Život bez Spasiteľa

13.03.2015 13:33

 

Evanjelickému farárovi Buschovi raz niekto rozprával krátky príbeh, ktorý je však veľmi typický aj pre našu dobu. Zomrel muž a jeho príbuzní mu obstarávali pohreb. Tak sa dostali i do tlačiarne kvôli pohrebnému oznámeniu. Tlačiar sa ich pýtal, či má na oznámenie dať aj kríž. „Isteže!“ znela odpoveď. „Náš otec nemal nič proti kresťanstvu.“ Chlad srdca sa nedá zreteľnejšie formulovať. Peklo sa  raz bude hemžiť ľuďmi, ktorí nemali „nič proti kresťanstvu“, a predsa zostali bez Spasiteľa, bez vykúpenia, bez milosti a bez odpustenia hriechov.

Uvažovali ste niekedy nad slovami, ktoré nebeský Otec povedal Ježišovi vo chvíli Jeho počatia? Možno by sa dali vyjadriť tak ako to opísal Alfonz Mária de´ Liguori, biskup a zakladateľ kongregácie redemptoristov: „Syn môj, dal som Ťa svetu ako svetlo a život národov, aby si ich spasil. Treba, aby si sa obetoval pre dobro ľudí. Preto sa narodíš a zakúsiš veľkú chudobu, aby sa človek stal bohatým. Predajú Ťa ako otroka, aby si získal človeku slobodu, budú Ťa bičovať a ukrižujú Ťa, aby si zmyl ľudské viny pred mojou spravodlivosťou. Musíš preliať krv a položiť život, aby si oslobodil človeka od večnej smrti. Vedz, že už nepatríš sebe, ale človeku. Tak ma, môj milý Synu, človek začne milovať a stane sa mojím, keď uvidí, že mu darujem Teba celého, svojho jednorodeného, a že mi neostane nič, čo by som mu mohol ešte dať…“

Drahý priateľ, Ježiš ti chce odpustiť hriechy. Ježiš ťa miluje a má pre teba dobrý plán. On ťa chce uzdraviť a oslobodiť od každého trápenia. „...ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“ (1Ján 1:9) On chce byť s tebou a viesť tvoj život dobrým smerom. Chce ti pomôcť a chce ťa vyučovať. Odovzdaj Mu svoj život a On urobí zvyšok. Ježiš ti podáva ruku. Ježiš klope na dvere tvojho srdca: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ (Zjavenie 3:20)  Boh ti dal slobodnú vôľu. Je len na Tebe, či Mu otvoríš…

Pane, koho iného by sme mali milovať, než Teba! Amen.