Ten kto nevie prijať lásku od Boha, sám nedokáže naozaj milovať.

 

Ak hľadáš lásku, hľadaj Ježiša a On ťa naučí milovať, lebo On je Láska. Nech Jeho láska tvoje srdce rozohrieva, aby si vedel aj ty milovať.

 

Povzbudenia a zamyslenia novšie

Nebuď pohoršením, buď požehnaním pre druhých!

15.06.2019 21:34
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. (Marek 9,42)   Som pre svoje okolie požehnaním? Netrpí niekto pre moje správanie? Nie je môj život pre druhých utrpením? Ježiš odo mňa očakáva,...

Buď pokorným!

12.06.2019 13:11
„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ (Marek 9,35)   Ako znášam, keď iných uprednostňujú? Viem ustúpiť do úzadia a iným ponechať prvenstvo? Viem sa tešiť, keď iní vynikajú, sú lepší, úspešnejší? Pán Ježiš pripomína: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo...

Vezmi svoj kríž a následuj Ho!

07.06.2019 08:27
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Marek 8,34-35)   Ježiš apoštolom i zástupom jasne hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám...

Ako vidíš ľudí okolo seba?

04.06.2019 11:51
„On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“  Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili.“ Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne.“ (Marek...

Ako ma vidí Boh?

24.05.2019 09:55
„Vypočuj ma, prosím, budem hovoriť, budem sa ťa pýtať a ty pouč mňa.  Len z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzrelo.  Tak korím sa už, budem robiť pokánie a (posypem sa) prachom, taktiež popolom.“ (Jób 42,4-6)   Poznať a priznať si, že vo mne nie je nič...

Veríš Ježišovmu posolstvu?

20.05.2019 20:31
„Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Ján 5,24)   Wilhelm Busch  v jednej svojej knihe uvádza list mladého vojaka, kresťana, ktorý padol v Rusku počas druhej svetovej vojny. V liste je napísané...

Boh tak miloval svet

20.05.2019 20:19
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Ján 3,16)   Jedna legenda hovorí, že vo francúzskom meste Toulouse žil bezbožný mládenec. Raz vyšiel za mesto a začal hrozne preklínať a rúhať sa Bohu. Ba vytiahol aj meč...

Neboj sa, len ver!

16.05.2019 10:31
Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“  (Marek 5,36)   Aké mám skúsenosti s dôverou v Boha? Vzbudzujem si dôveru vo všetkých svojich ťažkostiach? Povzbudzujem iných k dôvere v Boha? Ježiš  hovorí Jairovi: „Neboj sa, len ver! “...

Si bláznom pre Krista?

15.05.2019 12:19
„Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.“ (1.Korinťanom 1,18)   Akú mienku majú o mne tí čo ma poznajú, rodina, rovesníci, priatelia, kolegovia v práci? Je niečo, čo by som mal rýchlo odstrániť vo svojom...

Byť Ježišovim bratom

14.05.2019 14:36
„Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“ (Marek 3,35)   O čom hovoria moje myšlienky, slová a skutky vo vzťahu ku Kristovi? Uvedomujem si, že Ježiš má nazýva bratom a chcem ním byť? Čo Ježiš odo mňa - brata očakáva? Ježiš učí: „Kto plní vôľu Božiu, je môj brat, moja...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Povzbudenia a zamyslenia staršie

Emanuel - Boh s nami

07.12.2018 13:37
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. (Matúš 1,23)   Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby sme my mohli byť vykúpení z našich hriechov, aby nás zmieril s Otcom a umožnil prístup k Nemu. To všetko slávne naplnil, žil na...

Buď opatrný na to, čo hovoríš

06.12.2018 20:01
"... jazyk múdrych je liekom ." (Príslovia 12,18) Neopatrné slová môžu ľudí zraniť aj ovplyvniť. Ak o tom pochybuješ, posúď tieto dva príbehy: Jedného dňa v malom vidieckom kostole miništrant omylom upustil víno na prijímanie. Kňaz, ktorý konal omšu, mu dal...

Aké je tvoje ovocie?

06.12.2018 19:43
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. (Ján 15,8)   No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon.  (Galanťanom 5, 22-23).   Mnoho krát...

Stretnutie, ktoré mení život

06.12.2018 19:37
„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2.Korinťanom 5,21) Augustín bol jedným z najväčších teológov, akí kedy na Zemi žili. V mladosti bol divoký, nestriedmy a nemravný. Napriek mnohým prosbám a modlitbám jeho...

Milosť, ktorá premieňa

06.12.2018 19:34
„Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Ján 1,29) Keď Kristus visel na kríži, hriech dosiahol vrchol. Najhorší prejav hriechu sa udial práve na Kalvárii. Hriech nikdy nebol černejší ani strašnejší. Na kríži vidíme obnažené ľudské srdce so všetkou svojou skazenosťou. Niektorí vravia, že...

Ježiš sa narodil pre každého z nás

06.12.2018 19:24
„Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3, 16). Keď všemocný Boh, ktorý má k dispozícii silné nebeské vojská, dáva pre záchranu človeka svojho jediného Syna, musel na to byť veľmi vážny dôvod. Vzbura...

Ak svojimi ústami vyznáš a vo svojom srdci uveríš

04.12.2018 22:19
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rimanom 10,9) Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. (1.Jánov 2,15) Clayton bol mládenec postihnutý leukémiou. Pri štvrtej...

Boh je láska

04.12.2018 22:14
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu. (Žalm 34,8) Jeden náčelník afrického kmeňa bol na love napadnutý divým zvieraťom. Akýsi otrok zabil zviera ešte včas, ale nemohol zabrániť, aby kráľ nestratil prst. Náčelník nazlostený zvolal: „Keby bol Boh dobrý, tak by...

Myslíme na večnosť!

04.12.2018 22:09
Človek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku. (Príslovia 29,1) Koľko ľudí muselo na sebe zakúsiť pravdu týchto slov! Museli si priznať: Nepočúval som to, čo mi hovorili, za všetko si môžem sám – Som úplne odpísaný! Pre mňa už niet nádeje! V takej...

Nezanedbávaš svojich milovaných?

04.12.2018 22:05
"... a žite v láske ..." (Efezanom 5, 2) Veľký škótsky esejista a historik Thomas Carlyle sa oženil so svojou sekretárkou Jane Welsh. Stále pre neho pracovala, ale keď ochorela, Carlyle, ktorý bol hlboko oddaný svojej práci, si to nevšimol, takže ju nechal stále pracovať. Ale ona mala nádor a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>