osobu. Mali by sme sa pevne pridŕžať Pravdy a zároveň preukazovať súcit pre tých, ktorí ju spochybňujú. Tak ako Ježiš by sme mali byť plný milosti a pravdy (Ján 1,14). Peter dobre vystihuje rovnováhu medzi tým, aby sme mali odpoveď, ale tak isto aby sme aj mali pokoru: „Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet, pravda, v tichosti a s bázňou.“ (1 Peter 3,15-16).

Z rôznych strán dnes môžeme počuť, že je netolerantné sústrediť sa na jednu vieru. Veď nemôžeme zastávať názor, že len jedno náboženstvo je pravdivé. Dokonca sa hovorí, že najdôležitejšia je úprimnosť viery, ktorá vedie k pozitívnej zmene vyznávačov akéhokoľvek náboženstva. Toleranciu ale nesmieme zamieňať za nedôslednosť voči pravde. Cieľom kresťana nie je veriť úprimne v čokoľvek, ale veriť v pravdu. Aj človek, ktorí niečomu úprimne verí sa môže mýliť, ak nehľadá pravdu, a to môže mať zlé následky. Ani Ježiš nechcel, aby Ho jeho učeníci nasledovali naslepo. Židom ktorí mu uverili povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8,31-32)

Dnes sa veľa rozpráva o tolerancii ku gayom, k potratom ….Boh  však vôbec nie je tolerantný! Tolerancia je súhlas so zlom! Boh nesúhlasí so zlom. Boh mám ponúka svoje milosrdenstvo, odpúšťa nám náš hriech, dáva nám príležitosť sa zmeniť. Dnešný svet chce toleranciu, kresťan to nemôže pripustiť, lebo láska Kristova nám  to nedovoľuje. Máme tolerovať, že náš blížny ide do zatratenia? Tolerovať znamená nechávať ľudí v ich chybách.  Kresťanská viera je vo svojej najhlbšej podstate vyznaním osoby – Ježiša Krista. Od kresťanov sa dnes očakáva jasné a rozhodné svedectvo, a to aj v protiklade k prevládajúcemu duchu doby.

Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8,31-32)