Život bez Boha, začiatok konca

27.01.2015 13:44

 

Všetko čo je na zemi i na nebi je dielom Boha. Boh stvoril z ničoho všetko a všetkému stvorenstvu dal svoj poriadok. Človek bol stvorený na obraz Boží a Písmo píše: Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.“(Mk.10,6-8) Všetky príkazy, podľa ktorých má človek žiť sú zapísané v Božom Slove ( Biblii) . Tú sú niektoré z nich:

Ja som Pán, tvoj Boh, Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (2.Moj 20:2-3)

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha nadarmo“ (2.Moj 20:7)

Pamätaj na deň sviatočného odpočinku“ (2.Moj. 20:8)

Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh! (2.Moj. 20:12)

Nezabiješ! (2.Moj. 20:13)

Nescudzoložíš! (2.Moj. 20:14)

Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!“ (2.Moj. 20:16)

V Písme sú napísane aj varovania, čo sa stane, ak by človek nežil a nedodržoval tieto Božie prikázania. Tu sú niektoré z varovaní:

Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.(1.Kor.6,9-10)

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.(Mt.18,6)

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo sa stane ak ľudia začnú žiť bez Boha? Aké to bude mať následky? Ak nie, tak si položte otázky prečo v dnešnom svete je: morálka bez zábran, móda bez hanby, klamstva bez hraníc, zločiny bez miery, národy bez pokoja, viny nespočetné, vlády bezradné, politika bez charakteru, konferencie bez konca, vyhliadky bez nádeje, cirkvi bezmocné a kresťania bez modlitby?

Nie je toto všetko dôsledok toho, že ľudia žijú bez Boha? Že sa prekrúca Božie Slovo? 

Dávnejšie som čítal jeden článok v ktorom bolo napísané, že Európska únia je štát bez Boha. Ak len trochu sledujeme to, čo sa v Európe deje, aké zákony sa schvaľujú, čo sa vyzdvihuje a proti čomu sa tu bojuje,  to všetko len potvrdzuje, že to tak skutočne je. Žijeme v čase, ktorý sa čoraz viac podobá na Sodomu a Gomoru. Najprv sme dovolili rúhanie sa Bohu. Potom pornografiu, potraty, incest. Teraz nasleduje homosexualita. A čoskoro aj polygamia a eutanázie. Keď dosiahneme posledný stupeň, budeme sa nachádzať v rovnakom stave, ako Noachovi súčasníci pred potopou a mestá Sodoma a Gomora pred svojim zánikom. Potom bude nasledovať ešte jeden krok - celosvetové uctievanie satana a jeho služobníka antikrista, ktoré bude umožnené  v celosvetovom náboženstve, ktoré bude dovoľovať všetko a vďaka stále zjavnejšiemu boju proti Ježišovi Kristovi ako jedinej Ceste k Bohu ako Otcovi.

Z médií neustále počúvame, že máme byť „moderní“ a „tolerantní“. Tolerantní voči všetkému, hoci je to namierené aj proti Bohu. Ak sa kresťan ozve proti niečomu čo je v Božích očiach hriešne, alebo dokonca ohavné, hneď si vypočuje -  ty kresťan nie si tolerantný! Za toleranciou je skryté množstvo hriechov. Svet nám hovorí, aby sme  neustále hľadali a  učili sa, lebo neexistuje žiadna absolútna pravda. Šíri sa falošná ekuména ktorá hovorí, že všetky náboženstvá  predsa uctievajú toho istého Boha. Ochrana života je dobrá, pokiaľ mi nie je prekážkou v moje sebarealizácii. Kto môže žiť, určím ja. Moje vnútro patrí mne. Ja som sám sebe bohom. Výchova deti musí byť bez autorít. Človek je slobodný a môže si robiť, čo sa mu páči. Načo žiť v manželstve? Voľná láska, homosexualita, to všetko je predsa moderné. Zaviedli sme prácu v nedeľu. Hlavne , že bude rastie produktivita! Musíš byť lepší ako ostatní. To sa vštepuje už  deťom v škole, aby na nikoho nebrali ohľad. Ty musíš byť predsa najlepší! Najlepší za každú cenu. Čím horší sú ostatní, tým lepší som ja. Takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej a poukazovať na to, ako sa prekrúca a znevažuje Božie Slovo a aké to má následky a dosah na život ľudí. Boh sa však vysmievať nedá, to čo zasejeme to budeme aj žať.

7.februára nás čaká referendum o rodine. Pre Slovensko to bude zrkadlo pravdy. Možno to nazvať aj takým testom, ktorý odhalí, či Slovensko ešte vôbec kresťanské je. Ľudia sa budú môcť slobodne vyjadriť k otázkam o rodine. Referendum bude  vyjadrením, ktorou cestou sa chceme uberať. Či si ctíme Boha a Jeho posvätné zákony, alebo  budeme podporovať ríšu zla a schvaľovať to, čo je v Božích očiach hriešne a ohavné. Vyjadríme sa, či nám záleží na tom, aby manželstvo bol výlučne zväzkom muža a ženy. Či nám záleží na našich deťoch, aby  neboli adoptovaní  pármi rovnakého pohlavia, aby naše deti potom neboli násilne odoberané a pridelené práve takýmto párom do výchovy ako sa to už bežne robí v mnohých západných krajinách. Vyjadrime sa, či nám záleží na tom ako budú naše deti v školách vychovávaní, aby už v útlom veku neboli na sexuálnej výchove znečisťovaní sexuálnymi oplzlosťami, navádzaní na smilstvo, eutanáziu a ostatné zvrátenosti.

Bude to referendum o tom, či sa aj my pripojíme ku krajinám, ktoré sú už vo svojej zvrátenosti krok pred nami a teraz už žnú trpké ovocie toho čo zasiali, alebo sa postavíme na stranu Božej pravdy. V hre je veľa. Preto hovorme všetkým rodinným príslušníkom, kolegom aj kolegyniam, spolužiakom aj spolužiačkam, mladým aj starým,  priateľom aj ďalekým známym, blízkym aj ďalekým,  aby šli voliť.