Živá ratolesť

25.05.2016 15:20

Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. (Ján 15,6)

Boh od nás kresťanov požaduje, aby sme Mu prinášali ovocie viery. Často sa stáva, že človek, ktorý si myslí o sebe, že patrí Kristovi je neplodný. Stáva sa uschnutou ratolesťou, ktorú zozbierajú a spália v ohni. Čo môže byť príčinou takého stavu? Niekto nikdy nepochopil, že zaštepenie, znovuzrodenie, odovzdanie sa Pánovi vedie k svätej poslušnosti a milujúcej službe. Takí ľudia sa uspokojili s myšlienkou, že uverili a boli zachránení pred peklom, takže neexistuje ani motív ani moc zostávať v Kristovi. Pri iných svetské starosti alebo prosperita udusili vyživujúcu moc Božieho Slova. Ďalší sú tí, ktorých náboženstvo a viera spočívajú v múdrosti človeka a nie v Božej moci. Viac uverili vo vlastnú úprimnosť ale nikdy nezačali hľadať úplne spočinutie v Kristovi ako jedinej záchrany.

Otvorme svoje oči a zamyslime sa nad sebou, či sa aj z nás nestávajú vyschnuté ratolesti. Je náš život svieži, vitálny, zelený, prinášajúci ovocie? Neraz sa stáva, že sme kresťanmi iba jazykom, že naše skutky nie sú potvrdené tým, čo vyznávajú naše ústa. Pán Ježiš nás varuje, aby sme sa nestali pokrytcami. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili.(Matúš 6,2)”Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Matúš 5,16)“ Keď hovoríme s inými veriacimi alebo odriekavame naše modlitby Bohu, môžeme hovoriť všetky „správne veci“. No ak naše životy nezodpovedajú tomu, čo vychádza z našich úst, a ak  je v nich len málo praktickej zbožnosti, nie sme o nič lepší  ako pokrytci z čias Novej zmluvy.

Denne sa obnovujme v Duchu, berme si Kristovo slovo k srdcu a prosme a modlíme sa za pravé zotrvanie v Kristovi, aby sme prinášali dobré ovocie.  Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte. (Matúš 7,17-20)“ Nech Kristovo napomenutie „ak niekto nezostáva vo mne“ nám celou svojou naliehavosťou pripomenie „zotrvajte vo mne“. Iba vedomie milosti, ktoré mi Kristus získal, iba detské odpočívanie v spojení s Ním a uistenie plné dôvery ma udrží v Ňom a pomôže mi prinášať bohaté ovocie života. Nech každé pomyslenie na uschnutú a spálenú ratolesť nás napĺňa svätou bázňou a opatrnosťou.

Verme, že v Kristovi existuje život bez živorenia, ktorý je stále zelený a prináša hojné ovocie.