Ten kto nevie prijať lásku od Boha, sám nedokáže naozaj milovať.

 

Ak hľadáš lásku, hľadaj Ježiša a On ťa naučí milovať, lebo On je Láska. Nech Jeho láska tvoje srdce rozohrieva, aby si vedel aj ty milovať.

 

Povzbudenia a zamyslenia novšie

Neboj sa, len ver!

16.05.2019 10:31
Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“  (Marek 5,36)   Aké mám skúsenosti s dôverou v Boha? Vzbudzujem si dôveru vo všetkých svojich ťažkostiach? Povzbudzujem iných k dôvere v Boha? Ježiš  hovorí Jairovi: „Neboj sa, len ver! “...

Si bláznom pre Krista?

15.05.2019 12:19
„Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.“ (1.Korinťanom 1,18)   Akú mienku majú o mne tí čo ma poznajú, rodina, rovesníci, priatelia, kolegovia v práci? Je niečo, čo by som mal rýchlo odstrániť vo svojom...

Byť Ježišovim bratom

14.05.2019 14:36
„Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“ (Marek 3,35)   O čom hovoria moje myšlienky, slová a skutky vo vzťahu ku Kristovi? Uvedomujem si, že Ježiš má nazýva bratom a chcem ním byť? Čo Ježiš odo mňa - brata očakáva? Ježiš učí: „Kto plní vôľu Božiu, je môj brat, moja...

Hľadajme to, čo nás spája

08.05.2019 18:02
„Kto plní vôľu Božiu, je môj brat“  (Marek 3,35).   Mnoho zanietených kresťanov sa horlivo usiluje „evanjelizovať“ všetkých ľudí okolo seba, aj tých, ktorí patria do iných kresťanských denominácií.  Mnoho raz to vyzerá tak, ako keby iba oni mali kľúč k nebu a ostatných...

Uč sa byť pokorným!

30.04.2019 09:14
„A ty žiadaš veľké veci! Nežiadaj ich!“ (Jeremiáš 45,5)   Jedna stará veriaca, ktorá verne slúžila svojmu Pánovi, bola pripútaná na lôžko a trápil ju neustály kašeľ. Jednému z návštevníkov pokojne vysvetlila: „Vidíte, keď som bola mladšia, Pán mi hovoril: ‚Betty, urob toto, Betty,...

Božia vôľa

29.04.2019 20:11
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rimanom 12,2)   Veľa kresťanov ma tendenciu vysvetľovať si príliš rýchlo udalosti nášho života ako Božiu vôľu. Aj keby bolo skôr...

Učme sa odpúšťať

24.04.2019 12:46
„... Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“ (Lukáš 15,20).   Božia láska k nám je nezaslúžená, a predsa nemenná. Aj keď som sa od Neho odvrátil, neotočil sa ku mne chrbtom, neprestal ma hľadať, ochraňovať a čakať...

Ježiš je Víťaz!

20.04.2019 14:09
„...Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.“ (Zjavenie 1,18)   Poznáš Ho? Je to Ježiš, Boží Syn, ktorý prišiel z neba na zem. Stal sa človekom, aby mohol mať vzťah k svojim stvoreným a svojou smrťou na kríži dal večný život všetkým, ktorí...

Prinášaš ovocie?

13.04.2019 22:06
"... prišiel si pre jeho ovocie, ale nenašiel na ňom nič."  (Lukáš 13, 6)   Ježiš povedal: „Istý človek mal vo vinici figovník; prišiel si pre jeho ovocie, ale nenašiel na ňom nič. Povedal vinárovi:, Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho!...

Nedaj sa diablom oklamať!

08.04.2019 10:53
„Ja som cesta, pravda a život.“  (Ján 14,6) „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Matúš 11,30)   Rakúsky psychiater  židovského pôvodu Viktor Frankl napísal  prácu «Tanec okolo zlatého prasaťa». Rozpráva v nej o náraste psychických chorôb v USA.  Ľudia...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Povzbudenia a zamyslenia staršie

Emanuel - Boh s nami

07.12.2018 13:37
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. (Matúš 1,23)   Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby sme my mohli byť vykúpení z našich hriechov, aby nás zmieril s Otcom a umožnil prístup k Nemu. To všetko slávne naplnil, žil na...

Buď opatrný na to, čo hovoríš

06.12.2018 20:01
"... jazyk múdrych je liekom ." (Príslovia 12,18) Neopatrné slová môžu ľudí zraniť aj ovplyvniť. Ak o tom pochybuješ, posúď tieto dva príbehy: Jedného dňa v malom vidieckom kostole miništrant omylom upustil víno na prijímanie. Kňaz, ktorý konal omšu, mu dal...

Aké je tvoje ovocie?

06.12.2018 19:43
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. (Ján 15,8)   No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon.  (Galanťanom 5, 22-23).   Mnoho krát...

Stretnutie, ktoré mení život

06.12.2018 19:37
„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2.Korinťanom 5,21) Augustín bol jedným z najväčších teológov, akí kedy na Zemi žili. V mladosti bol divoký, nestriedmy a nemravný. Napriek mnohým prosbám a modlitbám jeho...

Milosť, ktorá premieňa

06.12.2018 19:34
„Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Ján 1,29) Keď Kristus visel na kríži, hriech dosiahol vrchol. Najhorší prejav hriechu sa udial práve na Kalvárii. Hriech nikdy nebol černejší ani strašnejší. Na kríži vidíme obnažené ľudské srdce so všetkou svojou skazenosťou. Niektorí vravia, že...

Ježiš sa narodil pre každého z nás

06.12.2018 19:24
„Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3, 16). Keď všemocný Boh, ktorý má k dispozícii silné nebeské vojská, dáva pre záchranu človeka svojho jediného Syna, musel na to byť veľmi vážny dôvod. Vzbura...

Ak svojimi ústami vyznáš a vo svojom srdci uveríš

04.12.2018 22:19
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rimanom 10,9) Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. (1.Jánov 2,15) Clayton bol mládenec postihnutý leukémiou. Pri štvrtej...

Boh je láska

04.12.2018 22:14
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu. (Žalm 34,8) Jeden náčelník afrického kmeňa bol na love napadnutý divým zvieraťom. Akýsi otrok zabil zviera ešte včas, ale nemohol zabrániť, aby kráľ nestratil prst. Náčelník nazlostený zvolal: „Keby bol Boh dobrý, tak by...

Myslíme na večnosť!

04.12.2018 22:09
Človek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku. (Príslovia 29,1) Koľko ľudí muselo na sebe zakúsiť pravdu týchto slov! Museli si priznať: Nepočúval som to, čo mi hovorili, za všetko si môžem sám – Som úplne odpísaný! Pre mňa už niet nádeje! V takej...

Nezanedbávaš svojich milovaných?

04.12.2018 22:05
"... a žite v láske ..." (Efezanom 5, 2) Veľký škótsky esejista a historik Thomas Carlyle sa oženil so svojou sekretárkou Jane Welsh. Stále pre neho pracovala, ale keď ochorela, Carlyle, ktorý bol hlboko oddaný svojej práci, si to nevšimol, takže ju nechal stále pracovať. Ale ona mala nádor a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>